مراسم امضاء قرارداد دیزاین وساخت پروژه بند برق آبی وآبیاری پاشدان

*