سوانح وزیر

 

 

 

 

Article

 • بهره برداري )جمع آوري و استفاده( آبهاي باران از سرك ها در افغانستان بهره برداري )جمع آوري و استفاده( آبهاي باران از سرك ها در افغانستان بهره برداري )جمع آوري و استفاده( آبهاي باران از سرك ها در افغانستان
  Rainwater Harvesting from Roads in Afghanistan پوهندوي داکترعبدالقیوم کریم و انجنیر سید شریف شُبیر خلاصه مقاله آب قابل دسترس در بیشتر مناطق جهان بنابردلایل مبرهن همچون ازدیاد نفوذ، تغییرات اقلیم و مدیریت نامناسب منابع آبی رو به...
 • آب هاي فرامرزي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت آب هاي فرامرزي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت آب هاي فرامرزي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت
  نویسنده: یحیی حازم مشاور آب هاي فرامرزي مقام وزارت انرژي و آب جهموري اسلامی افغانستان افغانستان در کمربند خشک و کم آب اوراسیا واقع شده چنانکه از یک سو قریب به دشت هاي خشک و بی آب شبه جزیره عربستان و شمال آفریقا و از سوي دیگر در همسایگی...
 • اگاهی تدارکاتی اگاهی تدارکاتی اگاهی تدارکاتی
  به آگاهی تمام داوطلبانیکه در داوطلبی مؤرخ 12/05/1395 که مصادف به 2016/August/2 میشود در پروژه مطالعات تخنیکی بندهای ذخیروی بازیدخیل ولایت زابل، زردآلو ولایت غزنی و آبتک ولایت لوگر شامل(Package B) تحت کود نمبر MEW/0141-95/QCBS اشتراک نموده بودند، به سمع شان رسانیده میشود...
 • اگاهی تدارکاتی اگاهی تدارکاتی اگاهی تدارکاتی
  به آگاهی تمام داوطلبانیکه در داوطلبی مؤرخ 13/10/1395 در پروژه بازسازی و احیای مجدد کانال میرحصه ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات تحت کود MEW/PCCIU-04 اشتراک نموده بودند، به سمع شان رسانیده میشود که شرکت محترم ساختمانی نوی سادات به قیمت مجموعی مبلغ (65,451,555.65) افغانی برنده شناخته...
 • اگاهی تدارکاتی اگاهی تدارکاتی اگاهی تدارکاتی
  به اطلاع تمامأ شرکت ها که در پروژه تهیه وخریداری (21) قلم مواد اعاشوی برای سال تعلیمی 1396 شاگــــردان لیلیه ریاست مرکـــز تربیوی "آمـــوزش" دارای کود نمبر (MOEW/030-96/NCB) وزارت انــــــــرژی وآب اشتراک نموده بودند. رســـانیده میشود. که شرکت تجارتی لطف الرحمن نظــری...
بیشتر