دعوت به ارایه مقاله

 

جمهوری اسلامی افغانستان

شورای عالی اراضی و آب

وزارت انرژی و آب

دارالانشای شورای عالی اراضی و آب (بخش آب)

 

 

 

 

چهارمین کنفرانس ملی آب

(آب و انکشاف پایدار)

 

 

قصر ریاست جمهوری

کابل - افغانستان

15 الی 17 حوت سال 1396

  

 

 

وزارت انرژی و آب و شورای عالی اراضی و آب (SCoLW) افغانستان در نظر دارند تا کنفرانس ملی را زیر نام آب و انکشاف پایدار با همکاری و حمایت شرکای انکشافی خود به شمول بانک جهانی، JICA، FAO و سایرین در هفته اول و یا دوم ماه مارچ 2017م برای ایجاد زمینه­ی گفتگو به منظور بررسی فرصت ها و چالش های سکتور آب افغانستان در چارچوب اهداف انکشاف پایدار کشور  (ASDGs)برگزار نماید.

هدف بنیادی این کنفرانس ایجاد زمینه برای گفتگو در مورد اهمیت و نقش انکشاف و مدیریت منابع آب برای سالهای 2017-2030 و تعیین اجندای انکشافی برای انکشاف و مدیریت منابع آب با در نظر داشت اهداف انکشاف پایدار  (SDGs) می باشد.

کنفرانس به دو مسئله مهم زیر تمرکز خواهد کرد:

1. امنیت آب:

a.    توسعه و مدیریت منابع آب (آب های سطحی و زیر زمینی) از طریق اعمار زیربنا های منابع آبی مبتنی بر رویکرد IWRM با توجه به تاثیرات تغییراقلیم، رشد جمعیت و دیگر موارد استفاده از آب.

b.    تقاضای آب (آب قابل شرب، آبیاری، صنایع، محیط زیست، معادن و سایر مصارف).

c.    استفاده (برداشت، و ذخیره سازی آبهای سطحی و زیرزمینی) از منابع آب برای تامین مواد غذایی جهت از بین بردن گرسنگی، کاهش فقر، افزایش اشتغال بر اساس رویکرد IWRM و استفاده بهینه با پایداری طولانی مدت.

d.   افزایش مؤثریت و کارایی مصرف آب برای بهداشت و آب آشامیدنی پاک؛ آبیاری و تولید انرژی با مشارکت روز افزون ذینفعان، برابری جنسیتی و ایجاد اشتغال.

e.    برق آبی، تولید انرژی پاک و استفاده دوباره آب.

f.     نقش نهادها و ارتقاء ظرفیت و اهمیت تحقیق و پژوهش برای امنیت آب و مصئونیت از آب.

g.    مشارکت عام و خاص PPP  با همکاری مستقیم جامعه مدنی و پروژه های مشترک منطقه­یی برای سرمایه گذاری بلند مدت در سکتور آب.

h.    WASH از اهداف هزاره الی اهداف انکشاف پایدار

2.     امنیت از آب، پالیسی ها و استراتیژی های محافظتی:

a.    کاهش فاجعه و خطرات ناشی از آب از طریق اقدامات پیش­گیرانه و درمانی با اعمار ساختمان های انعطاف پذیر در برابر فاجعه و همچنان اتخاذ اقدامات مناسب ساختمانی و غیر ساختمانی.

b.    توسعه / تصویب کیفیت استندرد آب برای سکتور های مختلف آب جهت حصول اطمینان از موجودیت آب آشامیدنی، حفظ الصحه و بهداشت برای همه افراد و کیفیت قابل قبول آب برای آبیاری و تولید برق آبی.

c.    توسعه / تصویب پالیسی ها و استراتیژی های حفاظت اجتماعی و محیط زیستی مناسب به منظور دستیابی به پایداری طولانی مدت انکشاف منابع آبی.

d.   فاجعه آب ناشی از (سیل، خشکسالی، لغزش زمین، فرسایش، تپه های ریگی، برف­کوچ ها، و جریان آوارها) و مدیریت ریسک برای شهرها و جوامع پایدار.

e.    تغییرات اقلیم و امنیت آب.

f.     دیپلماسی آب های فرا مرزی (هایدرو پولیتیک)، ژورنالیزم آب، پالیسی ها و ستراتیژی های آب.

g.    کیفیت آب برای صحت، بهداشت و آگاهی

h.    نقش شریک سازی ارقام و دیتا (معلومات) در سطح منطقه یی، ملی، و جهانی.

از محققان و متخصصان علاقه­مند دعوت به عمل می­آید تا مقالات خویش را با توجه به نکات زیر ارائه نمایند:

  1. از نویسندگان انتظار می رود تا خلاصۀ مقالات خویش را الی 10 فبروری سال 2017م برابر به  22 دلو 1395 خورشیدی تسلیم نمایند.
  2. تنها نویسندگانی که خلاصه مقالات شان پذیرفته شده است اطلاع داده خواهند شد تا در پرتو قالب (template) و دستورالعمل­های ارایه شده در وب­سایت؛ مقالات خویش را تسلیم نمایند.
  3. از نویسندگان نیز خواسته خواهد شد تا ارایه ای (پریزینتیشن ) را در پرتو مقالات پذیرفته شده و دستورالعمل های ارایه شده آماده بسازند.
  4. از نویسندگان درخواست خواهد شد تا مقالات خویش را در این کنفرانس ارایه (پریزنت) نمایند.

 

تماس ها:

چکیده­­ی مقالات خویش را به آدرس زیر تسلیم نمایید:

جاوید حیدرزاده، مدیر اجرایی سکرتریت تخنیکی شورای عالی اراضی و آب افغانستان (SCoLW).

ایمیل آدرس: javedhaidarzada@yahoo.com

شماره تماس: +93 (0) 786413 453

برای معلومات بیشتر در مورد عنوان ها و موضوعات مورد بحث کنفرانس به ایمیل آدرس زیر به تماس شوید:

انجنیر سیدشریف شُبیر، تنظیم کننده عمومی چهارمین کنفرانس ملی آب، Sayed.sharif@fao.org,  و  sayed.sharif@eirp-afg.org شماره تماس 0700281800