اگاهی تدارکاتی

به اطلاع تمامأ شرکت ها که در پروژه تهیه وخریداری (21) قلم مواد اعاشوی برای سال تعلیمی 1396 شاگــــردان لیلیه ریاست مرکـــز تربیوی "آمـــوزش" دارای کود نمبر (MOEW/030-96/NCB)  وزارت انــــــــرژی وآب اشتراک نموده بودند. رســـانیده میشود.

که شرکت تجارتی لطف الرحمن نظــری با ارائیه نازلترین قیمت ارزیابی شده. مبلـغ (3711724) سه میلیون هفت صدو یازده هزاروهفتصدو بیست وچهار افغانی برنده شناخته شده و با وی عقد قرارداد میگردد.

کسانیدکه در مورد کدام ادعـا داشته باشند الی مدت هفت(7)یوم پس ازنشراعلان به ریاست تهیه و تدارکات وزارت انرژی وآب مراجعه نمایند در غیر آن اجراآت صورت میگیرد.

با نشر اعـلان فـــوق مبلغ حق الاشاعه آن را نقدآ از آرنــده محترم اخذ بل و کتنگ آنرا جهت حفظ دوسیه ارســــــــــــــــــــال داریـــــــــــــــــــــــــــــــــد.