اگاهی تدارکاتی

به آگاهی تمام داوطلبانیکه در داوطلبی مؤرخ 13/10/1395 در پروژه  بازسازی و احیای مجدد کانال میرحصه ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات تحت کود MEW/PCCIU-04 اشتراک نموده بودند، به سمع شان رسانیده میشود که شرکت محترم ساختمانی نوی سادات به قیمت مجموعی مبلغ (65,451,555.65) افغانی برنده شناخته شده و با کمپنی مذکور عقد قرارداد میگردد.

داوطلبانیکه در پروژه فوق الذکر اشتراک نموده بودند و سایر اشخاص حقیقی و حکمی که بالای کمپنی برنده کدام ادعاء داشته باشند از نشر اعلان الی یک هفته به ریاست تهیه وتدارکات وزارت انرژی وآب مراجعه نمایند و درغیر آن اجراأت صورت میگیرد.

پول حق الاشاعه را از نزد آرنده نقدآ اخذ، بل و کتنگ آنرا جهت حفظ دوسیه ارسال دارید.