اگاهی تدارکاتی

 

به آگاهی تمام داوطلبانیکه در داوطلبی مؤرخ 12/05/1395 که مصادف به 2016/August/2 میشود در پروژه مطالعات تخنیکی بندهای ذخیروی بازیدخیل ولایت زابل، زردآلو ولایت غزنی و آبتک ولایت لوگر شامل(Package B) تحت کود نمبر            MEW/0141-95/QCBS  اشتراک نموده بودند، به سمع شان رسانیده میشود که شرکت های مشترک محترم (TOOSSAB JV OGC) به قیمت مجموعی مبلغ (1, 438, 835USD) دالر امریکائی برنده شناخته شده و با کمپنی مذکور عقد قرارداد میگردد.

داوطلبانیکه در پروژه فوق الذکر اشتراک نموده بودند اگر بالای کمپنی برنده کدام ادعاء داشته باشند از نشر اعلان الی یک هفته به ریاست تهیه وتدارکات وزارت انرژی وآب مراجعه نمایند ، درغیر آن طبق قانون اجراأت صورت میگیرد.

پول حق الاشاعه را از نزد آرنده محترم نقدآ اخذ، بل و کتنگ آنرا جهت حفظ دوسیه ارسال دارید.

نوت: به اساس اصول نامه سال مالی 1396 که فی دالر مبلغ(67) افغانی محاسبه گردیده است قیمت مجموعی مبلغ (1, 438, 835USD) دالر امریکائی کمپنی برنده معادل(96,401,945) نود و شش میلیون و چهارصدو یک هزارو نه صدو چهل و پنج افغانی میشود.