بهره برداري )جمع آوري و استفاده( آبهاي باران از سرك ها در افغانستان

Rainwater Harvesting from Roads in Afghanistan پوهندوي داکترعبدالقیوم کریم و انجنیر سید شریف شُبیر
خلاصه مقاله آب قابل دسترس در بیشتر مناطق جهان بنابردلایل مبرهن همچون ازدیاد نفوذ، تغییرات اقلیم و مدیریت نامناسب منابع آبی رو به کاهش نهاده است اما سرکها در همه جا موقعیت دارند، و بارنده گیها بیشتر اوقات به شکل جریان سطحی استفاده از بالاي آن رد شده و یا در امتداد آن جریان پیدا نموده و باعث تخریب سرك ها و ساحات همجوارآنها می شود. با جمع آوري و بهره برداري از این آبها که ظرفیت بالالقوه یا پوتانسیل خیلی خوب در سرتاسر کشور دارند، به پیمانه قابل ملاحظه یی میتوان بر مشکل قلت آب و تغییرات اقلیمی ساحات که در مسیر این سرکها موقعیت دارند فایق آمد. امکانات جمع آوري و استفاده از آبهاي بارانی روي سرکها، به ویژه موازي با مقدار سرمایه گذاري یی که در قسمت ساختمان سرك در سطح جهان با در نظر داشت این که هر منطقه داراي راه حلهاي به خصوص خود در زمینه میباشد، صورت میگیرد، بی نهایت زیاد است

ادامه مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید.