اعلان بست چهارم کارشناس انرژی آبی بزرگ ریاست برنامه های انرژی.

بمنظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری و جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک و رشته تحصیلی اینک بست چهارم کارشناس انرژی آبی بزرگ ریاست برنامه های انرژی را بار اول از تاریخ  3/5/1397 الی12 /5/1397 از طریق پروسه CBR به اعلان رقابتی میگذارد.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های ستندرد کاریابی  CBR را از مدیریت اعلانات و توزیع فورم آمریت استخدام ریاست منابع بشری دریافت نمایند و همچنان میتوانند جزئیات بستهای اعلان شده را از ویب سایت های (www.mew.gov.af) ، (www.jobs.gov.af) و (www.acbar.org) دریافت و بعد از تکمیل اسناد  به مدیریت اعلانات و توزیع فورم تسلیم و همچنان میتوانید که فورمه کاریابی و تمام اسناد ضروری خویش را در یک فایل PDF گنجانیده و  به ایمیل آدرس (hr.mew84@gmail.com ) و CC ایمیل خویش را ( jobs@afghanexperts.gov.af) گرفته ارسال نمائید.

لایحه وظایف بست فوق الذکر.