اعلان مجدد بست سوم آمریت سروی و مطالعات.

بمنظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری و جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک و رشته تحصیلی اینک  بست سوم آمر سروی و مطالعات ریاست خدمات انجنیری و مشورتی انرژی را با حفظ حقوق کاندیدان قبلی مجدداً از طریق پروسه CBR از تاریخ    29 /حمل/1397  الی   4 /ثور/1397 به اعلان رقابتی میگذارد.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های ستندرد کاریابی  CBR را از مدیریت اعلانات و توزیع فورم آمریت استخدام ریاست منابع بشری دریافت نمایند و همچنان میتوانند جزئیات بستهای اعلان شده را از ویب سایت های (www.mew.gov.af) ، (www.jobs.gov.af) و (www.acbar.org) دریافت و بعد از تکمیل اسناد  به مدیریت اعلانات و توزیع فورم تسلیم و همچنان میتوانید که فورمه کاریابی و تمام اسناد ضروری خویش را در یک فایل PDF گنجانیده و  به ایمیل آدرس (hr.mew84@gmail.com ) و CC ایمیل خویش را ( jobs@afghanexperts.gov.af) گرفته ارسال نمائید.

 

لایحه وظایف آمریت سروی و مطالعات