اعلان بست هفتم معتمد جنسی ریاست عمومی حوزه دریائی کابل.

به منظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری وجذب افراد لایق و کارفهم مطابق به مسلک اینک  بست هفتم کمبود معتمد جنسی ریاست عمومی حوزه دریائی کابل را از تاریخ 16/04/1397 الی تاریخ 24/04/1397 به سیستم رقابت آزاد رتب و معاش به اعلان میگذارد.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های ستندرد کاریابی را از مدیریت اعلانات و توزیع فورم آمریت استخدام ریاست منابع بشری دریافت نمایند.