اعلان کاریابی 3 بست سکرتریت سازمان سارک .

سکرتریت سازمان سارک طی یاداشت مورخ 5 دسامبر 2018 خویش اعلان کاریابی سه پست ذیل را به اعلان رقابتی میگذارد.

1: program Leader (Tchnology Transfer) 

2: Research Fellow ( Energy Trade)

3: Communication Specialist

علاقه مندان میتوانند (CV) یا خلص سوانح خویش را به ایمیل آدرس ذیل ارسال نمایند.

ایمیل آدرس: jobs@saarcenergy.org