استخدام بست های کار آموزی

ریاست منابع آب در چهارچوب پروژه SWaRMA چهار بست کارآموزی را به اعلان رقابتی گذاشته است:

  1. انجنیر پبیشبینی سیلاب Flood monitoring and early warning
  2. انجنیرسروی یخچال  Glaciologist
  3. هایدرولوژیست Hydrologist
  4. هایدرولوژیست – Hydrologist- Integrated River Basin Management

  از همه ی درخواست کننده گان  گرامی تقاضا میگردد، تا خلص سوانح ( CV ) را همراه با کاپی سند فراغت شان  ضمیمه نموده الی ساعت 4:30 مورخ 5 اکتوبر جهت بررسی های تخنیکی به آدرس ذیل ارسال نمایند.

To: wrd.humanresource1@gmail.com

CC: t.bromand@gmail.com, fazulhaq.bakhtari@gmail.com

جهت معلومات بیشتر در رابطه به بست های کارآموزی به لینک های ذیل مراجعه نماید:


http://www.acbar.org/jobs/36560/Intern-%28Hydrologist%29.jsp

http://www.acbar.org/jobs/36562/Intern-%28Hydrologist---Integrated-River-Basin-Management%29.jsp

http://www.acbar.org/jobs/36557/Intern-%28Glaciologist%29.jsp

http://www.acbar.org/jobs/36555/Intern--Flood-monitoring-and-Early-Warning-.jsp