اعلان کاریابی تعداد 10 بست سوم و یک بست چهارم .

بمنظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری و جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک و رشته تحصیلی اینک تعداد 10 بست سوم و یک بست چهارم ذیل مرکزرا به سیستم رتب و معاش از طریق رقابت آزاد بار اول از تاریخ 15/7/1397 الی 28/7/1397 به اعلان رقابتی میگذارد.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های ستندرد کاریابی  را از مدیریت اعلانات و توزیع فورم آمریت استخدام ریاست منابع بشری دریافت نمایند و همچنان میتوانند جزئیات بستهای اعلان شده را از ویب سایت (www.mew.gov.af)  دریافت و بعد از تکمیل اسناد  به مدیریت اعلانات و توزیع فورم تسلیم و همچنان میتوانید که فورمه کاریابی و تمام اسناد ضروری خویش را در یک فایل PDF گنجانیده و  به ایمیل آدرس (hr.mew84@gmail.com )  ارسال نمائید.

فورم جدید درخواستی بست های وزارت انرژی و آب

لایحه وظایف بست های فوق

آمر امور حقوقی

آمر تحلیل تعرفه ها، بیلانس عواید ومصارف قیمت ها

آمر کود های تخنیکی نظارت و کنترول

آمریت تجارتی

کارشناس ارزیابی تخنیکی تعرفه ها

متخصص پروژه های مشارکت عامه و خصوصی

متخصص تحلیل تخنیکی_

متخصص تطبیق قوانین

متخصص حل منازعات مشتری و عرضه کننده

متخصص صدور جوازها

متخصص نظارت ستندرد های تخنیکی