اعلان 3 بست هفتم بار اول به سیستم رتب و معاش!

بمنظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری و جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک و رشته تحصیلی اینک به تعداد 3 بست هفتم کمبود را  بار اول از تاریخ 13/8/1397 الی 26/8/1397  به سیستم رقابت آزاد رتب و معاش به اعلان میگذارد.

1: تحویلدار جنسی (2 بست)

2: معتمد نقدی (یک بست )

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های ستندرد کاریابی را از مدیریت اعلانات و توزیع فورم آمریت استخدام ریاست منابع بشری دریافت نمایند.