اعلان یک بست هفتم (درایور)

به منظور تحقق اهداف قانون کارکنان خدمات ملکی و استخدام کارکنان خدمات ملکی بر اساس اهلیت و شایستگی و تطبیق پروسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک اینک یک بست هفتم درایور ریاست سروی پروژه سازی تاسیسات آب را از تاریخ 3/10/1397 الی 16/10/1397 را به سیستم رقابت آزاد رتب و معاش به اعلان میگذارد.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های ستندرد را از مدیریت اعلانات و توزیع فورم آمریت استخدام ریاست منابع بشری دریافت نمایند.