اعلان 46 بست کمبود مرکز و ولایات .

به منظور تحقق اهداف قانون کارکنان خدمات ملکی واستخدام کارکنان خدمات ملکی بر اساس اهلیت و شاستگی  و  تطبیق پروسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت جذب افراد  لایق و کار فهم مطابق به مسلک اینک (10)  بست سوم و (36) بست چهارم  ولایتی و کمبود مرکزی  را از   تاریخ16/ 10 /1397الی 29 / 10 /1397 را به سیستم رقابت آزاد رتب و معاش  به اعلان میگذارد.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های ستندرد کاریابی  را از مدیریت اعلانات و توزیع فورم آمریت استخدام ریاست منابع بشری دریافت نماینـــــــــــــــــد.

و همچنان متقاضیان میتوانند که فورمه های کاریابی خویش را مطابق رهنمود خانه پری و اسناد مورد نیاز بست ر و به ایمیل آدرس‌(hr.mew84@gmail.com) ارسال نمایند.

جدول 46 بست کمبود اعلان شده.

فورم جدید درخواستی بست های وزارت انرژی و آب.

لوایح وظایف مربوطه را میتوانید از لینک های ذیل به دست آورید.

استاد تعلیمات بخش برق سه بست

استاد دیپارتمنت بخش آب

آمر انکشاف اداره

آمر تنظیم ارقام منابع آب حوزه های عمومی

آمر جواز دهی آبهای سطحی و زیرزمینی

آمر حقوق آب حوزه های عمومی حوزه دریائی کابل

آمر حقوق آب های مرزی

آمر گروپ تفتیش امور وظیفوی

انجنیر تجهیزات برقی

انجنیر میخانیک جیو فزیک

تفتیش امور مالی دو بست

تفتیش امور وظیفوی دو بست

سرگروپ اول نظارت تخنیکی پروژه های آب

سرگروپ تفتیش تخنیکی پروژه های آب

عضو گروپ اول انجنیر هایدروتخنیک

کارشناس اتومی

کارشناس انتقال انرژی

کارشناس انرژی آبی کوچک

کارشناس حوزه های دریایی

کارشناس حوزه های هریرود-

کارشناس روابط تمویل کننده گان برق

کارشناس زیست محیطی آب های زیرزمینی

کارشناس منابع آب

لابرانت سدمنتولوژی حوزه های عمومی حوزه دریائی کابل

متخصص حقوقی امور آب

متخصص سب استیشن ها

مدیر عمومی اسناد محرم

مدیر عمومی بودجه انکشافی

مدیر عمومی پروژه های انکشافی آب

مدیر عمومی پلان گزاری منابع بشری

مدیر عمومی پلان و ارتقای ظرفیت

مدیر عمومی تثبیت حقابه و حل منازعات آب حوزه های عمومی

مدیر عمومی حل منازعات اجتماعی آب های زیر زمینی

مدیر عمومی خدمات

مدیر عمومی سروی برف و یخچال

مدیر عمومی سوانح و دیتابیس

مدیر عمومی سیستم معلوماتی و جغرافیایی حوزه های عمومی

مدیر عمومی مالی

مدیر عمومی محاسبه

مدیر عمومی هایدروجیالوجی

مدیر عمومی هماهنگی و ارتباط زونها