اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان 46 بست کمبود مرکز و ولایات .
به منظور تحقق اهداف قانون کارکنان خدمات ملکی واستخدام کارکنان خدمات ملکی بر اساس اهلیت و شاستگی و تطبیق پروسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک اینک (10) بست سوم و (36) بست چهارم ولایتی و کمبود مرکزی را از ...
Jan 06, 2019 Jan 19, 2019
اعلان یک بست هفتم (درایور)
به منظور تحقق اهداف قانون کارکنان خدمات ملکی و استخدام کارکنان خدمات ملکی بر اساس اهلیت و شایستگی و تطبیق پروسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک اینک یک بست هفتم درایور ریاست سروی پروژه سازی تاسیسات آب را از...
Dec 25, 2018 Jan 06, 2019
اعلان کاریابی 3 بست سکرتریت سازمان سارک .
سکرتریت سازمان سارک طی یاداشت مورخ 5 دسامبر 2018 خویش اعلان کاریابی سه پست ذیل را به اعلان رقابتی میگذارد. 1: program Leader (Tchnology Transfer) 2: Research Fellow ( Energy Trade) 3: Communication Specialist علاقه مندان میتوانند...
Dec 19, 2018 Dec 31, 2018
اعلان (6) بست هفتم و (یک) بست هشتم به سیستم رتب و معاش !
به منظور تحقق اهداف قانون کارکنان خدمات ملکی و استخدام کارکنان خدمات ملکی بر اساس اهلیت و شایستگی و تطبیق پروسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک اینک (6 ) بست هفتم و (یک) بست هشتم کمبود را از تاریخ 3/9/1397 الی...
Nov 24, 2018 Dec 05, 2018
اعلان 3 بست هفتم بار اول به سیستم رتب و معاش!
بمنظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری و جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک و رشته تحصیلی اینک به تعداد 3 بست هفتم کمبود را بار اول از تاریخ 13/8/1397 الی 26/8/1397 به سیستم رقابت آزاد رتب و معاش به اعلان میگذارد. 1: تحویلدار جنسی (2 بست) 2:...
Nov 05, 2018 Nov 17, 2018
اعلان کاریابی تعداد 10 بست سوم و یک بست چهارم .
بمنظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری و جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک و رشته تحصیلی اینک تعداد 10 بست سوم و یک بست چهارم ذیل مرکزرا به سیستم رتب و معاش از طریق رقابت آزاد بار اول از تاریخ 15/7/1397 الی 28/7/1397 به اعلان رقابتی...
Oct 07, 2018 Oct 20, 2018
اعلان مجدد بست چهارم کارشناس انرژی آبی بزرگ ریاست برنامه های انرژی.
بمنظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری و جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک و رشته تحصیلی اینک بست چهارم کارشناس انرژی آبی بزرگ ریاست برنامه های انرژی را مجدداً از تاریخ 15/7/1397 الی21 /7/1397 از طریق پروسه CBR به اعلان رقابتی میگذارد. اشخاص...
Oct 07, 2018 Oct 14, 2018
استخدام بست های کار آموزی
ریاست منابع آب در چهارچوب پروژه SWaRMA چهار بست کارآموزی را به اعلان رقابتی گذاشته است: انجنیر پبیشبینی سیلاب Flood monitoring and early warning انجنیرسروی یخچال Glaciologist هایدرولوژیست Hydrologist هایدرولوژیست...
Sep 29, 2018 -
اعلان بست چهارم کارشناس انرژی آبی بزرگ ریاست برنامه های انرژی.
بمنظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری و جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک و رشته تحصیلی اینک بست چهارم کارشناس انرژی آبی بزرگ ریاست برنامه های انرژی را بار اول از تاریخ 3/5/1397 الی12 /5/1397 از طریق پروسه CBR به اعلان رقابتی میگذارد. اشخاص...
Jul 25, 2018 Aug 03, 2018
اعلان بست هفتم معتمد جنسی ریاست عمومی حوزه دریائی کابل.
به منظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری وجذب افراد لایق و کارفهم مطابق به مسلک اینک بست هفتم کمبود معتمد جنسی ریاست عمومی حوزه دریائی کابل را از تاریخ 16/04/1397 الی تاریخ 24/04/1397 به سیستم رقابت آزاد رتب و معاش به اعلان میگذارد. اشخاص واجد شرایط...
Jul 08, 2018 Jul 15, 2018
صفحه 1 از 2
قبل12بعد