امضاءقرارداد فیزاول ساختمان بند مچلغو 1.10.1397

*