پنجمین جلسه گروه کاری ( آموزش، تحقیق و ابداع) امروز در وزارت انرژی و آب برگزار شد.

 

پنجمین جلسه گروه کاری ( آموزش، تحقیق و ابداع) امروز در وزارت انرژی و آب برگزار شد.

محترم انجینیر ملالی بارکزای رییس طرح و تنظیم پالیسی های انرژی که ریاست این جلسه را به عهده داشت گفت که به منظور تطبیق اهداف پالیسی های

طرح شده در وزارت انرژی و آب این کمیته تشکیل شده و در آن نمایندگان وزارت های ذیدخل، جامعه آکادمیک و سکتور خصوصی شرکت دارند.

انجینیر ملالی در سخنان خود از اهداف عمده این وزارت در ارایه خدمات انرژی یادآوری نموده، رسیدن به اهداف و پالیسی ها را نیازمند همکاری همگانی دانست.

در این جلسه مطالبی همچون موثریت انرژی، توسط نجیب الرحمن صبوری نماینده شرکت میر گروپ، راهکارهای کُد مثمریت انرژی در ساختمان، و طرح های پوهنتون پلی تخنیک

در قسمت کاریکُلم جدید دیپارتمنت انرژی قابل تجدید مورد بحث قرار گرفت.