تفاهم نامه بازسازی و احیای بند دهله کندهار 17.8.1397

*