قرارداد های پروژه 5 میگاوات برق سولری و احداث 10 کیلومتر سرک برای ولایت غور 13.9.1397

*