مراسم امضاء قرارداد دیزاین وساخت پروژه بند برق آبی وآبیاری پاشدان 3.5.1397

*