نشست روی پلان مالی و بودجه انکشافی سال مالی 1398 وزارت انرژی و آب

 

نشست روی پلان مالی و بودجه انکشافی سال مالی 1398 وزارت انرژی و آب تحت ریاست محترم الماس زاخیلوال معین مالی و اداری وزارت انرژی و آب،

امروز با اشتراک شماری از رییسان و مدیران پروژه های این وزارت برگزار شد.

در این نشست محترم الماس زاخیلوال معین مالی و اداری وزارت انرژی و آب ضمن خرسندی از مصرف

بیش از 98 درصد بودجه سال مالی 1397، روی چگونگی مصرف بودجه انکشافی سال مالی جدید صحبت کرد.

در ادامه محترم ناصر احمد نوری رییس مالی و حسابی وزارت انرژی و آب، روی مصارف بودجه سال مالی 1398، چگونگی

مصرف بهتر بودجه و چالش های فرا راه مصرف بودجه سال مالی گذشته صحبت و معلومات خود را در قالب پرزنتشن، ارائه نمود.

در اخیر به دیدگاه ها و پیشنهادات اشتراک کننده ها توجه و پاسخ ارائه شد.