مسوولان نهاد KFW طی ملاقات با جلالتمآب انجنیر محمد گل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب تعهدات خود را بر همکاری با وزارت انرژی و آب ابراز داشتند.

مسوولان نهاد KFW طی ملاقات با جلالتمآب انجنیر محمد گل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب تعهدات خود را بر همکاری با وزارت انرژی و آب ابراز داشتند.

جلالتمآب انجنیر محمد گل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب با ابزار قدر دانی از همکاری های نهاد KFW بر تداوم همکاری های این نهاد تاکید کرد.

جلالتمآب خُلمی در بخش دیگر از صحبت های خود از افزایش انرژی برق کشور خبر داد گفت: ما در حال آغاز تولید 2000 میگاوات برق از نوع انرژی قابل تجدید هستیم،

از این لحاظ ارتقای ظرفیت کارمندان و تربیه نیروی متخصص یکی از اولویت های وزارت انرژی و آب است. آقای خُلمی در بخش دیگر از صحبت های خود با اشاره

به مرکز تربیوی انرژی و آب گفت: سالانه از مرکز تربیوی وزارت انرژی و آب تعداد زیادی محصلان فارغ می گردند. خوب است در زمینه ارتقای ظرفیت محصلان

این مرکز همکاری گردد. در پایان نشست مسوولان نهاد KFW وعده سپردند تا دربخش ارتقای ظرفیت و سایر بخش ها با وزارت انرژی و آب هکاری داشته باشند.