نخستین نشست سالانه اتحادیه بین المللی سولر در هندوستان برگزار شد.

 

نخستین نشست سالانه اتحادیه بین المللی سولر در هندوستان برگزار شد.

این نشست امروز در شهر دهلی نو با حضور 600 تن از نمایندگان کشور های جهان آغاز گردید.

انجنیر محمد گل خُلمی معین انرژی و سرپرست وزارت انرژی و آب در راس هیات بلند پایه افغانستان در این نشست اشتراک نموده است.

جزییات بیشتر بعدا...