ورکشاپ آگاهی دهی، صنعت بیمه امروز برای کارمندان وزارت انرژی و آب برگزار شد.

 

ورکشاپ آگاهی دهی، صنعت بیمه امروز برای کارمندان وزارت انرژی و آب برگزار شد.

محترم سید داوود فضلی رییس منابع بشری وزارت انرژی و آب در مراسم افتتاح این ورکشاپ رشد صنعت بیمه در افغانستان

را مستلزم آگاهی دهی به اقشار مختلف جامعه درباره اهمیت این صنعت عنوان کرد.

آقای فضلی گفت که خوبست تمام شهروندان با کسب آگاهی کافی در مورد صنعت بیمه در کشور راه بهتر را برای مصئونیت شغلی و اجتماعی جستجو کنند.

رییس منابع بشری وزارت انرژی و آب خاطر نشان ساخت که در کشورهای رو به انکشاف مانند افغانستان، صنعت بیمه زمینه ساز رشد اقتصادی،

افزایش سرمایه گذاری ها، کاهش فقر، افزایش اشتغال، افزایش مبادلات اقتصادی، رفاه اجتماعی، آرامش خاطر می شود.

در عین محترم موسی کاموی رییس عمومی امور بیمه ها در سخنان خود از تلاش های وزارت مالیه در خصوص رشد این صنعت اطمینان داده عنوان کرد

که ریاست امور بیمه ها در تلاش است تا با آگاهی دهی در مورد اهمیت بیمه مصئونیت بیشتر شغلی، اجتماعی را برای شهروندان فراهم سازد.

او همچنان با نگاهی به فعالیتهای شرکت های بیمه در افغانستان بیمه را از لحاظ شرعی نیز مورد بحث قرار داد.

آقای کاموی گفت که توسعه صنعت بیمه به سرمایه گذاران اطمینان می بخشد که سرمایه آنها در برابر هرگونه حوادث غیرمترقبه مصئون خواهد بود،

بنابراین بدون هیچگونه هراسی از وقوع حوادث به سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی خود ادامه خواهند داد و با اطمینان خاطر زمینه های توسعه اقتصادی و تجارتی را هموار خواهند ساخت.

در این ورکشاپ پرزنتیشن های فعالیتهای ریاست عمومی امور بیمه ها، شرکت های بیمه ملی افغان، بیمه افغانستان، بیمه افغان گلوبل، بیمه بین المللی اسکای تشریح و مورد بحث قرار گرفت.