کار دیزاین مرحله دوم بند کجکی هلمند 60 درصد پیش رفته است.

 

کار دیزاین مرحله دوم بند کجکی هلمند 60 درصد پیش رفته است.

پروژه دیزاین و ساختمان فاز دوم بند آبیاری و تولید برق کجکی هلمند از جمله 5 پروژه شامل پلان خودکفایی

وزارت انرژی و آب بوده که از طریق مشارکت عامه و خصوصی(PPP) با کمپنی ساختمانی 77 ترکی عقد قرار داد شده است.

قرار داد این پروژه در دو مرحله، تطبیق پروژه و خریداری برق میان وزارت انرژی و آب، د افغانستان برشنا شرکت و کمپنی 77 ترکی به امضا رسیده است.

در حال حاضر کمپنی سازنده بند، وسایط و تجهیزات ساختمانی را به ساحه پروژه انتقال داده است.

روی ساخت فاز دوم بند کجکی هلمند به ارزش 175 میلیون دالر توسط کمپنی خصوصی 77 ترکی سرمایه گذاری شده است.

قرار است طی سه سال آینده کار ساخت مرحله دوم این پروژه تکمیل گردد. با تکمیل این پروژه، 100 میگاوات برق به ظرفیت مجموعی بند کجکی اضافه می گردد.