گزارش سفر هیأت وزارت انرژی و آب به ولایت غور:

 

گزارش سفر هیأت وزارت انرژی و آب به ولایت غور:

جلسۀ مورخ 16/07/1397 کمیسیون محترم تدارکات ملی که در آن موضوع گزارش اجراات وزارت انرژی و آب پیرامون تحقق فیصلۀ شماره 2695 مورخ 07/05/1397 مورد بحث قرارگرفت ضمن ارائه

دو برنامه جهت برق رسانی به مردم شریف ولایت غور مقام محترم وزارت انرژی و آب در مورد پروژه بند برق پوزه لیچ پیشنهاد نمود:

از اینکه متخصصین کشور تاجیکستان فعلاً وارد افغانستان گردیده اند لذا قبل از تصمیم نهایی در مورد تعدیل قرارداد (تمدید میعاد بدون افزایش قیمت قرارداد)

پروژه احداث دستگاه برق آبی پوزه لیچ ولایت غور متخصصین متذکره یکبار از ساحه پروژه فوق الذکر بازدید بعمل بیاورند.

پیشنهاد توسط جلالتمآب ریس جمهور منظور و به علت استعجالیت موضوع به وزارت محترم دفاع ملی هدایت فرمودند تا هرچه عاجل زمینه سفر هیأت وزارت انرژی و آب و متخصصین کشور تاجکستان را به ولایت غور فراهم سازند.

به همین اساس هیأت وزارت انرژی و آب و متخصصین کشور تاجیکستان روز چهارشنبه مورخ 18/07/1397 عازم ولایت غور گردیدند .

بعد از رسیدن به ولایت غور نشست کوتاهی با والی محترم ولایت غور برگزار گردید که در آن والی صاحب نگرانی های مردم غور را در رابطه به توقف کار پروژه پوزه لیچ بیان نمودند

و محترم الماس "زاخیلوال" معین مالی و اداری وزارت انرژی و آب طبق دستور جلالتمآب ریس جمهور وعده سپردند

که جهت برق رسانی به مردم شریف ولایت غور مراحل تدارکاتی پروژه 5 میگاوات برق سولری بیشتر تسریع داده میشود

که در نتیجه ان قرارداد پروژه مذکور در مدت یک ماه آینده امضا و بالافاصله در مدت 18 ماه مالخیر تطبیق خواهد شد.

همچنان هیأت وزارت انرژی و آب، متخصصین کشور تاجیکستان، والی محترم ولایت غور ، جمع از رسانه های محلی، نمایندگان جامعه مدنی در ولایت غور

و دیگر مهمانانی مقام ولایت از ساحه پروژه پوزه لیچ نیز بازدید بعمل آورده قرار بر آن شد که متخصصین کشور تاجیکستان موضوع را همه جانبه ارزیابی نموده

و هرچه زودتر پیشنهادات و راه های حل را در زمینه پیشکش نمایند تا به استناد آن این وزارت طی پیشنهادیه از مقام عالی ریاست جمهوری طالب هدایت گردیم.