دومین نشست کمیته هماهنگی محیط زیستی در وزارت انرژی و آب برگزار گردید

 

دومین نشست کمیته هماهنگی محیط زیستی در وزارت انرژی و آب برگزار گردید

در این نشست محترم الماس باور زاخیلوال معین مالی و اداری وزارت انرژی و آب، محترم عبدالولی مدقق معین پالیسی و روابط بین المللی اداره حفاظت محیط زیست روسای ذیربط بخش آب و انرژی و نماینده گان تمام وزارت ها و ادارات دولتی اشتراک داشتند.

ابتدا روی تصامیم جلسه قبلی بحث صورت گرفت و نکات مهم آن برجسته گردید

همچنان طبق آجندا درین نشست روی ایجاد تصفیه خانه های فاضلاب در ادارات دولتی صحبت و در رابطه به ملوث شدن آب و کمبود آّب نیز بحث صورت گرفت.

محترم الماس باور زاخیلوال معین مالی و اداری ساخت تصفیه خانه های فاضلاب را به صورت متمرکز برای شهر کابل ابراز داشته و همچنان در مورد مرکز صحی دیگر وزارت خانه ها گفت: باید تصفیه خانه به صورت کمپلکس اعمار گردد.

محترم معین مالی و اداری در مورد صرفه جویی از آب و مصرف بیجا از آب که شامل مردم، شرکت های آبرسانی خصوصی، شرکت های تولید آب معدنی و سایر مصرف کننده گان آب می شود گفت: باید آگاهی دهی از طریق رسانه ها و سایر مراجع صورت گیرد تا آب بیجا و بی مورد مصرف نگردد.

در ادامه نماینده گان ادارات از پیشرفت کار سروی، دیزاین و بودجه جهت ساخت تصفیه خانه فاضلاب در ادارات شان توضیحات ارائه نمودند و بخاطر تخصیص بودجه گفتند: وزارت محترم مالیه در زمینه همکاری لازم نماید.

در بخش دیگری این نشست در رابطه به ملوث شدن آبهای زیرزمینی و کمبود آب در شرایط کنونی در شهر کابل بحث صورت گرفت اشتراک کننده گان نظریات و پیشنهادات شانرا ارائه نمودند که در زمینه محترم انجنیر سلطان محمود محمودی رییس عمومی تنظیم امور آب در مورد معلومات مفصل ارائه نموده و در باره طرح رفع کمبود آب شهر کابل که از طرف وزارت انرژی و آب ساخته شده است توضیحات ارائه نموده و تصمیم بر آن شد تا طرح متذکره به تمام ادارات جهت ارائه نظریات ارسال گردد تا در جلسه بعدی که تا یکماه آینده دایر می گردد نظریات و پیشنهادات شانرا در مورد طرح متذکره ارائه نمایند.

در اخیر محترم عبدالولی مدقق معین پالیسی و روابط بین المللی اداره محیط زیست جلسه را نتیجه گیری نموده مثبت ارزیابی نمود و جلسه پایان یافت.