وزارت انرژی و آب مصمم است تا زمینه بهتر را برای استخدام بانوان دراین وزارت مهیا سازد.

 

وزارت انرژی و آب مصمم است تا زمینه بهتر را برای استخدام بانوان دراین وزارت مهیا سازد.

محترم الماس باور زاخیلوال معین مالی و اداری وزارت انرژی وآب در جلسه‌ی که به منظور تشریح قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال در این وزارت برگزار شد،

گفت که هم اکنون حدود 7% از کارمندان این وزارت را زنان تشکیل می دهند و این آمار در سال های آینده افزایش خواهد یافت.

معین مالی و اداری وزارت انرژی و آب در عین حال با اشاره به مواد مندرج در قانون منع آزار واذیت زنان و اطفال، رعایت این قانون و ایجاد محیط مصئون کاری را از راه حل های مهم جذب بیشتر زنان در ادارات حکومتی خواند.

محترم زاخیلوال بر رعایت مواد مندرج در این قانون از سوی کارمندان هر اداره تاکید داشت.

در عین حال سید داوود افضلی رییس منابع بشری وزارت انرژی و آب نیز با استقبال از برگزاری این نشست هم اندیشی، اظهار امیدواری کرد تا اعضای این نشست بتوانند از موارد بحث شده استفاده لازم را به عمل آورند.

عاقله هاشمی آمر جندر وزارت انرژی و آب نیز درخصوص اهداف کمیته منع آزار واذیت زنان و اطفال که درسطح این وزارت تشکیل شده، صحبت کرد و اطمینان داد که این کمیته مطابق به قانون در صورت مشاهده هر نوع آزار و اذیت با فرد آزار دهنده برخورد قانونی خواهد شد.

همچنان آقای تمیم کارشناس وزارت امور زنان نیز قانون منع آزار و اذیت زنان را به بحث گرفت.

قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال در روشنی احکام مواد 24 و 54 قانون اساسی افغانستان، به هدف جلوگیری از آزار و اذیت، حمایت از متضررین، فراهم ساختن محیط مناسب و مصئون کاری، تامین آگاهی و آموزش عامه از طریق رسانه های جمعی در مورد منع آزار و اذیت زنان و اطفال وضع گردیده است.