از روز معلم در ریاست مرکز تربیوی انرژی و آب وزارت انرژی و آب گرامی¬داشت شد

 

از روز معلم در ریاست مرکز تربیوی انرژی و آب وزارت انرژی و آب گرامی¬داشت شد

در محفلی که به همین مناسبت در تالار کتابخانه مرکز تربیوی انرژی و آب وزارت انرژی و آب برگزار شد، با اشتراک مهمانان،

سرپرست ریاست مرکز تربیوی انرژی و آب، استادان و محصلان از روز معلم گرامی¬ داشت شد.

در نخست محترم نجیب الله منگل سرپرست ریاست تربیوی ضمن تبریکی روز معلم به تمام استادان و محصلان مرکز تربیوی انرژی و آب،

روی جایگاه معلم صحبت نمود در ادامه نماینده ریاست تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف در مورد نقش معلم در رشد و شکوفایی جامعه صحبت نمود و جایگاه معلم را درموفقیت نظام تعلیمی و تربیوی برجسته ساخت.

در ادامه شماری از محصلان مرکز تربیوی انرژی و آب وزارت انرژی و آب به ستایش از روز معلم مقالات خویش را به خوانش گرفتند. در اخیر محفل، تعدادی تقدیر نامه برای استادان مرکز تربیوی انرژی و آب وزارت انرژی و آب اهدا شد.