لایحه وظایف

 

وزارت انرژی و آب جمهوری اسلامی افغانستان، در دو بخش آب و انرژی که منبع حیات و رشد اقتصادی کشور را تامین می کند، فعالیت دارد و در مطابقت به استراتیژی(راه ‌برد) انکشاف ملی جمهوری          اسلامی افغانستان وظایف عمده زیر را به عهده دار:

الف: بخش آب:-

 1. ترتیب و انکشاف استراتیژی(راه برد) و پالیسی منابع آب مطابق احکام قانون آب، به همکاری وزارت‌ها و ادارات ذیربط و طی مراحل آن.
 2. طرح برنامه‌های انکشافی و بهره‌برداری از منابع آب جهت استفاده‌ در بخش‌های مختلف، مطابق به اولویت‌های ملی و پیشنهاد آن به شورای عالی آب.
 3. جمع‌آوری ارقام هایدرولوژیکی آب‌های سطحی و تحلیل و ارزیابی آن.
 4. پیش‌بینی و آگاهی‌دهی از وقوع سیلاب‌ها و خشک‌سالی‌.
 5. اعمار، سرپرستی و مدیریت ساختمان‌های دستگاه‌های تولید برق آبی (کوچک و بزرگ) و حفظ و مراقبت آن‌ها.
 6. بازسازی و اصلاح تاسیسات آب.
 7. اعمار، مدیریت و سرپرستی ساختمان‌های تحکیماتی ساحل‌های دریاها.
 8. تنظیم و مدیریت ساختمانها، در حریم ساحل و بستر مجراهای آب.
 9. انجینیری ساختن کانال‌های عمومی سنتی.
 10. تشکیل و تقویت اداره‌های حوزه‌های دریایی، به‌شمول بورد مشورتی متشکل از ادارات ذیربط و بررسی فعالیت‌های آن‌ها
 11. فراهم سازی زمینه‌های مالی و تخنیکی و ارتقای ظرفیت حوزه‌های دریایی، به همکاری وزارت‌ خانه‌های زراعت، آبیاری، انکشاف شهری، احیا و انکشاف دهات و اداره ملی حفاظت از محیط زیست.
 12. تشکیل و تقویت انجمن‌های استفاده کننده‌گان آب، جهت استفاده موثر از آن.
 13. صدور جواز (مطابق بند احکام قانون آب) و انجام سایر وظایف مربوطه، مطابق به احکام قانون.

ب: بخش انرژی:-

 1. طرح و تدوین تمام پالیسی‌ها و قوانین بخش انرژی کشور.
 2. پلان گذاری و انکشاف بخش انرژی.
 3. ارزیابی و تنظیم نیازهای بخش انرژی کشور، از قبیل ذغال، گاز، انرژی قابل تجدید تکافوی انرژی، موضوهای مالی و اداری و موضوهای ظرفیت نیروی بشری، جهت حمایت آن، در چهار چوب کاری دولت و سرعت بخشیدن به انکشاف اجتماعی و اقتصادی کشور.
 4. مسئولیت سروی(ارزیابی)، طراحی و انجینیری زیر بناهای جدید تولید، تورید، انتقال انرژی و توزیع انرژی.
 5. فعالیت‌های انجینیری، امور تدارکاتی، اعمار و منتاژ پروژه‌های جدید.
 6. جمع آوری و تحلیل معلومات، استندردسازی تجهیزات بخش انرژی کشور و نگه‌داری اطلاعات بخش انرژی.
 7. تامین انرژی برق ادارات و موسسات صنعتی، به منظور انکشاف صنایع در کشور و رشد سطح زندگی شهروندان.
 8. تورید و ترویج تکنالوژی جدید، به‌منظور استفاده در انکشاف صنایع.
 9. طرح برنامه‌های دورنمائی، با اساسات علمی و تخنیکی موثر، به‌منظور استفاده موثر از منابع آب و ظرفیت‌های موجوده، انرژی برق
 10. بلند بردن ظرفیت تولیدی و توزیعی انرژی برق، احداث دستگاه‌های تولیدی، لین‌های انتقال و شبکه‌های توزیعی برق به‌منظور برق رسانی شهرها، قریه‌ها و قصبات کشور.
 11. حفظ و مراقبت، بهره‌برداری از دستگاه‌های تولیدی انتقال و شبکه‌های توزیعی برق، اجرای سایر وظایف مطابق مقررات و قوانین نافذه کشور.
 12. مدیریت و رهبری بخش انرژی.
 13. تعیین دیدگاه و اهداف استراتیژیک برای بخش انرژی برق.
 14. طرح و تدوین پالیسی‌های مثمر تخنیکی و اقتصادی انرژی برق، برای رفع نیاز‌های شهروندان کشور، به گونۀ ‌که با دیگر برنامه‌ها و قوانین انکشاف ملی مطابقت داشته باشد.
 15. تدوین قوانین، مقررات و طرزالعمل‌های بخش انرژی برق.
 16. ایجاد ساختار تشکیلاتی که پالیسی و خط‌ مش وزارت را به شکل شفاف انجام دهد.
 17. ترویج پالیسی(خط و مش) انرژی در سراسر کشور و انکشاف و تطبیق پالیسی دولت.
 18. اتخاذ تدابیر به منظور مصئونیت و تامین انرژی برق مورد نیاز کشور، از طریق استراتیژی(راه‌برد) انکشاف بخش انرژی برق.
 19. ترویج ثمربخشی انرژی در کشور.
 20. ترویج استفاده از منابع قابل تجدید انرژی، برای برق‌رسانی به روستاهای کشور.
 21. ترویج تحرک استفاده درست، از انرژی‌های قابل تجدید (آب، باد، بیوگاس، بیوماس)
 22. مساعد نمودن زمینه اشتراک و تشویق بخش خصوصی، برای سرمایه گذاری در بخش انرژی برق.
 23. ترتیب استندرد ملی برق.
 24. نظارت از تطبیق نورم استندرد برق.
 25. بالا بردن ظرفیت (ظرفیت سازی سکتور انرژی برق)
 26. طرح برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت، برای تولید برق از منابع مختلف انرژی، با در نظر داشت زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور.
 27. مطالعه، ارزیابی، ساختمان، نظارت و بررسی پروژه‌های انکشافی، احداث دستگاه‌های تولید، لین‌های انتقال ولتاژ بلند و شبکه‌های توزیع برق در کشور.
 28. نماینده‌گی از دولت افغانستان در مسایل مربوطه به برق، پیرامون اتصال لین‌های انتقال برق منطقوی و سازمان‌های بین‌المللی
 29. عقد قرارداد‌های خریداری و تورید برق از کشورهای همسایه.
 30. توسعه و انکشاف دسترسی به شبکه برق در مناطق تحت خدمت و دهات کشور.