ریاست عمومی پلان

  • یاست انسجام پروژه های انکشافی انرژی  (دردستساخت)
  • ریاست انسجام پروژه های انکشافی آب  (دردستساخت)
  • ریاست طرح جامع (پلانینگ انتی گریشن  (دردستساخت)