هیئت رهبری وزارت

انجنیر محمد گل "خُلمی" سرپرست وزارت انرژی و آب

انجنیرخان محمد " تکل " معین آب

 انجنیر محمد گل "خُلمی" معین انرژی

  الماس باور " زاخیلوال " معین مالی و اداری

  حمید الله "زکا" سرپرست ریاست دفتر

سید داود"فضلی"رییس منابع بشری

انجنیر شاه محمد " نیکزاد " رییس نظارت بر تطبیق پروژه های انکشافی انرژی

   

 انجنیر غلام غوث" عمر " سرپرست ریاست نظارت بر تطبیق پروژه های آب

محمد همایون " کوهستانی " رییس برنامه های انرژی

انجنیر میروس "نیکزاد" رییس پالیسی آب

   انجنیر فرهاد " نورزی" رییس برنامه های آب

انجنیر محمد تمیم " بهادرزی" رییس سروی و پروژه سازی

   
   

ناصر احمد "نوری"  رییس مالی و حسابی

 ابراهیم" ابرم "رییس تهیه و تدارکات

محمد عارف "الیاسی" رییس تفتیش داخلی

انجنیر محب الله " آفاق " رییس حفظ ومراقبت آب زیر بنا های آبی

  انجنیر محمد قسیم " حبیب "رییس حقوق آب

محمد افضل "افضلی" رییس اداری و خدمات 

انجنیر محمد امین " منصف" مشاور انرژی

انجنیر فریدالله  " شرفمل " رییس  انرژی قابل تجدید