معرفی معین آب

 

انجنیر خان محمد "تکل" فرزند یار محمد در سال 1365 در قریه بگت ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند در یک خانواده متدین و روشنفکر چشم به جهان گشود.  آقای "تکل" در سال  4 138 از لیسه عالی ذکور لشکرگاه فارغ  گردید و سپس در سال  1385 شامل پوهنحی انجنیری سیول پوهنتون کندهار شد و در سال  1390  به سویه لیسانس از پوهنتون متذکره فارغ گردیده است. انجنیر خان محمد "تکل" در سال 1391 رسما به حیث استاد در پوهنتون هلمند تقرر حاصل نمود. محترم "تکل" درسال 1394  جهت فرا گیری ماستری عازم کشور هندوستان گردید و مدرک ماستری خویش را از پوهنتونNIT Bho Pal  کشور هندوستان دریافت نموده است. انجنیر خان محمد "تکل" در سال 1396 به حیث مشاور در مشاوریت ارشد ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در امور زیربنا تقرر حاصل نمود و از ماه  سرطان 1397 الی اکنون به حیث معین آب وزارت انرژی و آب ایفای وظیفه مینماید .