ریاست طرح و تنظیم پالیسی آب

 

معینیت آب

ریاست طرح و تنظیم پالیسی آب

تاریخچه و سال تاسیس ریاست طرح وتنظیم پالیسی آب:

وزارت انرژی وآب یک وزارت کلیدی درسطح کشور میباشد که دربخش های مهم ومختلف آب وبرق فعالیت های چشمگیر داشته است این وزارت به منظور به کرسی نشاندن اهداف درسکتور آب به خصوص به منظور انکشاف ومدیریت همه جانبه منابع آب توزیع عادلانه واستفاده مؤثر و دوامدار آب درکل تقویه اقتصاد ملی وبمنظور تطبیق اهداف استراتیژیک ، ضرورت احساس نمودند تا یک سلسله قوانین ، پالیسی ها ، طرزالعمل ها ،مقرره ها ولوایح طرح وتنظیم گردد تا در روشنایی این اسناد اهداف خویشرا در عمل پیاده نمایند لذا بنابر ضرورت ،  ریاست طرح وتنظیم پالیسی آب درسال 1387 درچوکات معینیت انرژی دربست فوق رتبه ایجاد گردید که تشکیل آن شامل دوبست اول ، شش بست دوم  و یک بست سوم بود که وظایف خویشرا تحت پوشش لایحه وظایف ذیل به پیش میبردند .

لایحه وظایف ریاست طرح وتنظیم پالیسی های آب

· ترتیب پروگرام های احداث ذخایر آب مطمین برای اتباع کشور طبق پالیسی دولت

· ترتیب پروگرام های احداث ذخایر آب برای زراعت ، صنعت وکانالیزاسیون

· مشخص نمودن محلات احداث وساختمانهای هایدروتخنیکی

· توزیع عادلانه آب وحفظ مراقبت تاسیسات آبی

و درسال 1388 بعداز تطبیق سیستم جدید رتب ومعاش ریاست طرح وتنظیم پالیسی آب از بست فوق رتبه به بست دوم تنزیل و از حیطه معینیت انرژی حذف وتحت اثر معینیت آب به بست رتبه دوم ایجاد گردید که دارای دو بست سوم، شش بست چهارم ، یک بست پنجم ، یک بست هفتم و سه بست هشتم میباشد که جمله تشکیل اینریاست تعداد 14 نفر میباشد .

لایحه وظایف رئیس طرح و تنظیم پالیسی آب از سال 1388 الی 1395:

· ترتیب پلان کاری ریاست درمطابقت با پلان کاری معینیت آب بمنظور رسیدن به اهداف پیش بینی شده .

· مدیریت ورهبری پرسونل تحت اثرآمریت مربوطه .

· طرح وتسوید پالیسی ها واستراتیژی های مربوط به آب به اساس دیدگاه ، ماموریت واستراتیژی وزارت .

· ارائه طرح وترتیب پالیسی ها واستراتیژی های آب به مقام ذیصلاح وزارت غرض طی مراحل بعدی .

· طرح وتدوین رهنمود ها وطرزالعمل ها درامور تنظیم پالیسی غرض تطبیق برنامه های آب مورد نیاز کشور .

· شناسائی ومطالعه قابلیت های تطبیقی پالیسی آب بمنظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده (تکمیل پروژه های آب مورد نیاز کشور)

· تکثیر پالیسی های منظورشده آب جهت دستیابی به اهداف تعین شده .

· اتخاذ تدابیر به اساس پالیسی های مرتبه آب جهت تشویق سکتور خصوصی غرض سرمایه گذاری درین عرصه .

· کنترول ونظارت از تطبیق پالیسی های تخنیکی ، حقوقی ، اقتصادی ومحیط زیستی آب .

· ارزیابی کیفیت اجراأت کارمندان تحت اثر بمنظور اتخاذ تدابیر بعدی ارتقای بازدهی کاری .

· تامین هماهنگی لازم با ادارات ذیربط مرکزی وحوزه های دریایی.

·اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق با قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره

 

فعالیت های انجام شده

( دربخش پالیسی)

·طرح و ترتیب مسؤده پالیسی ملی سیلاب

·طرح و ترتیب مسؤده پالیسی ظرفیت سازی سکتور آب

·طرح و ترتیب مسؤده پالیسی آبهای فرامرزی

·طرح و ترتیب پالیسی آبهای زیرزمینی

·طرح مسؤده پالیسی و استراتیژی ملی خشکسالی

( دربخش مقرره ها وطرزالعمل ها )

 

· طرح و ترتیب مسؤده مقرره جواز و اجازه نامه استفاده از آب

· طرح و ترتیب مسؤده مقرره بستر حریم منابع آب و تاسیسأت آب.

· طرح و ترتیب مسؤده طرزالعمل ایجاد، ثبت، تقویت و طرز فعالیت های انجمن استفاده کننده گان آب

· طرح و ترتیب مسؤده، طرزالعمل چارچوب مدیریت منابع آب در حوزه های دریایی

· طرح و ترتیب مسؤده، طرزالعمل در مورد ایجاد و فعالیت های ادارات حوزه های دریایی

· طرح و ترتیب مسؤده طرزالعمل ترتیب ماسترپلان ملی آب و ماسترپلان حوزه های دریایی .

فعالیت های پلان شده و اجراآت در سال 1395:

بازنگری پالیسی آبهای فرامرزی که قبلاً در سال 1393 ترتیب گردیده بود ضرورت احساس میگردید که باید بازنگری گردد، ریاست طرح و تنظیم پالیسی آب بازنگری آن را در سال 1394 آغاز نمود ولی بنابر لزوم دید مقام محترم وزارت این پالیسی به تیم واحد آبهای مرزی محول شد که فعلاً بازنگری آن نهایی گردیده است.

مسؤده طرزالعمل جواز فعالیت و اجازه نامۀ استفاده از منابع آب که در سال 1393 ترتیب گردیده بود، بازنگری آن تکمیل و جهت نهایی سازی کلی و بررسی به شورای عالی آب و اراضی ارسال گردیده است.

- بازنگری مسؤده مقررۀ بستر و حریم منابع آب و تأسیسات آبی تکمیل و جهت طی مراحل قانونی به وزارت محترم عدلیه به منظور اجراآت بعدی ارسال گردیده است.

- بازنگری مسؤده پالیسی آبهای زیرزمینی تکمیل و عنقریب به سکرتریت تخنیکی ارائیه خواهد شد.

بازنگری مسؤده پالیسی ملی مدیریت سیلاب تکمیل گردیده و جهت نظرخواهی به سکرتریت تخنیکی ارائیه شد. که نظریات و پیشنهادات جمع آوری و در پالیسی متذکره گنجانیده خواهد شد.

فعالیت های درحال اجرا:

- بازنگری مقررۀ نظارت و کنترول از کیفیت منابع آب ادامه دارد.

- بازنگری رهنمود تدوین اساس نامۀ انجمن استفاده کننده گان آب که طرح آن توسط ریاست حقوق آب صورت گرفته جهت بازنگری و تصحیحات لازمه و شریک سازی نظریات به این اداره مواصلت ورزیده و در حال اجرأ قرار دارد.

 

دست آورد های عمده در سال 1395:

- بازنگری پالیسی آبهای فرامرزی.

- بازنگری مسؤده طرزالعمل جواز فعالیت و اجازه نامۀ استفاده از منابع آب.

- بازنگری مسؤده پالیسی آبهای زیرزمینی.

- بازنگری مسؤده مقررۀ بستر و حریم منابع آب و تأسیسات آبی.

- بازنگری مسؤده پالیسی ملی مدیریت سیلاب.

- طرح جامع جهت ترتیب مسؤده مقررۀ امور بهره برداری و حفظ و مراقبت تأسیسات آب.

فعالیت های عمده پلان شده  برای سال مالی 1396:

- ادامۀ طرح مقررۀ امور بهره برداری و حفظ و مراقبت تأسیسات آبی.

- بازنگری پالیسی اداره منابع آب.

- طرح و تسوید مقررۀ مدیریت همه جانبه حوزه های دریایی.

- طرح طرزالعمل چارچوب مدیریت منابع آب در حوزه های دریایی.

ایمیل آدرس و شماره تیلفون رئیس مربوطه:

ایمیل:af_wp_1@yahoo.com

شماره تماس: 0799390318

ایمیل آدرس و شماره تیلفون مدیر اجرائیه:

ایمیل: ah.masoud.samadi88@gmail.com

شماره تماس: 0744217191

عکس از رئیس مربوطه:

 

 

 

عکس از ریاست مربوط