ریاست عمومی تنظیم آب

 

ریاست عمومی تنظیم امور آب

 

 معرفی ریاست عمومی تنظیم امور آب

ریاست عمومی تنظیم امور آب از ریاست های مرکزی وزارت انرژی و آب می باشد که در  سال ( 1358هجری شمسی) بنام ریاست عمومی حفظ و مراقبت بند و نهر در چوکات وزارت آب و برق ایجاد و از سال 1360 الی 1367 بنام ریاست عمومی تنظیم آب، حفظ و مراقبت بند و نهر مسمی بوده است.

از سال 1367 الی سال 1389 بنام ریاست عمومی هایدرولوژی و تنظیم آب و در سال 1390 طبق ساختار جدید وزارت انرژی و آب بنام ریاست عمومی تنظیم امور آب  مسمی گردید.

در چوکات این ریاست عمومی دیپارتمنت های منابع آب، حقوق آب، حفظ و مراقبت تاسیسات آب و بخش ارتباط و هماهنگی با ادارات حوزه های دریایی در سطح ملی فعالیت دارد.

همچنان این ریاست به­عنوان یک نهاد هماهنگ کننده بین مرکز (مقام وزارت و ادارت مرکزی) و ادارات حوزه های دریایی (به سطح حوزه ها) نیز عمل می نماید.

 

        لایحه وظایف ریس عمومی تنظیم امور آب

مدیریت در مورد طرح بودجه عادی و ساختار ادارات حوزه های دریایی و ارسال آن به ریاست مالی و حسابی جهت منظوری.

سازماندهی و مدیریت در مورد مطالبه پروژه های بازسازی، نوسازی و تحکیمات سواحل دریاها از ادارات حوزه های دریایی، اولویت بندی و ارسال آن به ریاست برنامه های آب جهت شامل ساختن در برنامه های ملی

سازماندهی و مدیریت در مورد اجراآت فزیکی و راپور مصارف مالی از ادارات حوزه های دریایی و ارسال آن به مراجع ذیربط.

مدیریت و رهبری تطبیق پلان های جمع آوری ارقام ، تحلیل و تجزیه آن و مدیریت از ایجاد بانک معلوماتی، تهیه سالنامه های هایدرولوژیکی و انتشار ارقام به نیازمندان.

رهبری و مدیریت تطبیق پلان ها در رابطه به مسایل حقوق آب؛ شامل حل و فصل منازعات آب، تامین حقابه ها، تشریح قانون آب و نظارت از تطبیق آن، رسیده گی به امور آب های مرزی و انکشاف پالیسی ها، قوانین، مقرره ها و طرزالعمل ها جهت استفاده عادلانه از منابع آبی کشور.

رهبری و مدیریت تطبیق پلان های حفظ و مراقبت و بهره برداری از تاسیسات آبی شامل انکشاف پالیسی و استراتیژی، مقررات، طرزالعمل ها و رهنمود ها جهت امور حفظ و مراقبت و بهره برداری بهتر از تاسیسات بزرگ آبی کشور.

اقدامات در جهت هماهنگی بهتر بین مرکز با حوزه های دریایی و تقویت روش های مشارکتی (IWRM) در رابطه به مدیریت منابع آب بین تمام ادارات ذیربط در امور آب.

اقدامات در جهت طرح و تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت به­منظور تطبیق روش مدیریت همه جانبه منابع آب (IWRM) در حوزه های دریایی کشور.

نظارت و کنترول از امورات بخش های مربوطه.

مدیریت امور مربوط به آب های مرزی جهت رسیده گی به توافق نامه های بین المللی، بین افغانستان و کشور های همسایه به­منظور استفاده عادلانه و منصفانه از آب های فرا مرزی

 

        مهم ترین کارکرد های ریاست عمومی تنظیم امور آب

ایجاد و تقویت ادارات و نهاد ها به سطح ملی و به سطح حوزه های دریایی که در این راستا تا اکنون 5 ریاست عمومی در پنج حوزه دریایی و 36 ریاست در حوزه های فرعی دریایی ایجاد و تقویت گردیده است.

ایجاد و تقویت روش های مشارکتی بین تمام جوانب ذیربط از طریق تطبیق روش مدیریت همه جانبه منابع آب (IWRM: تدوین مسوده­ی نحوه ایجاد شوراهای حوزه های دریایی، ایجاد و تقویت انجمن های استفاده کننده گان آب در حوزه های آبریز کشور به­منظور مشارکت آنها در مدیریت منابع آب.

ایجاد و تقویت هماهنگی در امور مربوطه بین ریاست های مرکزی و ادارات حوزه های دریایی (پل ارتباطی بین مرکز و ادارات حوزه دریایی): تهیه ساختار حوزه های دریایی، ایجاد و تقویت دفتر هماهنگی بین مرکز و ادارات حوزه های دریایی در چوکات این ریاست

طرح و تطبیق قوانین و مقررات، طرزالعمل ها و رهنمود ها به­منظور حفاظت از منابع آبی کشور جهت مدیریت بهتر و استفاده مناسب از آن: طور مثال طرح و تدوین قانون آب، طرزالعمل ایجاد ادارات حوزه های دریایی، طرزالعمل نحوه مدیریت همه جانبه منابع آب، طرزالعمل انجمن های استفاده کننده گان آب صورت گرفته است.

مدیریت جمع آوری، تحلیل و تجزیه ارقام و معلومات و ارائه آن به ادارت و نهاد های نیازمند جهت برنامه ریزی انکشاف منابع آب و مدیریت آن و سایر بخش های انکشافی : طور نمونه ترتیب سالنامه های هایدرولوجیکی، ایجاد و تقویت مرکز بانک معلوماتی، تحلیل و تجزیه ارقام

اتخاذ تدابیر در مورد سیلاب ها و خشک سالی ها جهت کاهش اثرات منفی آن: طور مثال تدوین پالیسی و استراتیژی ملی مدیریت سیلاب در تفاهم با ریاست محترم پالیسی و ایجاد دفتر پیشگویی و هشدار دهی سیلاب در چوکات بخش منابع آّ ب این ریاست جهت کاهش اثرات سیلاب

رسیده گی به حل مسایل حقوق آب (تامین حقابه ها) به سطح ملی و ادارات حوزه های دریایی: ایجاد و تقویت ریاست حقوق آب در چوکات این ریاست و بخش های حقوق آب در حوزه های دریایی جهت رسیده گی به منازعات آبی و تامین حقابه ها.

رسیده گی به حل مسایل حقوقی آب های فرامرزی جهت رسیدن به توافق نامه های بین المللی بین افغانستان و کشور های همسایه : تدوین مسوده پالیسی آب های مرزی و تدویر جلسات کمیساران آب هلمند جهت تطبیق معاهدات آب دریای  هلمند.

اتخاذ تدابیر در مورد جواز فعالیت و اجازه نامه استفاده از آب: آماده ساختن مسوده مقرره جواز فعالیت اجازه نامه استفاده از منابع آب و تهیه مسوده مقرره حریم منابع آب و تاسیسات آب

انکشاف پالیسی ها، استراتیژی ها، مقررات و رهنمود ها جهت امور عملیاتی و حفظ و مراقبت تاسیسات آبی از جمله ذخایر آبی به­منظور دسترسی سکتور های رشد اقتصاد ملی کشور به آب مطمین: مسوده پالیسی و استراتیژی مدیریت امور حفظ و مراقبت از تاسیسات آبی تکمیل گردیده و چارچوب مدیریت حفظ و مراقبت منحیث رهنمود تهیه شده و به ریاست های حوزه های دریایی ارسال شده است.

نظارت دایمی از امور عملیاتی و حفظ و مراقبت تاسیسات آبی در حوزه های دریایی کشور

 

        پلان های ریاست عمومی تنظیم امور آب:

 

اهداف استراتیژیکی مدیریت ادارات و نهاد ها: توانمند ساختن ادارات و نهاد های تحت اثر این ریاست به سطح ملی و ادارات حوزه های دریایی و نهاد های مردمی مانند انجمن های استفاده کننده گان آب، ایجاد و تقویت شورا های حوزه های اصلی و حوزه های فرعی دریایی، ایجاد و تقویت بورد هماهنگی در حوزه های دریایی و...

 اهداف استراتیژیکی مدیریت ارقام، معلومات و تبادله آن: دسترسی به ارقام هایدرو میتیورولوژیکی، هوا شناسی و برف سنجی و ایجاد مرکز بانک معلوماتی و توزیع آن به نیازمندان)

 اهداف استراتیژیکی مدیریت حقوق آب: حل و فصل منازعات آب، تامین حقابه ها و رسیده گی به امور آب های مرزی

 مدیریت استراتیژیکی حفاظت ساحه آبگیر: اتخاذ تدابیر جهت کاهش اثرات سیلاب ها و خشک سالی ها از طریق تطبیق روش های ساختمانی و غیر ساختمانی در تفاهم با ریاست برنامه های آب و ادارات حوزه های دریایی

 اهداف استراتیژیکی مدیریت ارتقای آگاهی عامه: طرح و تطبیق برنامه های آگاهی عامه  به­منظور استفاده موثر از آب در همکاری با نهاد های ذیربط

 اهداف استراتیژیکی تخصیص آب: تطبیق برنامه های تخصیص آب جهت حل و فصل کشمکش ها میان مصرف کننده گان آب در حوزه های دریایی به اساس شیوه های مشارکتی

 اهداف استراتیژیکی مدیریت زیربنا ها، حفظ و مراقبت و بهره برداری از تاسیسات آب: کاهش ضایعات آب، ازدیاد عمر مفیده تاسیسات آبی و دسترسی سکتور های مختلف به آب مطمین

 طرح و تطبیق پروگرام های مناسب جهت ارتقای ظرفیت ادارات و نهاد های محلی از جمله انجمن های استفاده کننده گان آب و میرآب ها در امور بهره برداری و حفظ و مراقبت از تاسیسات آبی، توزیع عادلانه آب بین استفاده کننده گان آب و استفاده موثر از آب که تا اکنون جهت ارتقا ظرفیت ادارات و نهاد ها از جمله انجمن های استفاده کننده گان آب ورکشاپ های متعدد تدویر یافته است.

ایمیل آدرس و شماره تلیفون رئیس عمومی تنظیم امور آب

Sul.mahmood@gmail.com

0744210022

ایمیل آدرس و شماره تلیفون مدیر اجرائیه ریاست عمومی تنظیم امور آب

Ehs_msa@yahoo.com

0747211705

    عکس رییس  عمومی تنظیم امور آب