ریاست پروژه سازی تأسیسات آب

معلومات مختصر راجع به ریاست سروی و پروژه سازی تاسیسات آب

ریاست سروی و پروژه سازی به عنوان اولین اداره و بنیان گذار وزارت که قبل از سال 1360 به نام ریاست سروی آب و خاک فعالیت داشت، از خود کارنامه های ماندگار در امور سروی و دیزاین تاسیسات آبی کشور بجا گذاشته و اکثر  انجنیران مجرب و سابقه دار بخش آب در کشور که  فعلا در بسیاری از پست های مهم  وزارت خانه ها مصروف کار اند، اولین  فعالیت های شان را از این ریاست آغاز نموده اند و اکنون  هم اکثری انجنیران که در ادارات و وزارت خانه ها از جمله انسجام پروژه ها در مرکز و ولایات، انجنیران سابقه دار این ریاست می­باشند.

این ریاست از سال 1360 الی سال 1375 به­شکل تصدی انتفاعی تحت نام انستیتوت سروی و پروژه سازی انکشاف تاسیسات آب، با شصت میلیون افغانی فعالیت نموده و بعد از سال 1375 به حیث واحد بودجوی در چوکات وزارت آب و برق با داشتن حدود 1300 پرسونل فعالیت می­نمود.

در سال های (1380) و از آن به بعد بنام ریاست انستیتوت پروژه سازی انکشاف منابع آب در سراسر کشور فعالیت نموده و در سال 1388 در جریان پروسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی منحیث ریاست سروی و پروژه سازی تاسیسات آب تا اکنون به فعالیت خود ادامه داده است .

صدها پروژه بزرگ، متوسط و کوچک در سراسر کشور توسط انجنیران این ریاست سروی و مطالعه گردیده  که ازجمله پروژه های زیر بنایی و بزرگ کشور محسوب می­شوند.

وظایف کلیدی و عمده ریاست سروی و پروژه سازی  تاسیسات آب :

تحلیل و مطالعه طرح های پروژه سازی تاسیسات آب، غرض انکشاف متوازن اقتصادی و اجتماعی در کشور.

ارایه طرح های مشخص به ارتباط ایجاد پروژه های آب غرض انکشاف اجتماعی و اقتصادی.

مطالعه جنبه های رشد اقتصادی و اجتماعی پروژه های آب به­منظور انکشاف پایدار و رفاه عامه .

اولویت بندی پروژه های سکتور آب غرض انکشاف متوزان در سطح ولایات .

ارزیابی اسناد پروژه های پیشنهادی بخش های مربوط به منظور طی مراحل آن .

 تحلیل طرح ابتدایی پروژه های کوچک و متوسط  .

 

دست آورد ها عمده ریاست سروی و پروژه سازی تاسیسات آب :

تکمیل فاز اول پروژه 111 بند کوچک و متوسط به همکاری کمپنی هایدروسالت کشور کانادا به اساس قرارداد QCB-725

در سال 1391 به تعداد (77) پروژه تحکیم کاری سواحل دریا ها به ارزش (927989449.3) نه صدو بیست و هفت ملیون و نو صد و هشتاد و نه هزار و چهار صد و چهل نه اعشاریه سه افغانی پروژه سازی گردیده است.

سروی، طرح و دیزاین کانال و پرچاوه در بند امیر غازی جهت پاک کاری رسوبات جمع شده در کاسه بند و نصب دروازه های هایدروتخنیکی در قسمت شروع پرچاوه شستشوئی در دو فاز (فاز 1 و 2)

طرح دیزاین و برآورد دراوزه های هایدروتخنیکی بند امیر غازی ولایت کابل.

سروی کانالهای سیخسرو ابراهیم آباد و چهار برجک ولایت نیمروز به طول (106) کیلومتر.

سروی بند های ذخیره چرخه، آزو، ارملک و سنگ سوراخ بالای دریای ادرسکن ولایت هرات.

اعزام دوامدار یک تن از انجنیران مجرب این ریاست به صفت فوکل پاینت به بند سلما غرض نظارت از پیشرفت کار پروژه .

سروی و دیزاین پروژه نوبر قدم جای ولسوالی امام صاحب ولایت کندز به طول (5.8) کیلومتر.

سروی و دیزاین پروژه نوبر بته کشان ولسوالی امام صاحب ولایت کندز به طول (5) کیلومتر.

 

گزارش سالانه، فعالیت ها و دست آورد های سال 1395

الف : خلاصه گزارش تحقق فعالیت های پلان شده:

ریاست سروی پروژه سازی تاسیسات آب در سال 1395 در نقاط مختلف کشور به تعداد (136) پروژه را مطابق پلان و خارج از پلان به اساس تقاضای وکلای محترم مردم در شورای ملی و شورا های ولایتی طبق هدایت مقام محترم عالی وزارت به شرح ذیل سروی و دیزاین نموده است:

سروی مشاهداتی و مرحله شناسایی (13) بند ذخیره و آبگردان در ولایات زابل، غزنی، لغمان، نورستان، تخار، بدخشان و بلخ  تکمیل گردیده و گذارش آن غرض تصامیم بعدی مقام محترم رهبری وزارت به­ریاست محترم برنامه های آب ارسال گردیده است.

سروی مشاهداتی و مرحله شناسایی (12) بند ذخیره و آبگردان در ولایات هرات، بامیان و فاریاب عملا در ساحه توسط تیم های سروی این ریاست در حال اجرا می­باشد.

سروی و دیزاین  مجموع (9.365) کیلومتر پروژه های تحکیمات بالای سواحل دریای کوکچه، آمو، تالقان و پنچشیر، ولایات بدخشان، کندز، تخار و لوگر در قید (18) پروژه به قیمت تخمینی حدود (256736306.82) افغانی معادل (3904734.7$) دالر امریکایی تکمیل گردیده و غرض اجراات بعدی به­ریاست محترم برنامه های آب ارسال گردیده است.

 دیزاین اساسی پروژه های تحکیمات بالای سواحل دریا های پنج - آمو و تالقان توسط دیوارهای استنادی و دکه های گبیونی به طول (20.019) کیلومتر در قید (14) پروژه تحت کار قرار دارد.

سروی اساسی (17) پروژه تحکیمات بالای سواحل دریا های هریرود، لوگر ، پنجشیر، سالنگ و غوربند به طول (10.85) کیلومتر تحت کار قرار دارد.

سروی و دیزاین اساسی (4) کانال به طول (49.860) کیلومتر در ولایات لوگر، لغمان و ارزگان.

سروی و دیزاین کانال لویه ویاله اکبر خیل به طول (3.616) کیلومتر به قیمت تخمینی حدود (36603194.4) افغانی معادل (552988$) دالر امریکایی واقع ولسوالی ازره ولایت لوگر تکمیل گردیده و غرض اجراات بعدی به­ریاست محترم برنامه های آب ارسال گردیده است.

دیزاین کانال و سربند سلیم خیل ولسوالی ازره ولایت لوگر در تحت کار قرار دارد.

امور سروی دفتری پروژه کانال شاهی ولایت لغمان به طول (42) کیلومتر تحت کار قرار دارد.

سروی کانال جوی منصور ولسوالی چوره ولایت ارزگان تکمیل گردیده و گذارش آن غرض اجراات بعدی به­ریاست محترم برنامه های آب ارسال گردیده است.

سروی و دیزاین اساسی (31) سربند در ولایات بادغیس و فراه.

طرح و دیزاین منزل چهارم تعمیر پروژه سازی تاسیسات آب.

همچنان اجرای (19) فعالیت متفرقه در عرصه برآورد احجام کاری، تعین بنچمارک ها ، طرح و دیزاین پروژه های متفرقه که در این گذارش در بخش اجراات خارج از پلان طور مفصل ذکر گردیده است

 

 

فعالیت های درحال اجرا:

تیم های سروی ریاست سروی و پروژه سازی تاسیسات آب همین اکنون مصروف سروی محل پیشنهاد برای احداث (12) پروژه بند ذخیره ، (20) پروژه تحکیمات (2)  پروژه کانال و سربند های ذیل در ولایات هرات، بامیان، کنر، پکتیا و فاریاب می­باشند:

سروی بند ذخیره چشمه خانی واقع قریه مالان و کوپان ولسوالی گذره ولایت هرات.

سروی بند ذخیره سیاه کو  واقع قریه جهان خان ولسوالی ادرسکن ولایت هرات.

سروی (3) بند آبگردان (خیرآباد ، خواجه دره و غارک ) واقع ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات.

سروی بند ذخیره یتیمک واقع مرکز ولایت بامیان.

سروی بند ذخیره سرترنک واقع ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان.

سروی بند ذخیره نیطاق واقع ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان.

سروی (3)  بند ذخیره(  سوخته چنار ، چنگک و خاکستر پل)  واقع ولسوالی سیغان ولایت بامیان.

سروی (2) پروژه بند ذخیره و آبگردان در ولایت فاریاب.

سروی (10) پروژه تحکیم سواحل دریای هریرود توسط دیوار های استنادی و گبیونی به طول (1070) متر واقع ولسوالی انجنیل ولایت هرات.

سروی (2) پروژه تحکیم سواحل دریای لوگر در ولسوالی مرکز و محمد آغه ولایت لوگر به طول (2.5) کیلومتر.

نظارت از امور سروی زمینی بند تولید برق و آبیاری دشت گمبیری در ولایت کنر.

سروی احجام کارشده در بند مچلغو ولایت پکتیا توسط شرکت مونولیتسترای روسی و گلف افغانی. 

سروی و دیزاین (5) پروژه تحکیم کاری سواحل دریا های پنجشیر، سالنگ و غوربند در قریه جات قلعه سفید، اغور سنگ، همزه خیل  و ناصر خیل و باز خان خیل واقع ولسوالی سید خیل ولایت پروان به طول (4) کیلومتر.

سروی و دیزاین(3) پروژه تحکیم کاری سواحل دریای پنجشیر واقع قرای نصیرک خیل، رجب بیگ خیل ، سوخته خیل و کالوته علیا مرکز ولایت کاپیسا به طول (4350) متر.

سروی کانال شاهی ولایت لغمان به طول (42) کیلومتر.

دیزاین پروژه کانال سلیم خیل به طول (3.146) کیلومتر واقع ولسوالی ازر ولایت لوگر.

دیزاین پروژه سربند کانال سیلم واقع ولسوالی ازر ولایت لوگر.

دیزاین پروژه تحکیم سواحل دریای تالقان واقع قریه خس کپه مرکز ولایت تخار.

برآورد احجام کندنکاری و پرکاری جاده های مواصلاتی پروژه شاه وعروس.

دیزاین پروژه تحکیم سواحل دریای تالقان واقع قریه ملا قادر مرکز ولایت تخار.

دیزاین پروژه تحکیم سواحل دریای تالقان واقع قریه چرکچی مرکز ولایت تخار.

دیزاین پروژه شبکه آبرسانی واقع قریه خندان شهر ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان.

دیزاین پروژه تحکیم سواحل دریای بازوی کانال قلبرس و صوفی فتح علی خان واقع مرکز ولایت تخار.

دیزاین پروژه تحکیم سواحل دریای تالقان واقع قریه میر صمد و میر داود ولسوالی بنگی ولایت تخار.

دیزاین پروژه تحکیم سیلبر آسیاب دره واقع قریه قچقار خان مرکز ولایت تخار.

دیزاین پروژه تحکیم سواحل دریای تالقان واقع قریه ملک های خطایان مرکز ولایت تخار.

دیزاین پروژه تحکیم سواحل دریای تالقان واقع قریه نیک محمد مرکز ولایت تخار.

دیزاین پروژه تعمیر منزل سوم مقام وزارت واقع مقر وزارت.

 

دست آورد های عمده در سال 1395 :

فعالیت های تکمیل شده:

چهار پروژه بند ذخیره هریک:

 1. محل پیشنهاد برای احداث بند ذخیره تاشکلدی واقع ولسوالی شولگره ولایت بلخ.
 2. محل پیشنهاد برای احداث بند ذخیره قزل کنت واقع ولسوالی شولگره ولایت بلخ.
 3. محل پیشنهاد برای احداث بند ذخیره پیکان دره واقع ولسوالی شولگره ولایت بلخ.
 4. محل پیشنهاد برای احداث بند ذخیره قفلان دره واقع ولسوالی شولگره ولایت بلخ.

که از طرف تیم سروی این ریاست سروی گردیده به اساس مشاهدات تیم از ساحه پروژه های مذکور در جریان سال فاقد آب بوده صرفاً در زمان سیلاب آب در ساحات متذکره سرا زیر میشود که میتوان آنرا با استفاده از  میتود جمع آوری و استفاده از آبهای باران (Water Harvesting ) مهار و ذخیره نمود از سوی هم بند ها نظر به مشخصه و شاخص های انجنیری و بادرنظرداشت معیارات تخنیکی و استندرد های بین المللی برای ذخیره سازی آب به طور مستمر و دوامدار در ساحات اعمار میگردد که بازدهی آن مستلزم سالها فعالیت، به اساس جریان آب در ساحه میباشد.

با اعمار و تطبیق پروژه بند ذخیره توری (کلاچوو پل سنگی) واقع مرکز ولایت زابل  در حدود (10-15) هزار هکتار زمین های زراعتی تحت آبیاری قرار خواهند گرفت و همچنان با اعمار بند متذکره مشکل کمبود آب (2000) خانواده در ساحه مرفوع میگردد.

چهار پروژه بند ذخیره و برق هریک:

محل پیشنهاد برای احداث بند ذخیره پاتو واقع ولسوالی جاغوری ولایت غزنی.

محل پیشنهاد برای احداث بند ذخیره قوریه واقع ولسوالی ناهور ولایت غزنی.

محل پیشنهاد برای احداث بند ذخیره سنگ سوراخ واقع مرکز ولایت غزنی.

محل پیشنهاد برای احداث بند برق گرم آب واقع ولسوالی ناهور ولایت غزنی.

در صورتیکه پروژه های فوق الذکر طبق نظریات بورد تخنیکی و مشاورین وزارت طبق نورم های تخنیکی و استندرد های بین المللی مناسب پذیرفته شود به­منظور آبیاری و تولید انرژی برق آبی از آنها استفاده به­عمل خواهد آمد.

با تطبیق و اعمار پروژه بند ذخیره وطن گتو واقع ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان زمینه تولید (3-6) میگاوات برق آبی و آبیاری (6000) هکتار زمین های دشت بابا فراهم خواهد گردید.

با تطبیق و اعمار پروژه بند ذخیره کله گوش واقع ولایت نورستان زمینه تولید (10-20) میگاوات برق فراهم خواهد گردید.

به اساس مطالعات تیم سروی این ریاست پروژه بند ذخیره زرد آلو دره واقع ولسوالی کلفگان ولایت تخار همچنان به استناد راپور فاز (1) جلد (2) بخش (6)کمپنی هایدروسولت کانادائی پروژه متذکره غیر اقتصادی تثبیت گردیده است.

قرار مشاهدات و بازدید تیم سروی این ریاست از پروژه بند برق آبی شورابک واقع مرکز بدخشان کار مطالعات جیوتخنیکی پروژه متذکره توسط کمپنی FEKA ترکی الی طرح و دیزاین مجدد پروژه متذکره توسط کمپنی فیشنر به مدت (7) ماه متوقف گردیده است.

در قسمت دست آورد ها عمده تحکیمات انجام یافته فوق الذکر ذیلاً طور جداگانه معلومات ارائه میگردد:

 1. پروژه تحکیمات شدوج و چاوید واقع ولسوالی شغنان ولایت بدخشان سرک عمومی ساحه متذکره و حدود (3150) نفر را از خطر تهدید سیلاب حفاظت مینماید.
 2.  پروژه تحکیمات صمتی واقع ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان حدود (350) جریب زمین راعتی، سرک عمومی فیض آباد – ارگوی و (2000) نفر را از خطر تهدی سیلاب حفاظت مینماید.
 3.  پروژه تحکیمات ولیج واقع ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان سرک عمومی ساحه متذکره و منازل مسکونی (500) خانوار را از تهدید خطرات سیلاب حفاظت مینماید.
 4. پروژه تحکیمات یاسین زائی واقع ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حدود (2000) جریب زمین زراعتی و باغات، یکی باب مکتب لیسه ، (3000) باب منازل مسکونی که شامل (15000) نفر میشود را در دو طرف دریا از تهدید سیلاب حفاظت مینماید.
 5. پروژه تحکیمات لالا خیل واقع ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حدود (1000) جریب زمین زراعتی و باغات ، (600) فامیل که شامل (2000) نفر میشود را از تهدید سیلاب حفاظت خواهد نمود.
 6. پروژه تحکیمات شوری و  خسده حدود (150) جریب زمین های زراعتی، (3) باب مسجد و (900) فامیل را از تحت تهدید خطر سیلاب حفاظت مینماید.
 7. بدخشی دروازه پته
 8. پروژه تحکیمات قریه قدم جای واقع ولسوالی امام صاحب ولایت کندز حدود (800-1200) جریب زمین زراعتی ، (3) باب مسجد، یک باب مکتب ، (300) منازل را که شامل (1500) نفر میشود از تهدید و خطرات سیلاب حفاظت میکند.
 9. پروژه تحکیمات قریه حاجی رسول واقع ولسوالی امام صاحب ولایت کندز حدود (400-500) جریب زمین زراعتی، مساجد ، (50-100) باب منازل را که شامل (1200) نفر میشود از تهدید سیلاب حفاظت مینماید.
 10. پروژه تحکیمات قریه نغمه بازار واقع ولسوالی امام صاحب ولایت کندز حدود (1500) جریب زمین زراعتی، یک باب مسجد و (300) فامیل را که شامل (2000) نفر میشود از تهدید و  خطرات سبلاب حفاظت مینماید.

با تطبیق پروژه کانال لویه ویاله ( اکبر خیل) واقع ولسوالی ازره ولایت لوگر بر علاوه زمین های موجوده که حدود (1000) جریب زمین را دربر میگیرد 500 جریب زمین لامرزوع اضافی نیز تحت آبیاری قرار خواهد گرفت.

فعالیت های در حال اجرا:

با تطبیق (12) پروژه آن همین اکنون در تحت سروی قرار دارد و تیم های سروی این ریاست عملا مصروف سروی ساحوی آن هستند، هزار ها جریب زمین مزروع و لامزروع تحت آبیاری قرار خواهد گرفت، همچنان در قسمت افزایش مقدار پونتیل انرژی افزودی بعمل خواهد آمد، برعلاه در قسمت مهار سیلاب ها و ذخیره سازی آبهای اضافی ، تغیرات مثبت اقلیمی و محیط زیستی همچنان زمینه اشتغال زایی، محو بیکاری و فرار کادر ها از کشور مهیا خواهد گردد.

بمنظور تثبت احجام کارکردگی (کمپنی مونولیتسترای روسی وگلف افغانی ) در قسمت کندنکاری محور  و پرچاوه  بند مچلغو و تعمیرات رهایشی پروژه سروی صورت گرفته که فعلاً برآورد احجام آن توسط انجنیران بخش دیزاین جریان دارد.

با تطبیق پنج پروژه تحکیمات سواحل بالای دریای غوربند، سالنگ و پنجشیر  در ولایت پروان حدود (275) جریب زمین زراعتی و باغات، حدود (2041) منازل مسکونی و (8) باب مسجد از خطر تهدید سیلاب مصون خواهد گردید.

پروژه تحکیمات نصیرک خیل واقع مرکز کاپیسا حدود (300) جریب زمین زراعتی و باغات، (34) باب مسجد، یک باب مکتب ، (700) باب منازل رهایشی که شامل (5000) نفر میشود را از خطر سیلاب حفاظت می­نماید.

پروژه تحکیمات رجب بیگ خیل واقع مرکز کاپیسا حدود (500) جریب زمین ، (10) باب مسجد، (500) باب منزل رهایشی که شامل 5000 نفر می­شود را از خطر تهدید سیلاب حفاظت می­نماید.

پروژه تحکیمات سوخته خیل واقع مرکز کاپیسا حدود (250) جریب زمین زراعتی ، (500) باب منازل مسکونی که شامل (2500) نفر میشود از خطر تهدید سیلاب حفاظت می­نماید.

قراریکه کانال شاهی ولایت لغمان از نقطه اول (T-01  الی ‏‏T-273) به طول (۳۴) کیلومتر سروی گردید . مشاهده شد که در مسیر کانال متذکره به تعداد (78) واش بزرگ و در حدود (8) کیلومتر کندنکاری به ارتفاع (5 الی 35) متر ضرورت است و در ضمن بستر کانال متشکل از جغل و ریگ بوده که باعث جذب آب میشود و بمنظور جلوگیری از ضایعات باید تمام بستر کانال کانکریت ریزی شود که بودجه هنگفت برای این کار الزامی است.

همچنان سیفون 2.5 کیلومتر بالای دریای علیشنگ نیاز است تا کانال متذکره عبور داده شود که برای این امر بودجه هنگفت نیاز است. بنا به اساس دلایل متذکره پروژه کانال شاهی از نظر تیم سروی اینریاست غیر اقتصادی به نظر می­رسد.

با تطبیق پروژه سربند و کانال سلیم واقع ولسوالی ازره ولایت لوگر حدود (500) جریب زمین لامزروع تحت آبیاری قرار خواهد گرفت.

با تطبیق پروژه تحکیمات خسکیه بالای دریای تالقان حدود (35) جریب زمین های زراعتی ، (70) فامیل که شامل 600 نفر میباشد از تهدید سیلاب محفوظ خوهد گردید.

پروژه تحکیمات قریه حاجی غلام قادر بیگ و صوفی فتح علی خان (قلبرس) واقع مرکز ولایت تخار حدود (500) جریب زمین زراعتی و باغات ، (2) باب مسجد و (180) باب منازل رهایشی که شامل (900) نفر میشود از تهدید سیلاب نجات میدهد ، همچنان (50) فامیل که در تحت خطر جدی تهدید سیلاب قرار دارند و از مسکن شان مهاجر شدن دوباره زمینه بازگشت شان به محل و منزل شان مساعد می­گردد.

پروژه شبکه آبرسانی واقع ولسوالی درایم ولایت  بدخشان که بالای دریای کوکچه سروی گردیده است با تطبیق آن میتوان حدود (200) جریب زمین های زراعتی و باغات را آبیاری مینماید و زمینه آب صحی آشامیدنی برای (1500) خانوار مساعد خواهد گردید.

با تطبیق پروژه تحکیمات میر صمد و میرداود بالای دریای بنگی ولایت تخار حدود (120) جریب زمین زراعتی ، (60) منز ل مسکونی ، یک باب مسجد جامع و حدود (1500) نفر از خطر تهدید سیلاب حفاظت خواهد گردید.

پروژه تحکیمات قریه حاجی نیک محمد واقع مرکز تخار حدود (200) جریب زمین زراعتی ، (70) باب منازل مسکونی ، (2) باب مسجد و حدود (150) فامیل را از تحت تهدید سیلاب حفاظت می­نماید.

پروژه تحکیمات قریه چریکچی واقع شهر تالقان حدود(300) جریب زمین، (5) باب مسجد، (200) باب منازل رهایشی را از تهدید سیلاب حفاظت میکند.

 

فعالیت های عمده پلان شده برای سال مالی 1396:

فعالیت های در حال اجرا:-

در این قسمت باید گفت که یکتعداد پروژه های که فعلاً در تحت سروی قرار دارد کار سروی آن در ساحه و دفتر زمانگیر بوده الی اخیر سال مالی 1359 ختم می­گردد و مرحله بعدی آن که عبارت از دیزاین پروژه های متذکره می­باشد شامل پلان کاری سال مالی 1396 میگردد:

دیزاین اساسی (10) پروژه تحکیم سواحل دریای هریرود توسط دیوار های استنادی و گبیونی به طول (1070) متر واقع ولسوالی انجنیل ولایت هرات.

دیزاین اساسی (2) پروژه تحکیم سواحل دریای لوگر در ولسوالی مرکز و محمد آغه ولایت لوگر به طول (2.5) کیلومتر.

دیزاین اساسی (4) پروژه تحکیم کاری سواحل دریا های پنجشیر، سالنگ و غوربند در قریه جات  اغور سنگ، همزه خیل  و ناصر خیل و باز خان خیل واقع ولسوالی سید خیل ولایت پروان به طول (3.5) کیلومتر.

دیزاین اساسی (3) پروژه تحکیم کاری سواحل دریای پنجشیر واقع قرای نصیرک خیل، رجب بیگ خیل ، سوخته خیل و کالوته علیا مرکز ولایت کاپیسا به طول (4350) متر.

 

پروژه های که جدیدا شامل پلان کاری این ریاست گردیده است:

 1.  سروی مشاهداتی و مرحله شناسائی یک محل پیشنهادی برای احداث بند ذخیره واقع قریه دشت توپ ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک.
 2.  سروی و دیزاین (3) پروژه کانال و سربند واقع ولسوالی چک ولایت میدان وردک.
 3.  سروی ودیزاین (4) پروژه تحکیمات بالای سواحل دریای چک، توپ و علیشه واقع ولسوالی چک و سید آباد ولایت میدان وردک.
 4.  سروی و دیزاین پروژه تحکیم کاری سواحل دریای بغلان واقع قریه چلگه مرکز ولایت کندز
 5.  سروی مشاهداتی و مرحله شناسائی (2) محل پیشنهادی برای احداث بند واقع قرأ عسلی و سرنیلی ولسوالی سنگ تخت و مرکز ولایت دایکندی.
 6.  سروی مشاهداتی و مرحله شناسائی (2) محل پیشنهادی برای احداث بند واقع قریه جیجه ولسوالی تیوره و قریه دهن الندر واقع مرکز ولایت غور.
 7.  سروی و دیزاین کانال ناهو شویج واقع ولایت غور .
 8. سروی مشاهداتی و مرحله شناسائی (3) محل پیشنهادی برای احداث ( بند آبکردان خواجه لشکراه شویچ، بند آبگردان پده های کمنج و بند آبگردان سیاه جوی و ساغر) واقع ولایت غور .
 9.  سروی چک دم ملا عبدالله واقع ولسوالی تخته پل ولایت کندهار.
 10.  سروی و دیزاین (5) سربند کانال های دهزک، پنجده، چاه کرته، خوگیانی و ذهکن واقع ولسوالی های بالا بلوک، انار دره ، جوین و مرکز ولایت فراه.
 11.  سروی بند آبگردان در ساحه بخش آباد واقع ولسوالی لاش جوین ولایت فراه.
 12.  سروی مجدد کانال ددندی واقع ولایت لغمان.