ریاست انسجام پروژه های آب

   

    معرفی ریاست انسجام پروژه ( PCU ):

    ریاست انسجام پروژه ها از آغاز فعالیت زیر نام اداره انسجام پروژه ها ( PCU ) جهت تطبیق قرار داد پروژه احیأ و بازسازی شبکه های عاجل آبیاری ( EIRP ) بانک جهانی به مشاوریت تخنیکی      اداره   FAO  در سال 2003 در وزارت انرژی و آب آغاز به فعالیت نمود.

    هدف پروژه عبارت از رشد اقتصاد دهاقین و زمین داران ، رسانیدن آب عادلانه و قابل اطمینان به مستفید شونده گان جهت ازدیاد محصولات زراعتی و عواید ملی ، امرارحیات ازطریق دست مزد ها        و مبارزه علیه خشک سالی بود.

    و کارمندان این اداره مشتمل از کارمندان تخنیکی و اداری دولتی سایر ریاست های ذیربط وزارت بطور خدمتی تشکیل میداد که البته با سعی و تلاشهای فروان کارمندان این وزارت و اداره FAO در       ابتدأ به پنج گروپ تیم تخنیکی با بخش مالی ، تدارکات و بخش اداری ایجاد گردید و کار درین پروژه از سروی ابتدائی ، سروی مشاهداتی ، سروی تخنیکی و بعدأ دیزاین پروژه ها به شکل ترس سیستم     یافت. بعدآ با ارتقای ظرفیت کارمندان تخنیکی در بخش های زبان انگلیسی ، کمپیوتر ، اتوکت ، جی آی اس  (GIS)، پروژه ها با سیستم کمپیوتری ( اتوکت ) دیزاین برای هر پروژه  پروپوزل آن         تکمیل و برای منظوری به بانک جهانی فرستاده میشد و بعد از  منظوری به مرحله قرار داد قرار داد با شرکت های ساختمانی قرار گرفته  و اعمار کار ساختمانی پروژه ها عملا از طریق ایجاد هفت     زون ( کابل ، بامیان ، کندز ، کندهار ، هرات ، جلال آباد و مزارشریف ) در سراسر کشورآغاز گردید . که البته در مرحله تطبیق ساختمان پروژه ها با تشریک  مساعی کارمندان PCU – و               همکاری در بخش نظارت از کار ساختمان ریاست های محترم تنظیم آب وقت و که فعلا بنام  ریاست های حوزه های فرعی دریائی مسمی شده اند همکار بودند و بعد از اکمال کار ساختمانی پروژه ها     به بهره برداری سپرده شده و به ریاست های تنظیم آب واستفاده کننده گان آب تسلیم میگردید .

     چنانچه در سال 2007 عیسوی تشکیل مرکزی بنام ریاست انسجام پروژه ها در بست (2 ) با سقف تشکیلاتی 40 بست از طرف اصلاحات خدمات ملکی منظور و آهسته ، آهسته تمام کارمندان شامل      تشکیل متذکره از طریق رقابت آزاد استخدام  گردیدند .  که مرحله اول پروژه یا EIRP در سال 2011 به موفقیت های شایان با تطبیق  حدود 735 پروژه های متوسط  و کوچک در سطح ولایات        تکمیل و بخاطر اینکه مرحله اول پروژه  یعنی EIRP به موفقیت انجامیده بود.  به ادامه آن بانک جهانی طرح مرحله دوم پروژه را تحت عنوان احیاء وانکشاف شبکه های آبیاری ( IRDP ) با              هزینه 148.7 میلیون دالر امریکایی را برای مدت شش سال که تاریخ ختم آن دیسمبر 2017  میباشد منظور نمود و پروژه ) IRDP ) با بدست آوردن موفقیت های بیشتر در وزارت انرژی و آب        در جولای 2016 بانک جهانی تصمیم گرفت که تا 70 میلیون دالر امریکایی را برای تمدید پروژه ( IRDP ) اضافه نمود که تاریخ ختم پروژه دیسمبر 2020 عیسوی میباشد.

     فعالیت های پروژه ( EIRP) :

     هدف در نظر گرفته شده پروژه ( EIRP ) دهاقین و خانواده های آنها از توزیع عادلانه، مطمهن و بهبود یافته آب برای آبیاری مستفید میگردند که این کارباعث افزایش در حاصلات زراعتی، عاید         بهتر، بهبود مصئونیت غذائی و باعث تقلیل آسیب پذیری دهاقین از مصائب خشکسالی میگردد که پروژه موضوعات ذیل را در بر دارد.   

1.   بازسازی شبکه های آبیاری

2.   مطالعات امکان سنجی و ایجاد بخش نظارت وارزیابی

3.   انکشاف نهاد ها و ارتقای ظرفیت       

4.   بازسازی شبکه آبسنجی دریاها و هواشناسی (هایدرومیتیورلوژیکی)  

    فعالیت های پروژه ( IRDP ) :

      هدف در نظر گرفته شده پروژه احیای مجدد و انکشاف آبیاری (IRDP) بهبود وضع آبیاری ،  استفاده  آب در زراعت ، اشتغال زائی و رشد و افزایش حاصلات زراعتی و تولید در ساحات تحت             تطبیق    پروژه می    باشد که پروژه موضوعات ذیل را در بر دارد. 

1.   احیای مجدد و انکشاف شبکه های آبیاری

2.   انکشاف بند های کوچک

3.   تاسیس امکانات و فراهم آوری خدمات هایدرو- میترولوژیکی

4.   مدیریت پروِژه و ارتقاء ظرفیت

     لاحیه وظایف رئیس ریاست انسجام پروژه ها:

1.   ترتیب پلان کاری ماهوار ،ربعوار وسالانه در مطابقت به پلان کاری ریاست مربوطه .

2.   رهبری ومدیریت پرسونل شامل تشکیل دولتی و پروژه وی بمنظورحصول اهداف پیشبینی شده .

3.   ترتیب وبه اجرای گذاشتن پلان کاری ریاست درمطابقت به پلان کاری تثبیت شده وزارت  درهمآهنگی با دیدگاه ، ستراتیژی واهداف پیشبینی شده .

4.   استفاده درست ازسیستم آبیاری وتحفظ ، بهربرداری مناسب ازآب .

5.   بررسی اسناد پروژه های پیشنهادی بخش های مربوط.

6.   جستجو و جلب همکاری های  مالی و تخنیکی کشور های خارجی و موسسات دولتی و بین الملی دربخش انسجام وعملی ساختن پروژه های آب .

7.   قدامت اولویت بندی وانسجام  پروژه های آب بادرنظرداشت قدامت هرپروژه  .

8.   جمع آوری ارقام و تثبیت پروژه های کوچک و متوسط از بخشهای مربوطه تخنیکی وزرات .

9.   نظارت ، بررسی و ارزیابی اجراات کارمندان بصورت عادلانه و بدون تبعیض و پیش داوری.

10.     جمع آوری گزارش کاری واحد های تحت اثربه اراتباط تطبیق پروژه های تحت کارمطابق پلان .

11.     ارائه دلایل مقنع ازعدم تطبیق به موقع پروژه ها .

12.     اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق با قوانین ،مقررات واهداف وزارت /اداره.

       مهم ترین کارکرد های ریاست انسجام پروژه ها:

1.   به تعداد 735 کانال مختلف السایز از شبکه های آبیاری را بازسازی نموده که 772 هزارهکتار اراضی آبیاری را تحت پوشش قرار میدهد تقریباً 156 هزارهکتار اراضی تحت آبیاری بهبود یافته         و به تعداد 821 هزارخانواده از آن مستفید گردیده اند.

2.   به تعداد 105 باب استیشن های هایدرولوژی، 40 باب راه کیبلی برای اندازه گیری مقدار جریان دریا، 26 باب استیشن خود کار (اتومات) هوا شناسی و 30 باب استیشن برف سنجی نصب و مورد       بهره برداری قرار گرفته است.

3.   کارمندان ریاست تنظیم آب وزارت انرِژی و آب آموزش داده شده و برای انجام تحلیل و تجزیه ارقام تخنیکی هایدرولوژیکی، میتیورولوژی و مدیریت منابع آب قادر میباشند.

4.   سالنامه های هایدرولوژی و یا راپور سالانه برای ریاست منابع آب وزارت انرژی و آب چاپ و نشر می گردد.

5.   با همکاری ارگان های زیربط دولتی، ارقام بارنده گی، مقدار جریان دریا ها شامل پیشبینی های سیلاب و خشکسالی برای اطلاع عوام و ارگان های زیربط فراهم میگردد.

6. مشاهدات ارقام هایدرولوژیکی بعد از سی سال وقفه آغازگردیده.

7.  مطالعه امکان سنجی پروژه آبیاری وتولید برق کوکچه تکمیل گردیده.

8.  کار تدارکات مطالعات مقدماتی امکان سنجی 22 بند و مطالعه امکان سنجی 6 بند در حوزه بسته تکمیل گردیده است.

9.  بخش نظارت وارزیابی (M&E) ایجاد و کار سروی فصلی را انجام می دهد.

10.بتعداد 18  -  باب تعمیر ریاست های تنظیم آب ولایات تکمیل ساختمان گردیده است.

11. بازسازی تعمیر واپیکا  بمنظور جابجاسازی .

12. بتعداد 371 پرسونل وزارت در برنامه های مختلف انجنیری درداخل وخارج ازکشورآموزش دیده اند.

13. بتعداد 553 تن از میراب ها و به تعداد 5961 مستفیدشونده ها در دوره های مختلف آموزشی در حفظ ومراقبت  و بهره برداری (O&M ) آموزش دیده اند.

14. بتعداد 6 - لابراتوار رسوب سنجی در6 - دفتر منطقوی مربوط حوزه های دریائی  اعمار گردیده ووسایل مربوطه آن نیز تهیه گردیده است .

15.    و در مرحله دوم پروژه حدود ۲۴۱ شبکه های آبیاری احیای مجدد خواهد شد که که از آن جمله بتعداد  153  - کانال آبیاری تکمیل گردیده که 146 هزارهکتار اراضی آبیاری را تحت پوشش قرار میدهد تقریباً 53 هزارهکتار اراضی تحت آبیاری بهبود یافته که بتعداد 33 - کانال آبیاری تحت کار ساختمانی قرار دارد و متباقی آن تحت سروی, دیزاین و تدارکات قرار دارد که  ساحه مجموعی آبیاری شده  شامل 214 هزارهکتار زمین میباشد که تقریباً در حدود 230  - هزار خانواده از آن مستفید می گردد که انواع امورات بازسازی شامل اصلاح وبهبود ساختمانهای سربند کانال، کانال های انتقالی، ساختمانهای هایدرولیکی بالای کانال از قبیل بُرق ها، ترناب ها و  سایرساختمان ها میباشد.

16.    نظارت و تطبیق  از  ساختمان های  مربوط بند قرغه و بند درونته در چوکات پروگرام مصونیت بند ها.

     پلان های روی دست ( پلان های آینده ) ریاست انسجام پروژه ها:

1.   تطبیق و نظارت از 33 - کانال آبیاری تحت کار ساختمانی در شش زون ریاست انسجام پروژه ها.

2.   بتعداد 38  - کانال آبیاری که کار سروی آن تکمیل گردیده و مراحل دیزاین و تدارکاتی آن در جریان است که ساختمان آن ها  در سال 1396 و سال های دیگر ادامه  خواهد داشت.

3.   تطبیق و نظارت از  8  - دیوار تحکیماتی سواحل که تحت کار ساختمانی قرار دارد.

4.   بتعداد 63 - دیوار تحکیماتی سواحل در پلان وجود دارد که مراحل سروی و دیزاین آن در جریان است.

5.   بتعداد 30 -  استیشن کیبلوی برای اندازه گیری مقدار جریان آب در پنج حوزه دریایی نصب میگردد که مراحل تدارکاتی آن تکمیل میگردد.

6.   خریداری وسایل اضافی دیگر برای 40 کیبلوی نصب شده در پنج حوزه دریایی در جریان است.

7.   به تعداد 30  -  کرینمیتر جهت اندازه گیری مقدار جریان آب خریداری گردیده و در پنج حوزه دریایی توزیع میگردد.

8.  خریداری بتعداد 30 -  کرینمیتر دیگر نیز در پلان است .

9.   نصب 47 استیشن هایدرولوژی در پنج حوزه دریایی .

11  ایجاد لابراتوار ترمیماتی برای استیشن های هایدرولوژی .

12 نصب یک استیشن هایدرولوژی بالای بند سلما در سال 1396.

13 در حوزه های دریائی بتعداد 26 استیشن میترولوژی , 30 استیشن برف سنج, 125 استیشن هایدرولوژی و 40 -  استیشن کیبلوی که از سالهای1389 الی 1393 نصب گردیده حفظ و مراقبت استیشن ها نیزجریان دارد.

14 نظارت و تطبیق  از  ساختمان های  مربوط بند قرغه و بند درونته :

 1- بند قرغه شا مل   :  ساختما ن سربند کا نا ل  ، سا ختما ن حوض ترسبی ، ترمیم و بازسازی کانا ل بند قرغه  ، ساختمان ها ی کنترول کننده فرسایش خاک در قسمت ها ی فوقانی ذخیره بند قرغه و      جلوگیری از سرازیر شدن مواد رسوبی داخل بند قرغه ، تامینیت آب واحیائی سیستم آبرسانی جهت سرسبزی تپه های اطراف بند قرغه برای  سال 1396.

  2- بند درونته شامل :  ترمیم و احیا ی مجدد سا ختمان دروازه ها ی برچاوه ها وکانا ل بند درونته ، ترمیم بدنه   یا جسم  بند درونته ، ترمیم میکا نیزم ها ی بلند کنند ه دروازه ها ی سا ختمان ها ی             مربوط بند درونته ، ساختمان ها ی کنترول کننده فرسایش خاک در قسمت ها ی فوقانی ذخیره بند درونته  و جلوگیری از سرازیر شدن مواد رسوبی داخل بند درونته  ، سا ختما ن ها و دیوارها ی           محافظوی در قسمت ها ی فوقانی ذخیره بند درونته ، کارها ی ترمیما تی برای قسمت تحتانی بند درونته و اعمار دیوار ها ی محافظوی برای قسمت ها ی تحتانی متصل به پرچاوه شستشویی بند             درونته  برای  سال 1396.

15 ایجاد سیستم اطلاعات MIS برای ریاست انسجام پروژه ها و ریاست منابع آب در وزارت انرژی و آب که 40 فیصد دیزاین آن پیشرفت نموده قرار است در اول سال 1396 به سطح وزارت                 فعالیت نماید.

    ایمل آدرس و شماره تیلفون رییس ریاست انسجام پروژه ها:

E-mail address: ahadi.nasir@eirp-afg.org          

  Phone: +93(0)700 68 61 10

   ایمل آدرس و شماره تیلفون مدیر اجرائیه ریاست انسجام پروژه ها:

E-mail address: zulmai.suhrabi@eirp-afg.org

Phone: +93 (0) 792 07 05 38