ریاست برنامه های انرژی

 

 

معرفی ریاست برنامه های انرژی

تاریخچه کوتاه :

ریاست عمومی برنامه ریزی انرژی درسال 1386 بنابر پالیسی ساختاری دولت مطابق به پالیسی و استراتیژی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و­ خدمات ملکی در بست مافوق با زیر مجموعه ریاست های: انتقال و توزیع ، ریاست انرژی قابل تجدید ، ریاست انرژی آبی ، ریاست انرژی حرارتی و دیزلی ، آمریت انجنیری و کارشناس های بخش های مختلف به تعداد 10 بست اول و به­تعداد 16 بست 2 در بخش های مختلف عرض اندام نموده است که بعدا در سال 1388 (نظر به لزوم دید وزارت محترم انرژی و آب ) این ریاست به ریاست برنامه های انرژی با تنزیل از بست مافوق به بست 2 با ایجاد ریاست های مستقل چون پالیسی انرژی و انرژی قابل تجدید ایجاد گردید.

ریاست برنامه های انرژی فعلا تحت اثر معینیت انرژی در چوکات وزارت محترم انرژی و آب با داشتن شش آمریت؛ در بخش برنامه های تولید انرژی برق آبی، انتقال، شبکه های توزیعی انرژی برق، جذب کمک ها، آمریت حرارتی، آمریت سب ستیشن ها و مدیریت های دیتا بیس و اجرائیه با داشتن 37 بست، با در نظر داشت ظرفیت ها و نیازمندی های کشور در سکتور انرژی برق کار و فعالیت می نماید .

وضعیت فعلی ریاست برنامه های انرژی

ریاست برنامه های انرژی با کارمندان و کارکنان موجود در بخش برنامه ریزی سکتور انرژی برق افغانستان ( تولید، تورید، انتقال و توزیع ) کار می­نماید و دارای  ماستر پلان جامع در بخش تولید، انتقال و توزیع انرژی برق الی سال 2032 و دارای NPP ها می­باشد و علاوتا برنامه های سکتور انرژی برق را سالانه با در نظر داشت امکانات تخنیکی و نیازمندی اولویت بندی نموده و به وزارت محترم مالیه غرض منظوری بودجه و به وزارت محترم اقتصاد غرض شامل نمودن در پروژه های اقتصادی و زیر­بنایی کشور ارسال می­دارد.

استراتیژی ها و پالیسی های موجود ریاست برنامه های انرژی

ریاست برنامه های انرژی مطابق به استراتیژی ها و پالیسی های انکشافی ملی کشور در طرح و ترتیب برنامه های سکتور انرژی برق کشور کار نموده و به اساس اولویت ها ، امکانات تخنیکی و منابع انرژی برق در ترتیب برنامه های سکتور انرژی برق اجراات نموده و می­دارد.

طرح و ترتیب پالیسی های سکتور انرژی برق مربوط به ریاست محترم طرح پالیسی های انرژی می­باشد.

 

لایحه وظایف رییس مربوطه :     

1.ترتیب پلان کاری ماهوار، ربع­وار و سالانه در مطابقت با استراتیژی کاری معینیت انرژی .

2.انسجام پروگرام های ملی سکتور انرژی، تامین روابط با تمویل کننده گان در مورد جذب کمک ها برای پروژه های تحت برنامه های ملی .

3.مطالعه و ابراز نظر روی طرح های اقتصادی و تخنیکی پروژه های جدید انرژی برق و بازسازی تاسیسات قبلی به همکاری ادارات مربوطه .

4 .حصول اطمینان از کمک های توافق شده به پروژه های انرژی جهت تطبیق برنامه های مربوط .

5. ارایه نتایج حاصله از کمک­ها و سهم گیری شرکای وزارت و سایر تمویل کننده گان در جهت تمویل پروژه های انرژی .

6 . ترتیب پروگرام های سروی مقدماتی پروژه ها به منظور تهیه طرح ابتدایی پروژه های انرژی به همکاری ادارات مربوطه .

7 . مدیریت و رهبری پرسونل تحت اثر جهت برآورده شدن اهداف استراتیژیک وزارت .

8 .ارایه طرح های ابتدایی پروگرام های پروژه وی سکتور انرژی به­منظور رفع نیازمندی ها .

9 .  طرح پروگرام های تولیدی، وارداتی، ترانزیت ، انتقال و توزیع انرژی مطابق ماستر پلان جهت تطبیق پالیسی های وزارت .

10 .  طرح پروگرام های کوتا مدت، میان مدت و دراز مدت جهت رشد و توسعه انواع مختلف انرژی در کشور.

11 .ترتیب و تنظیم برنامه وپروگرام های موثر جهت جلوگیری از ضایعات انرژی حین تولید، انتقال و توزیع.

12 . تشویق و جلب سکتور خصوصی جهت سهم گیری و سرمایه گذاری در تولید انرژی در کشور .

13 . حصول اطمینان از تطبیق پروگرام های تولید، انتقال و توزیع انرژی به اسرع وقت جهت تامین برق سراسری در کشور .

14 .ارایه راپور و گزارش از تولید، انتقال و توزیع انرژی به مقامات ذیصلاح .

15 . کنترول و نظارت از کیفیت اجراات پرسونل تحت اثر .

16 . اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح در مطابقت به لایحه وظایف طبق قوانین  مقررات و اهداف وزارت

بعضی از کار کارد های انجام شده

ترتیب برنامه های تولیدی انرژی برق از منابع مختلف داخلی.

ترتیب برنامه های لین های انتقالی 110KV .

ترتیب برنامه های لین های انتقالی 220KV .

ترتیب برنامه های لین های انتقالی 500KV .

ترتیب برنامه سب استیشن های 110/20KV

ترتیب برنامه سب استیشن های 220/20KV

ترتیب برنامه سب استیشن های 220/110/20KV

ترتیب برنامه سب استیشن های 500/220/110/20KV

ترتیب برنامه شبکه های توزیعی برق ولسوالی ها و مراکز ولایت کشور

دست آوردهای عمده در یک سال اخیر

در مطابقت به پلان: جذب کمک مالی کشور فرانسه، آلمان  و قوای نظامی امریکا غرض تمویل بودجه پروژه های ذیل :

 • سب ستیشن تپه احمد بیگ:  تمدید لین ولتاژ بلند از ستیشن آبی نغلو الی تپه احمد بیک، احداث سب ستیشن تپه احمد بیک و شبکه های توزیعی ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا با حمایت مالی فرانسوی ها.
 • تمدید لین ولتاژ بلند  از سب ستیشن چاریکار الی سب  ستیشن گلبهار، احداث سب ستیشن گلبهار و تمدید لین ولتاژ بلند از گلبهار الی سب ستیشن تپه احمد بیگ، با حمایت مالی قوای نظامی امریکا .
 • احداث دستگاه برق آبی شورابک ولایت بدخشان با حمایت مالی کشور آلمان.
 • ترتیب ماستر پلان برق افغانستان، ترتیب NPP ها، امضا اسناد مربوط به پروژه کاسا 1000 از قبیل (ماستر اگریمنت (M.A)، موافقت نامه کمیسیون بین الحکومتی میان چهار کشور: تاجکستان، افغانستان، پاکستان و قرغزستان،  (P.P.A) بین افغانستان و قرغزستان و افغانستان و تاجکستان،  موافقت نامه قرضه ها (L.A) بین افغانستان و بانک جهانی )

خارج از پلان :

گراف ها و چارت ها :

دست آوردهای مشترک با سایر وزارت خانه ها:

پلان های آینده

پلان های یک ماه اول :

مطالعه اسناد های تخنیکی بند برق و آبیاری گمبیری بالای دریای کنر، مطالعه اسناد بند برق باغدره و ابراز نظر تخنیکی در مورد بند برق گمبیری و باغدره، ترتیب جدول پروژه های انکشافی طبق نمونه ارسالی وزارت محترم اقتصاد و پیش برد امور یومیه ریاست

پلان های 100 روز اول :

 مطالعه و اجراآت روی اسناد مروبوط پروژه کاسا 1000، پیش برد امور یومیه ریاست، اشتراک در مجالس وزارت خانه­های محترم اقتصاد، مالیه و امور خارجه، آمادگی ها برای مجالس ECO و SARI/E، ابراز نظر و پیشنهادات روی پاراگراف های مربوط به وزارت انرژی و آب در سازمان انرژی چارتر – شانگهای – همکاری های دوجانبه بین کشور های روسیه، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان  و ایران با افغانستان.

پلان سال آینده :

طرح و ترتیب برنامه های تولیدی انرژی برق از منابع آبی ذغال سنگ، گاز طبیعی، آفتابی، بادی، لین های انتقالی ولتاژ بلند، سب ستیشن های برق و شبکه های توزیعی و برق وارداتی برای سال های 95 , 96 , 97، تجدید ماستر پلان برق افغانستان و تجدید نظر در NPP ها.

 

پروژه بند های برق مطالعه شده

بند های برق آبی مطالعه شده که اسناد آن ها به شکل سافت نزد این ریاست و هارد آن در آرشیف وزارت محترم انرژی و آب موجود می­باشد عبارت انداز:

 1. بند برق آبی باغدره بالای دریای پنجشیر در ولایت کاپیسا
 2. بند برق آبی لار سلطان
 3. بند برق آبی ساگی بالای دریای کنر در ولایت کنر
 4. بند برق آبی قلعه مومایی بالای دریای کوکچه در ولایت تخار 
 5. بند برق آبی شال بالای دریای کنر در ولایت کنر
 6. بندبرق آبی چونک
 7. بندبرق آبی دب

احصاییه ظرفیت های  نصب شده دستگاه های برق داخلی و وارداتی

مجموعه ظرفیت دستگاه تولیدی برق آبی فعال کشور 257MW

مجموعه ظرفیت دستگاه تولیدی برق حرارتی فعال در کشور 200MW

مجموعه ظرفیت دستگاه تولیدی برق دیزلی فعال ولایات در کشور حدود 50MW

مجموعه ظرفیت انواع مختلف انرژی قابل تجدید در سرتاسر کشور 40MW

مجموعه ظرفیت انتقالی برق وارداتی از کشور ایران 160MW

مجموعه ظرفیت انتقالی برق وارداتی از کشور ترکمنستان 70MW

مجموعه ظرفیت انتقالی برق وارداتی از کشور ازبکستان 310MW

مجموعه ظرفیت انتقالی برق وارداتی از کشور تاجکستان 360MW

مجموع ظرفیت سیستم های برق افغانستان (منابع داخلی و وارداتی ) 1447MW

ایمیل آدرس رئیس برنامه های انرژی

Kohistani.dabm@gmail.com

شماره تیلفون رئیس برنامه های انرژی

0093744216688

ایمیل آدرس مدیر اجرائیه ریاست برنامه های انرژی

Mohammad_ajan@yahoo.com

شماره تیلفون مدیر اجرائیه

0093744946644