ریاست مرکز تربیوی انرژی

گزارش درباره فعالیت های انجام یافته ریاست مرکزتربیوی !

 درابتداء لازم است تا نگاه مختصربه تاریخچه ایجاد این مؤسسه تعلیمی داشته باشیـــم :

ریاست مرکزتربیوی طی پروتوکول جداگانه میان وزارت های محترم انرژی وآب وتحصیلات عالی ومسلکی درسال (1362) درتشکیل وزارت انرژی وآب بشکل مکتب تخنیکی وحرفوی نمبر(6) ایجاد گردید و کارگران فنی را به سویه درجه (5-6 و7)                 درجهت رفع نیازمندی های سکتورانرژی تربیت مینمود.

مکتب حرفوی مذکوراز بدو تأسیس خود الی سال (1371) حدود چهارصد (400) نفرکارگرفنی وماهر را دررشته های                    (نصب ، ترمیم ، وبهره برداری تجهیزات برقی) ازقبیل ترانسفارمرها ، جنراتورها ، آلات دفاعی ، آلات اندازه گیری ، لین های هوائی  کیبل های زیرزمینی ، ماشین های ولدنگ وغیره به جامعه تقدیم نموده است.

این مرکزدرسال 1371 بنا برلزوم دید وزارت محترم انرژی وآب وضرورت مبرم ارگان های ذیربط آن بمنظورتربیت نمودن مامورین فنی به سویه بکلوریا ، ازمکتب حرفوی به لیسه مسلکی ارتقأ یافت که الی سال (1380) به تعداد (270) دوصدوهفتاد نفرفارغان صنوف دوازدهم را تقدیم جامعه نموده است.

درسال (1381) بنأ برتقاضای زمان وجدوجهد استادان وهئیت رهبری این ریاست وبه همکاری وزارت های محترم انرژی وآب وتحصیلات عالی ، لیسه مسلکی مذکوربسویه انستیتوت انرژی وآب عرض اندام کرد. علاوتاً یک بخش شبانه را درجهت بلند بردن درجه تحصیلی مامورین فنی وزارت انرژی وآب بسویه مافوق بکلوریا تأسیس نموده است.

ریاست مرکزتربیوی ازسال (1383) الی سال (1392) حدود یکهزاروچهارصد (1400) نفربسویه معاونین انجنیردردوبخش        (روزانه وشبانه) فارغ نموده است.

ریاست مرکزتربیوی ازلحاظ مسایل معنوی ونصاب تعلیمی تحت قیمومیت معینیت محترم تعلیمات تخنیکی ومسلکی وزارت محترم معارف قراردارد اما تمویل وتجهیزآن ازطرف وزارت محترم انرژی وآب صورت میگیرد.

این مؤسسه تعلیمی الی سال های (1390) صرف دربخشهای متنوع رشته برق به آموزش وپرورش کادرها میپرداخت اما درسال (1391) بخش آب را نیزدرنصاب تعلیمی خویش شامل نموده است . متعاقباً دیپارتمنت جدید را تحت نام (انرژی قابل تجدید) نیزدرتشکیل    انستیتوت انرزی وآب به همکاری اداره محترم (GIZ) ایجاد کرد.      

 

ریاست مرکزتربیوی ازدوبخش اساس تشکیل یافته است:

 • آمریت تدریسی .
 • آمریت اجرائیه.

دربخش اجرائیه طبق معمول امورات اداری ریاست پیشبرده میشود.دربخش تدریسی فعالیت های بسیارمهم واساسی مربوط به آموزش وپرورش صورت میگیرد که ذیلاً به تفصیل آن پرداخته میشــــود:

 • جذب نمودن محصلین دربخش روزانه انستیتوت انرژی وآب به دوطریقه صورت میگیرد یکتعداد آن ازطریق وزارت محترم تحصیلات عالی بعدازسپری نمودن امتحان کانکورمعرفی میگیرند که تعداد آن همه ساله نظربه پلان جذب تعین میگردد.                   تعداد دیگری ازفارغان صنوف دوازدهم ازطریق امتحان اختصاصی که ازطرف خود ریاست مرکزتربیوی راه اندازی میشود           جذب میگردند که تعداد آنها سالانه به بیش ازصد (100) نفرمیرسد. علاوه برآن یک فیصدی معین به ریاست های برق ولایات اختصاص یافته است. دراین فیصدی همه ساله ازتماماً ولایات کشوربادرنظرداشت کمبودات کادرهای فنی ومسلکی آنها ازهرولایت به تعداد دونفرسهمیه درنظرگرفته میشود که یک نفرآن دربخش آب ویک نفرآن دربخش برق جذب میگردد. جذب نمودن این افراد به اساس معرفی

ریاست های برق ولایات برطبق فیصدی بلند نمرات دوره سه ساله صورت میگیرد. محصلین که نظربه سهمیه ازولایات معرفی میشوند دربخش لیلیه انستیتوت انرژی وآب جذب و بطور  رایگان اعاشه واباته میشوند طوریکه قبلاً یاد آور شدیم مصارف اعاشه واباته لیلیه ازبودجه عادی وزارت محترم انرژی وآب تمویل میگردد.

دربخش شبانه آمریت تدریسی جلب وجذب محصلین براساس اخذ امتحان اختصاصی که ازطرف ریاست مرکزتربیوی راه اندازی میشود صورت میگیرد.دراین بخش عموماً کارمندان فنی ریاست های مختلف وزارت محترم انرژی وآب تحت آموزش وارتقأ ظرفیت             طی یک دوره منظم دو ساله قرارمیگیرند که به سویه فوق بکلوریا فارغ التحصیل میگردند.

درکل تعداد محصلین بخش روزانه به تعداد (460) میرسد که منجمله تعداد (220) نفرآن لیلیه بوده و تعداد محصلین بخش شبانه          انستیتوت انرژی وآب نیزبه (440) نفرمیرسد. بادرنظرداشت ارقام فوق درسال (1393) مجموعاً تعداد (900) تن محصل      درانستیتوت انرژی وآب مصروف فراگیری تحصیل هستند.

ریاست مرکزتربیوی باداشتن استادان مجرب وکارفهم ، علاوه برآموزش وپرورش تعداد (900) نفرمحصل و اعاشه واباته تعداد (220) تن محصل ، دربخش های دیگرعلمی وفرهنگی نیزجداً فعال بوده ودرتدویرنمایشگاه ها ، کنفرانسها وسیمینارهای مختلف اشتراک ورزیده است.

منجمله میتوان ازاولین و دومین نمایشگاه معینیت محترم تعلیمات تخنیکی ومسلکی را نام برد که دراین نمایشگاه ریاست مرکزتربیوی مورد تحسین وتقدیرمادی ومعنوی قرارگرفته است. ارتقأ ظرفیت کارمندان وزارت انرژی وآب وشرکت برشنا یکی ازاهداف دیگری          ریاست مرکزتربیوی  بوده که تا بحال بتعداد ( 1000 ) تن کارمندان دوایرمختلف وزارت انرژی وآب دراین مرکز ترننگ یافته           ودوباره به وظایف شان برگشته اند.

درربع اول سال 1393 خدمات که ازطرف ریاست مرکزتربیوی صورت گرفته است عبارت انداز:

 1. آماده گی برای شروع سال تعلیمی 1393 .
 2. جلب وجذب جدید الشمولان اعم اربخش روزانه وشبانه .
 3. طی مراحل نمودن اسناد تعلیمی جدید الشمولان.
 4. ترتیب وتوزیع کتب ولکچرنوت ها برای محصلین .
 5. تدویر ورکشاپ دو روزه درمورد نصاب تعلیمی دیپارتمنت انرژی قابل تجدید دربخش انرژی آفتاب.
 6. کنترول ونظارت ازجریان تدریس استادان .
 7. کنترول ونظارت ازاعاشه سه و قته شاگردان لیلیه رسیده گی به مشکلات شاگردان لیلیه .
 8. زمینه سازی برای دوره پراکتیک محصلین صنوف 14.

ریاست مرکزتربیوی درتشکیل انستیتوت انرژی وآب دارای دیپارتمنت های ذیل میباشد.

 1. دیپارتمنت عمومی برق.
 2. دیپارتمنت منابع انجنیری آب .
 3. دیپارتمنت انرژی قابل تجدید.
 4. دیپارتمنت تعلیمات عمومی .