ریاست تهیه و تدارکات

معینیت مالی واداری

ریاست تهیه و تدارکات

معرفی  ریاست تهیه وتدارکات :

ریاست تهیه و تدارکات از مدت سیزده سال بدینسو در چوکات وزارت انرژی وآب مطابق قانون نافذه کشور فعالیت می نماید که دارای چهار آمریت و یک مدیریت عمومی ( آمریت قراردادها ؛ آمریت نرخگیری ؛ آمریت محاسبه جنسی و آمریت پلان تدارکاتی ) بوده هرکدام وظایف مشخص وجداگانه را به عهده دارد .

آمریت قراردادها : مسولیت عقد قرارداد و پروژه های ملی و بین المللی که قیمت آن از پنجصد هزار افغانی بیشتر باشد به عهده دارد .

آمریت نرخگیری : مسولیت خریداری اجناس پرچون که قیمت آن کمتر از پنجصد هزار افغانی باشد به عهده دارد .

آمریت محاسبه جنسی : مسولیت توزیع روغنیات ؛ مفروشات ؛ قرطاسیه باب و جمع وقید آنها را به عهده دارد

آمریت پلان تدارکاتی : مسولیت ترتیب پلان تدارکاتی و ارزیابی پروژه های تحت کار را به عهده دارد .

مدیریت عمومی تعقیب وتسهیل : مسولیت طی مراحل قرارداد های عقد شده و ثبت و راجستر شرکت ها را به عهده دارد .

 

لایحه وظایف رییس تهیه و تدارکات:

ترتیب پلان کاری ماهوار ربعوار وسالانه در مطابقت به پلان معینیت مالی واداری .

اداره وهماهنگ نمودن تمام فعالیت های ریاست جهت حصول اهداف پلانی .

نظارت از پروسه باز نمودن آفرهای داوطلبان .

نظارت از پروسه ارزیابی تخنیکی ومالی آفرهای شرکت کمپنی ها جهت صحت بودن آنها .

نظارت از پروسه مجلس مزایده ومناقصه پروژه ها .

نظارت وکنترول از ترتیب و اجرای اعلان ها شرطنامه ها راپور های ارزیابی مالی وتخنیکی قراردادها مکتوب های برنده گان وسایر اسناد تدارکاتی .

چک ملاحظه وتصدیق انعقاد قراردادهای مربوطه .

کنترول از تطبیق بیلانس فاضلات وباقیات جمعدهی معتمدین جنسی وصدور هدایت بمنظور بهبود امور.

بررسی و اجرای اقساط پروژه های مربوطه به اساس پیشرفت کار مطابق معیار های تعین شده .

ملاقات با مسولین برنامه ای مربوطه جهت حل مشکلات وبهبود امور .

مطالبه پلان های تدارکاتی پروژه ها از طریق برنامه ها به ریاست تدارکات .

کنترول ونظارت از کیفیت کار پرسونل شامل تشکیل .

اجرای سایر امور برحسب هدایت آمرین ذیصلاح مطابق به قانون جهت رسیدن به هدف وزارت .

 

مهم ترین کارکرد های ریاست :

ساختن یک اطاق مجهز با کامره های امنیتی و ثبتی برای داوطلبی .

طی مراحل ۲۱ بند کوچک وبزرگ ملی افغانستان .

طی مراحل پروژه های مهم تحکیماتی بشمول پروژه های ی کمکی هند .

ترتیب رهنمود های کاری داخلی دفتر جهت طی مراحل تدارکاتی از قبیل ( رهنمود برای اضافه کاری ؛ رهنمود برای تمدید زمانی ؛ رهنمود برای طی مراحل تدارکاتی از ابتدا )

تمدید تصدیق نامه ظرفیت از طریق تدارکات ملی بیانگر اینست که این ریاست توانسته است ظرفیت خویش را نگاه داشته وهم در زمینه کوشا میباشد .

 

پلان های روی دست ( پلان های آینده ) ریاست :

آموزش پرسونل خدمات ( تدارکات ) در ولایات و واحد های دومی .

تجهیز تمام دفاتر مرکز از قبیل کمپیوتر ؛ میز و چوکی تا یک فضای پاک وآرام ومدرن به تمام کارمندان مهیا گردد و آنها به راحتی کارهای دفتری خویش را اجرا نمایند .

ترتیب پلان تدارکاتی برای سال مالی ۱۳۹۶ .

 

ایمل آدرس و شماره تیلفون رییس تهیه وتدارکات :

  E-mail :w.jabarkhel@mew.gov.af              

    phone :0744218877                             

 

ایمل آدرس وشماره تیلفون مدیر اجراییه ریاست تهیه وتدارکات :

E-mail: naheedasediqi@gmail.com       

 phone: 0776866003

عکس از رییس مربوطه: