ریاست منابع بشری

ریاست منابع بشری

مدیریت عمومی مامورین در سال 1381 در تشکیل وزارت انرژی و آب اضافه گردید که با تطبیق پروسه (PRR) در سال 1386 ه.ش، مدیریت نامبرده به ریاست منابع بشری با تشکیلات؛ آمریت انکشاف اداره، آمریت استخدام، آمریت سوانح و ارزیابی، و آمریت ارتباط باکارکنان ارتقا و در چوکات وزارت انرژی و آب اضافه گردید.

مفهوم استراتیژی(راهبردی) منابع بشری:

استراتیژی: عبارت از تعیین اهداف دراز مدت یک اداره، انتخاب یک سلسله فعالیت ها و تخصیص منابع به منظور حصول اطمینان از دستیابی به این اهداف می باشد.

استراتیژی از اداره توقع دارد تا به سوالات ذیل پاسخ ارایه نماید:

وضعیت کنونی اداره چگونه است؟

مسیر آینده اداره؟

چگونه اداره به آنجا برسد؟

هدف عمده­ی این پلان ، نه تنها ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان ریاست منابع بشری وزارت بوده، بلکه بر علاوه آن تطبیق سیستم (CBR-F)، انکشاف اداره، سیستم ارتباطات مامورین، نیاز سنجی آموزشی، پلان های آموزشی، ارزیابی اجراآت و تکمیل سیستم منابع بشری (HRMIS) را نیز تحت پوشش قرار می­دهد تا به اهداف و مقاصد استراتیژیک وزارت انرژی و آب دست یابی حاصل نماید.

ریاست منابع بشری با در نظرداشت نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات، که در زمینه ارتقای ظرفیت کارمندان منابع بشری به­منظور تطبیق پروسه اصلاحات، (CBR-F) و ارایه خدمات موثر به مردم افغانستان  دارد، در طرح پلان راهبردی خویش که در مطابقت با اهداف کلیدی وزارت انرژی و آب تهیه گردیده و در بر گیرنده اهداف اساسی و اولویت های کاری ریاست منابع بشری می­باشد، فعالیت می نماید

اهداف اساسی ریاست منابع بشری:

 مطالعه و تحلیل تشکیلات و لایحه­های وظایف، پلان­گذاری آموزشی منابع بشری طبق اهداف وزارت و رهنمود های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به­منظور انکشاف منطقی اداره به­شکل دوامدار.

مدیریت از تطبیق برنامه استخدام و تقرر مجدد مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی و سایر مقرره ها مربوط به پروسه استخدام بر اساس لیاقت و شایستگی.

کنترول و تنظیم سوانح کارکنان، تامین ارتباط با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی غرض حصول رهنمود ها و پالیسی ها در رابطه به سوانح مامورین، سوق نمودن کارمندان که توانایی اجرای وظیفه را ندارند به تقاعد و جاگزینی نیروی متخصص و جوان.

تامین ارتباط با کارکنان ریاست های مربوط و رسیده­گی به موقع به مشکلات، شکایات و انتقادات آنان جهت آماده سازی فضای مصؤن کاری غرض حصول اهداف پیش­بینی شده در مطابقت به اهداف و ایجاد یک باب کلینیک صحی مجهز در مرکز وزارت غرض رفاه کارمندان.

 

مهمترین کارکرد های ریاست مربوطه:

ترتیب تشکیلات وزارت در مطابقت به نیاز مندی های اداره و جلوگیری از تورم تشکیلاتی.

ایجاد سیستم معلوماتی (HRMIS) منابع بشری به همکاری کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی .

ترتیب پروپوزل CBR و اخذ تائیدی و موافقه وزارت محترم مالیه غرض طی مراحل استخدام 200 بست برای سال های 1395،1396،1397

نظر به ماده 115 قانون کار و با وجود تللاش های مسولین ریاست مربوطه، یک باب مرکز صحی در مرکز وزارت تاسیس و خریداری ادویه، به همکاری وزارت محترم صحت عامه و ریاست محترم هلال احمر

ایجاد سیستم حاضری الکترونیک در مرکز وزارت .

ساده سازی پروسه های مغلق کاری در همکاری با کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

جمع آوری، ترتیب و تنظیم دفاتر سوانح کارمندان وزارت و سیستم فایل بندی منظم.

جذب محصلین وزارت محترم معارف و وزارت محترم تحصیلات عالی، غرض سپری نمودن دور پرکتیک از یک الی سه ماه و اهدای تصدیق نامه عملی به آنان.

معرفی و اعزام کارمندان این وزارت به بورسیه های تحصیلی به مقاطع لسانس، ماستری و دکتورا  و  پروگرام های آموزشی داخل و خارج از کشور به­منظور ارتقای ظرفیت

 

مهم­ترین دست آورد های ریاست مربوطه

1-  پروسه نصب، فعال سازی و استفاده سیستم حاضری الکترونیکی

2- ایجاد یک باب مرکز صحی مجهز با داکتر توظیف شده توسط وزارت محترم صحت عامه

3-عقد تفاهم نامه های ساده سازی پروسه های مغلق کاری میان وزارت و کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی

4- عقد تفاهم نامه ایجاد سیستم HRMIS با کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

5-تنظیم دفاتر سوانح کارمندان به شکل منظم غرض دسترسی هر چه زودتر و جلوگیری از ضیاع وقت

6- نصب بالون های ضد حریق در تمام  وزارت به همکاری ریاست محترم اطفائیه

 

پلان های روی دست (پلان های آینده )

جاگزینی سیستم معاصر CBR  به عوض سیستم PRR

معرفی تعداد بیشتر کارمندان وزارت به بورسیه های (لسانس، ماستری و دکتورا) به­برون از کشور

ایجاد سیستم مدیریت تغییر غرض بهبود امور و اجرای آن به اسرع وقت.

تطبیق سیستم حکومت­داری الکترونیک در سطح وزارت

ایجاد و تطبیق سیستم استخدام کمپیوتری

  ایمیل آدرس و تلیفون رئیس منابع بشری.

Email:- sd_fazli@live.com

Phone:- 0700081020

ایمیل آدرس و شماره تلیفون مدیر اجرائیه ریاست منابع بشری.

Email:- kh.zubaidsediqi@gmail.com

Phone:- 0707929190