ریاست مالی و حسابی

 
 بیوگرافی رئیس مالی و حسابی
 
ناصر احمد " نوری " از بخش اداره و تجارت به درجه لیسانس از پوهنتون خانه نور بخش شبانه در سال 1393 فارغ گردیده
تجربه کاری : ایشان در بخش مالی از سال 1384 الی 1389 در وزارت احیأ و انکشاف دهات ایفای وظیفه نموده و از سال 1389 الی 9 اسد 1396 به صفت مدیر مالی , آمر مالی و سرپرست ریاست مالی و حسابی وزارت انرژی و آب ایفای وظیفه مینمود که در مجموع ایشان 11 سال در بخش مالی تجربه کاری دارد.
و به اساس رقابت آزاد پروسه CBR در بست ریاست مالی و حسابی وزارت انرژی و آب اشتراک نموده که بعد از سپری نمودن امتحان تحریری و تقریری در بست متذکره موفق گردید و بعد از تائید کمیسیون محترم اصلاحات اداری و تائیدی HR Firm پیشنهاد نمبر 68 مورخ 16 حمل 1396 موصوف به مقام محترم ریاست جمهوری جهت منظوری ارسال گردیده و بعد از اخذ منظوری مورخ 10 اسد 1396 به حیث رئیس مالی و حسابی وزارت انرژی و آب تقرر حاصل نمود. 
 

طرزالعمل های کاری ریاست مالی و حسابی

 این ریاست عرضه خدمات مالی و حسابی را به عهده داشته و تحت نظر رئیس مالی و حسابی وظایف ذیل را طبق طرزالعمل های امور مالی و حسابی در مطابقت به پروسیجر های کاری وزارت مالیه انجام می دهد.

1.    در بخش آمریت بودجه

ترتیب بودجه و دفاع بودجه در مطابقت به تقسیم اوقات وزارت مالیه , مطالبه تخصیصات بخش پروژه های انکشافی آب و انرژی و اجرائی حواله های پروژه های انکشافی آب و انرژی هم چنان مطالبه تخصیصات بخش های عادی و در صورت ضرورت تعدیلات و ترتیب قطعیه را به عهده داشته و از طرزالعمل های اجرائیوی و فرمان بودجه که از طریق وزارت مالیه مواصلت میورزند استفاده بعمل آمده است                                        

2.    در بخش آمریت محاسبه

اجرائی حواله های بخش بودجه عادی به ملاحظه انوایس که از طریق مراجع مربوط مواصلت می کند  و هم چنان اجرائی حواله های اجناس تدارکاتی و مصارفات و اجرائی حقوق سفریه های داخلی و خارجی کارمندان داخل تشکیل و قرار دادیان برویت اسناد قانونی و طرزالعمل های حسابی و تادیات نقدی با در نظر داشت کیش بوک و طی مراحل اسناد اجراأت بعمل آمده است.                                              

3.    در بخش آمریت بیلانس

تحلیل و بررسی بیلانس های تصدی های وزارت در مطابقت با قانون تصدی های وزارت مالیه و تحلیل و ارزیابی تصدی ها طبق طرزالعمل های که از طریق وزارت مالیه مواصلت میورزد استفاده بعمل آمده و اجراأت می نمایند.