حوزه دریایی کابل

               تاریخچه و معرفی ریاست عمومی حوزه دریایی کابل

ریاست عمومی حوزه دریائی کابل درسال (1390) طبق هدایت فقره (10) ماده دهم قانون آب وقرار حکم شماره (1165) مؤرخ 1390/27/2مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان  در چوکات وزارت انرژی و آب تشکیل گردیده که دارای 14 حوزه فرعی دریایی بوده شامل ولایات کابل ,میدان وردک ,پروان ,کاپیسا, پنجشیر,لوگر,پکتیا,خوست ,پکتیکا,لغمان ,ننگرهار,کنر؛غزنی ونورستان می باشد.این حوزه (108441)کیلومترمربع مساحت داشته که منابع آبی قابل دسترس (ظرفیت آب) این حوزه (19.25) میلیارد مترمکعب میباشد که ازآنجمله 5.2 میلیاردمترمکعب آن به زراعت وسایر مقاصد مختلف به مصرف می رسد ومتباقی آن ازدسترس ما خارج می گردد.این حوزه 36فیصد ازمجموع ظرفیت آبی کشور را تشکیل می دهد  و اوسط بارندگی سالانه دراین حوزه 378 ملی متر است مجموع دریاهای عمده آن که از کوتل اونی پغمان سرچشمه گرفته وبایکجاشدن معاونین آن درساحه کابل دریای لوگر درسروبی دریای پنجشیروغوربند درلغمان دریای علیشنگ وعلینگاردرجلال آباد سرخ رود وکنربا آن یکجا می شود ودرمنطقه باسول ودکه مرز را عبورکرده به دریای سند می ریزد.طول مجموعی  آن 460 کیلومترمی باشد عمده ترین چالش دراین حوزه نبود توازن بین منبع ومصرف می باشد؛زیرا بیشترین جمعیت درقسمت بالای حوزه  زنده گی می نمایند که متاسفانه کمترین آب در این جا وجود دارد برعکس بیشترین آب در قسمت پائینی حوزه وجود دارد که کمترین نفوس در آنجا میباشد. مجموع نفوس درسطح حوزه دریایی کابل 11.3 میلیون نفراست ودارای 1.73 میلیون هکتار ساحات زراعتی می باشد که متباقی ساحات مرتفع ,کوهستانی ورهایشی بوده است.

 

مسوولیت های وظیفوی رییس مربوطه:

1. رهبری در رابطه به ترتیب آجندای جلسه شورای حوزه دریایی

2. رهبری و مدیریت در تطبیق پالیسی ها، استراتیژی ها و اقدامات منظور شده شورای حوزه دریایی و وزارت  انرژی و آب.

3. رهبری و مدیریت در طرح بودجه سالانه و بودجه تکمیلی به ادارات و نهاد های ذیصلاح جهت اخذ منظوری.

4. اشتراک در جلسات شورای حوزه دریایی و فراهم آوری خدمات مشورتی به شورای حوزه دریایی.

5. ارایه گزارش از فعالیت های مربوه به وزارت انرژی و آب و سایر نهادهای ذیصلاح.

6. رهبری و مدیریت در مورد طرح و تطبیق استراتیژی حوزه دریایی.

7. رهبری مو مدیریت در طرح و تطبیق پلان انکشاف و مدیریت منابع آب در حوزه دریایی مربوطه.

8.رهبری و مدیریت در امور جمع آوری ارقام هایدرومیتیورولوجیکی حوزه دریایی مربوطه.

9. رهبری و مدیریت در مورده سهمیه بندی عادلانه آب برای اسفاده های مختلف.

10.سازمان دهی در مورد حل منازعات آب و تضمین حقابه ها.

11 .اتخاذ تدابیر به منظور کاهش اثرات سیلاب ها، خشکسالی ها و سایرحوادث طبعی.

12. سازماندهی و مدیریت در امور ارتقا ظرفیت و توانمندی کارکنان نهاد های مدیریت کننده آب.

13. نظارت، کنترول و بررسی از امور حوزه مربوطه (اداره حوزه فرعی دریایی و نهاد مرکزی حوزه دریایی).

14. سازماندهی و مدیریت در جهت تقویت و هماهنگی تمام جوانب زیربط  در حوزه دریایی.

15. فراهم آوری تسهیلات در ایجاد و تقویت شورای حوزه دریایی.

16. رهبری و مدیریت در طرح و تطبیق برنامه امور اصلاح و عصری سازی تاسیسات آبیاری در حوزه دریایی مربوطه.

17. فراهم آوری تسهیلات در ایجاد و تقویت انجمن های استفاده کننده گان آب.

18. رهبری جلسات بورد مشورتی و انسجام در حوزه دریایی مربوطه.

19. انجام سایر وظایف از طرف وزارت انرژی و آب  و نهاد های ذیصلاح به وی سپرده میشود.

 

اهداف وظیفوی رییس مربوطه:

مديريت و رهبري بمنظور تنظیم  ؛ حفاظت منابع ، جلوگیری از هدر رفتن و کاهش ضایعات ؛ تقسیم حقابه ها و رسیدگی به حل منازعات جهت استفاده موثر از  منابع آبی بخاطر تامین آب مطمین  برای سکتور های مختلف در رشد اقتصاد کشور درسطح  حوزه مربوطه.

ايجاد و تقویت ادارات ونهاد هاي مديريت كننده آب در سطح حوزه دريائي.

طرح و تطبيق پاليسي ها، قوانين ،مقررات و طرزالعمل ها جهت استفاده موثر، بهره برداري و حفظ ومراقبت از تاسيسات آب.

رسيدگي به حل منازعات، توزيع و تقسيم حقابه ها مطابق مقررات و عنعنات پسنديده.

جمع آوري ديتا و ارقام هايدرولوژيكي از 72 استيشن در حوزه مربوطه جهت برنامه ريزي انكشاف منابع آب.

ارتقاع ظرفيت كارمندان تحت اثروساير نهاد هاي مديريت كننده آب.

 

انواع فعالیت های وظیفوی اجرا شده:

1- دربخش (پاليسي ها ،قوانين ،مقررات وطرزالعمل ها)

قانون آب درتمام حوزه هاي فرعي مربوط تكثيرو از تطبيق آن نظارت صورت گرفته و ادامه دارد.

طرزالعمل مديريت حوزه دريائي به تمام حوزه هاي فرعي مربوط تكثيرگرديده است.

طرزالعمل فعاليت انجمن هاي استفاده گننده گان آب تكثيرو از تطبيق آن نظارت صورت گرفته است.

پاليسي ملي مديريت سيلاب و خشك سالي مطالعه و نظريات به كميته موظف داده شده است.

 

2- دربخش (ايجاد و تقويت ادارات و نهاد هاي مديریت كننده منابع آب:

پروسه استخدام كارمندان و كاركنان 93 درصد تكميل گرديده و هنوز هم جريان دارد.

اكثركارمندان بطور مستمربه كورس هاي مختلف داخلي و خارجي جهت ارتقاع ظرفيت معرفي گرديده اند.

تاحال (67) انجمن استفاده گننده گان آب در حوزه ايجاد و (51) انجمن جواز فعاليت رسمآ اخذ نموده اند.

پلان پروسه سه ساله مدل سازي ارتقاع ظرفيت بطور نمونه به كمك اداره (IRD) تكميل گرديده است.

در(14) حوزه فرعي دريائي ادارات شان رسمآ به فعاليت آغاز نموده اند روسآ شان مقررصرف در چهارحوزه بدلیل تعلیق پروسه استخدام ؛ تاحال روساء آن مقررنگرديده كه با آغاز پروسه استخدام مقرر خواهند گردید.

 

3- دربخش ديتا و ارقام هايدرومیترولوژيكي :

جمع آوري ارقام (72) استيشن در حوزه دريائي مربوطه دوامداردر هرماه صورت ميگيرد و همچنان اين ديتا ها تجزيه و تحليل گرديده است.

از تمام استيشن هاي مربوطه نمونه رسوبات جمع آوري وبعد از تجزیه وتحلیل به مركز ارسال گرديده است.

حفظ ومراقبت از استيشن ها بطوردوامدار صورت گرفته است.

نظارت از تطبيق اتاق هاي محافظ در استيشن ها صورت گرفته است.

وسايل و تجهزات براي تقويه اداره هايدرولوژي خريداري و توزیع گرديده است.

سالنامه هايدرولوژي حوزه كابل چاپ و به نشر رسيده است.

وركشاپ هاي مختلف جهت بهره برداري حفظ ومراقبت از استيشن ها تدوير و انجنيران مربوط آموزش داده شده اند.

یکتن از انجنیران حوزه فرعی دریایی غزنی جهت تکمیل دوره ماستری در بخش مدیریت منابع آب به کشور جاپان فرستاده شده است.

 

4- دربخش امورحفظ ومراقبت:

پرسونل اين اداره بطور دوامداراز تاسيسات آب و ساختمان هاي مربوط محافظت نموده است.

تمام وسايط و تعميرات حوزه مربوط تثبيت تفكيك و از آنها مراقبت صورت گرفته است.

ازتطبيق پروژه سايه بان ها و ديوارهاي احاطوی ادارات حوزه هاي فرعي نظارت گرديده است.

مديريت و رهبري از تطبيق پلان هاي تدابيري امورحفظ ومراقبتي بند ها ،سربندها وكانال ها صورت گرفته است.

رهنمود ها جهت امور حفظ ومراقبت از ذخاير آبي و كانال ها به حوزه های فرعی مربوط تكثيرگرديده است.

 

5- دربخش حقوق وحل منازعات آب:

تنظيم و توزيع آب طبق مقررات و عنعنات منطقوي به سطح حوزه توسط پرسونل این اداره صورت میگیرد.

حل اختلافات در مناطق مختلف به وقت وزمان آن توسط پرسونل این اداره صورت میگیرد.

سه رهنمود پروسه ساده سازي به حوزه هاي فرعي تكثير و از تطبيق انها نظارت صورت میگیرد.

آموزش كارمندان مربوط در اين بخش در وركشاپ هاي مختلف معرفی گردیده و يكنفرجهت آموزش حقوق آبهاي مرزي به سويه ماستري به كشور جاپان فرستاده شده است.

 

6- دربخش برنامه ها:

پلان هاي پنج ساله در سه بخش عمده مطابق  برنامه اصلی  منابع آب كه عبارت انداز:

الف:شناسائي پروژه ها و سروي هاي مقدماتي كانال ها وسربندها.

ب:شناسائي پروژه ها و سروي هاي مقدماتي پروژه هاي تحكيمات سواحل .

ج:شناسائي پروژه ها و سروي هاي مشاهداتی پروژه هاي بند هاي ذخيروي.

 

پلان پنج ساله در سه بخش ترتیب گردیده است:

در بخش کانال ها و سربند ها.

در بخش بندهای ذخیروی آب.

در بخش تحکیم سواحل دریا.

پلان سه ساله جهت ارتقأ ظرفیت کارمندان به کمک IRD ترتیب و به ادارات مربوطه تکثیر گردیده است.

کار بالای ماسترپلان حوزه دریایی کابل به همکاری دفتر GIZ ادامه دارد.

 

دست آوردها و نتایج حاصل شده از اجراات:

استخدام %93 پرسونل (ریاست عمومی حوزه دریایی و 14حوزه فرعی ایجاد وعملا به کار آغاز نموده است) وهمچنان نهاد های مدیریت کننده منابع آب (ایجاد انجمن های استفاده کننده گان آب) و تقویت این ادارات و نهادها آغاز وجریان دارد.

ایجاد و انکشاف سیستم های هایدرو مترولوژی و جمع آوری ارقام و دیتا های هایدرولوژی ،میتیورولوژی ؛ جمع آوری نمونه های رسوبات آب دریاها تحلیل وانالایزآن.

تطبیق قانون ؛ مقررات وطرزالعمل های مربوط به سکتور آب جهت رسیدن به اهداف IWRM  یا شیوه مدیریت همه جانبه منابع آب.

سالنامه های هایدرولوژی این حوزه ترتیب وبه نشر رسیده است.

مقرره انجمن های استفاده کننده گان آب، مقرره مدیریت حوزه دریائی،چار چوب  بهره برداری وحفظ ومراقبت از تاسیسات آب توزیع و تکثیر گردیده است ودر معرض تطبیق قرار دارند.

رهنمود های تخنیکی بمنظور حفظ و مراقبت از ذخایر آبی و بند های آبگردان و ارسال آن به ادارات حوزه های فرعی دریایی.

رهنمود های تخنیکی بمنظور حفظ و مراقبت و بهره برداری از سربند ها و کانال ها و ارسال آن به ادارات حوزه های فرعی دریایی.

فورمه ها ثبت جایداد ها و ارسال آن به ادارات حوزه اهای فرعی دریایی که اکنون جایداد ها در تمام حوزه های فرعی دریای مربوطه ثبت و راجستر شده است.

رهنمود های پروسه ساده سازی در سه بخش به همکاری کمسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ترتیب و به ادارات مربوطه تکثیر گردیده و مطابق آن اجراات صورت میگیرد.:

1- رهنمود طی مراحل ایجاد وثبت انجمن های استفاده کننده گان آب.

2-  رهنمود طی مراحل حل منازعات آب.

3- رهنمود پروسه ساده سازی وطی مراحل پروژه های تاسیسات آب؛

شناسایی ؛ سروی و دیزاین مقدماتی صدها پروژه درسه برنامه ذیل طی یک پلان پنج سال آینده ترتیب و به مرکز ارسال گردیده است:

1 - در بخش کانال ها (به تعداد 668 پروژه).

2- دربخش تحکیم سواحل دریاها ( به تعداد 439 پروژه)

3- در بخش پروژه های بزرگ انکشافی به سطح این حوزه (به تعداد 170 پروژه)شناسایی وشامل دیتابیس گردیده است.

تطبیق (789 پروژه)  مهم عاجل و زیر بنائی از پول دولت افغانستان ؛ دونر های خارجی و موسسات بین المللی از سال 1383 الی 1393 درسطح این حوزه صورت گرفته است.

تطبیق پروژه های بزرگ ملی از جمله پروژه شاه و عروس در ولایت کابل در حدود %60 کار ساختمان آن تکمیل وجریان دارد. بند مچلغو درولایت پکتیا %10 کار آن پیش رفته فعلا متوقف میبادشد وپروژه های شاه توت وگمبیری تحت دیزاین تفصیلی قرار دارند.

جمع آوری ارقام ودیتاها به منظور ساختن ماسترپلان حوزه دریایی کابل .

تنظیم آب در بندها و کانال ها و توزیع حقابه ها به شکل عادلانه مطابق حقابه قانونی.

توظیف کارمندان به بیشتر از هشت گروپ موظف در رابطه به تصفیه و استملاک زمین در ساحات مختلف.

رسیده گی به حل منازعات آبی بین استفاده کننده گان آب.

 

شماره تلیفون رییس عمومی حوزه دریایی کابل

(93788770320+ و +93798830861)

ایمیل آدرس رئیس عمومی حوزه دریایی کابل:

Eng.maroof32@gmail.com  , eng_maroof29@yahoo.com