گزارشات

گزارش اجراات سال 1390 

 

وزارت انرژی وآب

گزارش سال تمام 1390 وزارت انرژی وآب

دیدگاه :

انرژی برق منحیث نیروی تولیدی ومصرفی درتوسعه وانکشاف اقتصادملی وعرضه خدمات اجتماعی رول ارزنده را ایفا نموده وآب نیز منحیث ماده مهم حیاتی درروند زنده گی اجتماعی واقتصادی جامعه رول تعین کننده دارد .

دیدگاه وزارت انرژی وآب عبارت ازکاهش فقروبیکاری ، پیشرفت های اقتصادی ،اجتماعی و رفاه همگانی ازطریق حفاظت منابع آب وانرژی واستفاده مناسب وپایدار از آنها که دسترسی به آب وانرژی مطمئن را برای نسل های حال وآینده کشورتضمین نماید میباشد .

 

 1. اهداف ومقاصد :

انرژی وآب موثرترین عوامل رشد اقتصادی واجتماعی بوده وفعالیت های تولیدی وخدماتی را تسریع میبخشد.

وزارت انرژی وآب منحیث ارگان تامین کننده انرژی وآب بمنظوررفع نیازمندیهای اولیه جامعه وبهبود سطح زنده گی مردم دارای اهداف ومقاصد ذیل میباشد.

 1. توسعۀ دسترسی مردم به خدمات انرژی برق درکشور.
 2. رشد وارتقاء خدمات انرژی برق.
 3. دسترسی بدون تبعیض عرضه کنندگان خدمات انرژی برق به مارکیت.
 4. ارتقای کمیت وکیفیت خدمات انرژی برق .
 5. عرضه خدمات بهترومطمین  انرژی برق.
 6. طرح پلان بهره برداری ازمنابع آب جهت استفاده های مختلف مطابق به اولویت های ملی.
 7. جمع آوری ارقام هایدرولوژیکی آبهای سطحی ، تحلیل وارزیابی آن.
 8. بازسازی واعمار بند ها ، سربند ها ، کانال های عمومی ومراقبت ازمصونیت وثبات آنها.
 9. اعمار سرپرستی وکنترول ازساختمانهای دستگاه های تولید برق آبی (کوچک وبزرگ) وحفظ ومراقبت آنها
 10. اعمار،کنترول وسرپرستی ساختمان های تحکیماتی سواحل دریاها .
 11. تشکیل ادارات حوزه های دریائی بشمول بوردمشورتی متشکل ازادارات ذیربط وبررسی فعالیت های آنها.

 

 

 

 1. مشخصات برنامه ها :

 برای رسیدن به اهداف ومقاصد فوق وزارت انرژی وآب برنامه های زیرراتدوین وآماده نموده است.

 1. ترتیب و تدوین پالیسی، ستراتیژی، قوانین ومقررات مربوط به آن ،اصلاح وتقویت تشکیلات وارتقاء ظرفیت کارمندان وزارت .
 2. اصلاح وبهبود تأ سیسات آب
 3. برنامه ملی تحکیم سواحل وکنترول سیلاب
 4. برنامه ملی انکشاف منابع آب
 5. .برنامه تولید انرژی برق
 6. برنامه انتقال انرژی برق
 7. برنامه توزیع انرژی برق

که با تطبیق این برنامه ها دین خودرا به مردم وکشورخود ادا وباعث رضای خداوند دادگسترگردد.

 

 پیامدهای پلان شده برای سال 1390:  

 

سکتـــــــــــــــور آب

 

            برنامه طرح و تدوین پالیسی ها ، قوانین ، مقررات

      درین رابطه اجراات ذیل به عمل آمده است :

 • مسوده پالیسی واستراتیژی سیلاب به کمک سکرتریت تخنیکی شورای عالی آب ترتیب وبعد ازنظر خواهی ازادارات ذیربط درحالت نهائی قراردارد.
 • مسوده پالیسی واستراتیژی خشکسالی به کمک سکرتریت تخنیکی شورای عالی آب ترتیب وبعد ازنظر خواهی ازادارات ذیربط درحالت نهائی قراردارد.
 • چهار مدل پالیسی های انرژی جهانی ، ایالت متحده امریکا ،روسیه ، کشورهای اروپائی وهند تحت مطالعه بوده که بعد از تحلیل درمطابقت باوضعیت کشور مسئوده پالیسی انرژی ترتیب وجهت بررسی به دسترس کمیسیون متخصصین کذاشته خواهد شد .
 • مسوده پالیسی انرژی های تجدید پذیر روستائی که قبلا" تهیه گردیده بود اخیرا" جهت غور بیشتر تحت مطالعه قرارگرفته تا پالیسی عمومی برای انرژی های تجدید پذیر کشور تدوین گردد. 
 • ترتیب مسوده ستراتیژی مثمریت انرژی.

 برنامه اصلاحات نهادی و تقویت تشکیلاتی :

 • تطبیق سیستم رتب و معاشات در بخش مركزی و واحد های دومی تكمیل و ایجاد تشكیل حوزه های دریائی منظور و در معرض اجرا قرارگرفته است .
 •  طی مراحل امورات ذاتی کارکنان حوزه های دریائی ازطریق ریاست منابع بشری آغازگردیده است .  

برنامه اصلاح وبهبود تاسیسات آب :

هدف این برنامه عبارت از اصلاح و عصری سازی تأسیسات سیستم های آبیاری بمنظور کاهش ضایعات آب و استفاده مؤثر از آن میباشد که اجراأت آن قرار ذیل میباشد :

 1.احیای سراسری پروژه های کوچک ، متوسط و بزرگ سنتی آبیاری:

بودجه این پروژه از قرضه بانک جهانی تمویل گردیده و کار بازسازی سیستم های آبیاری سراسر کشور را در بر میگیردبه تعداد 3200 سیستم های آبیاری که در اثر جنگ های قبلی تخریب شده بود مطالعه و از جمله 1400 مورد آن اصلاح و بازسازی گردیده است که برای 330 هزار هکتار زمین آب کافی را تامین نموده است.

  چون این پروژه از جمله پروژه های زودرس موثر ارزیابی گردیده روی این ملحوظ بانک جهانی موافقه نمود تا برای مرحله بعدی نیز بودجه بپردازد.

 

   2.   احیای استیشن های ملی هایدرولوژی در سراسر کشور:

ازجمله  174 استیشن هایدرولوژیکی نسبت ناامنی درساحات تحت پلان،   وزارت توانسته بیشتراز 105 استیشن آنرانصب وبه بهره برداری قراردهد وقراراست 22 استیشن دیگر قرارداد وعنقریب نصب میگردد، طبق پلان وزارت انرژی وآب قراربود درپهلوی استیشن های هایدرولوژیکی نصب شده بمنظور اندازه گیری آب دریا ها (60) کیبلوی رانیز ایجاد نماید که (40) کیبلوی انرا درمرحله اول و(20) کیبلوی آنرا درمرحله دوم اعمارنماید که فعلا" مرحله اول آن عنقریب تکمیل وبه بهره برداری سپرده میشود.

3 . مدیریت منابع آبی در حوزه غرب :

     پروژه متذکره حاوی چهار بخش عمده میباشد :

 • بخش اداره همگانی آب . IWRM
 • احیای مجددوبازسازی سیستم های آبیاری .
 • خدمات وکمکها به منظور بهبود زراعت وسطح معشیت درفامیلها.
 • مدیریت پروژه وارتقاء ظرفیت .

اجرای بخش عاجل بازسازی واحیای مجدد کانال جوی نودرولسوالی انجیل ولایت هرات تکمیل گردیده وکار بخش اصلی کانال جوی نوتا اکنون درحدود 53 فیصد پیشرفت نموده است .

کار دیزاین بخش عاجل کانال کوهسان توسط پرسونل وتیم پروژه تکمیل وقرارداد آن عقد گردیده .

اعمار منزل سوم تنظیم آب ولایت هرات تکمیل گردیده است . 

کار سروی کانال یحیی آباد درولسوالی پشتون زرغون وکانال سیاه سنگ در چخچران مرکز ولایت غور تکمیل،دیزاین ساختمان وتهیه اسناد داوطلبی تکمیل وعنقریب قرارداد خواهد شد .

مطابق به اهداف پروژه جهت ارتقاء ظرفیت کاری ومدیریت بهتر پروژه باکمپنی کوواتر CO WATAR قرارداد امضاء وکارترینگ افراد ذیدخل جریان دارد .

 1. پروژه عا جل بازسازی سیستم های آبیاری عنعنوی درولایت بلخ:

امور مربوط پروژه که شامل 246 ساختمان کوچک (آبگردان ، اکودیک ، پلچک وتقسیم کننده آب ) میباشد  تکمیل گردیده و کار های انجام شده عبارت اند از:

 بازسازی کانال های مشتاق ، چمتال ، چهاربولک ، دولت آباد ، فیض آباد، سیاه گرد ، نهر شاهی ، آقچه ، کانال عبدالله و امور تقسیم کننده بند آبگردان سمرقندیان میباشد.

البته قابل یاد آوری است که ساختمان های تکمیل شده اکثرآ درپائین آب قراردارد وپروژه فعلی که کار آن عملآ جریان دارد شامل ساختمانهای بالاآب همین کانال هامیگردد. 

 

 1. احیاء و بازسازی پروژه کندز خان آباد:

یکی از پروژه های بزرگ کشور بوده وکاریکه درسال1390 صورت گرفته همانا کار باقیمانده پروژه مذکور بخاطر به پایه اکمال رسانیدن آن میباشد طوریکه  بخش دوم ،چهارم وپنجم آن تکمیل وکاربالای بخش اول وسوم آن ادامه دارد که کار های انجام شده این پروژه شامل بند آبگردان ، کانال های راست و چپ و ساختمان های تقسیم کننده آب در ولایت کندز بوده این پروژه جز برنامه حوزه دریایی پنج و آمو بود که با اکمال آن سیستم های محلی به سیستم انجنیری تبدیل شده و ضایعات آب کاهش یافته که35000 هکتار زمین زراعتی ازآن پروژه  آبیاری میگردد.

 1. پروژه احیاء و بازسازی آبیاری ولایت پروان:

احیاء و بازسازی این پروژه شامل دو مرحله بوده که در هر دو مرحله اجراات  ذیلاً صورت گرفته است :  بازسازی بند آبگردان واقع گلبهار ، بازسازی کانال عمومی پروژه از گلبهار الی شهر چاریکار ، امور بازسازی کانال شرقی پروژه ، امور بازسازی کانال جنوبی ، احیاء و بازسازی دستگاه واتر پمپ به ظرفیت 3 متر مکعب فی ثانیه، امور بازسازی دستگاه تولید برق به ظرفیت 2.4 میگاوات و قرارداد شش پروژه کوچک آبیاری مربوط  مرحله دوم احیای مجدد کانال عمومی پروژه پروان بین وزارت انرژی وآب و سفارت کبرای محترم چین به امضاء رسیده بود که کارعملی پروژه تکمیل گردیده است .

 

7.  بازسازی بند ذخیره ارغندآب (دهله) درولایت کندهار:

امور مربوط این پروژه شامل سه مرحله بوده و مرحله اول آن که بازسازی بند و ساختمان های مربوط آن میباشد  ختم گردیده است.

 

برنامه تحکیم سواحل دریا ها

 

 1. به تعداد(30) پروژه تحکیماتی سواحل دریاها درولایات بدخشان ،تخار،کندز،بغلان ،بلخ ،سرپل ، نیمروز، جوزجان،هلمند، هرات وکنربه قیمت مجموعی (10) ده ملیون دالرتحت کارقرارداشته که ازجمله (17) پروژه درولایات سرپل ، نیمروز، هرات ، جوزجان ،بغلان ،کندز،بدخشان،هلمند،هرات وکنر صد فیصد تکمیل گردیده است ودرمتباقی پروژه های آن حدود30الی 80 فیصدکاردرحال جریان است .
 2.  ایجاد کمربند سبز در اطراف نهر لشکری:

ایجاد کمر بندسبز دراطراف نهر لشکری به منظور جلو گیری ازپرُشدن نهرلشکری ازریگ های روان به قیمت (1.6)یک ملیون وششصد هزاردالر با کمپنی هیواد وال عقد قرارداد گردیده وهدف پروژه غرص نهال درمسیر کانال بوده که به منظور جلوگیری ازحرکت های ریگ روان طرح گردیده و توسط این کمربند ما میتوانیم کانال نهر لشکری را به صورت درست ودایمی محافظت نمائیم.

 کانال نهر لشکری یکی ازپروژه های بسیار موثر در ولایت نیمروز به شمار میرود که درحدود(49) کیلومترطول داشته و  15000 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار میدهد،قابل ذکراست که میعاد پروژه مذکور 5 سال میباشد.

برنامه ملی انکشاف منابع آب:

هدف اساسی این برنامه حفاظت منابع آب و انرژی آبی و مهار آب های کشور از طریق احداث تأسیسات زیر بنا های آب و انرژی بخصوص ذخایر آبی میباشد که اجراأت صورت گرفته درین رابطه قرار ذیل ارائه میگردد.

 1. دیزاین و ساختمان بند ذخیره شاه و عروس ولسوالی شکردره:

کمپ ها در ساحه پروژه اعمار و ماشینری و تجهیزات لازم به ساحه پروژه انتقال یافته،سرک های دسترسی به ساحه بند و سایر تأسیسات تکمیل، احداث راه اندازی دستگاه های سنگ شکن شروع ونصب پلچک ها درمسیر آن انجام یافته است ،دستگاه تولید کانکرت در ساحه پروژه ساخته شده وکار انتقال مواد منفلقه به ساحه بند انجام شده است بعد ازاجراواخذ نتایج مطالعات انجام شده جیوتکنیک بامشوره وهماهنگ لازم کارحفاری جسم بند به تاریخ 20/6/1390 عملآ ازساحل راست وچپ آغازوالی بستردریا به پایان رسیده است ومجموع حجم حفاری شده درساحل راست وچپ تاحال درحدود 35000 متر مکعب میگردد.

 1. دیزاین و ساختمان بند ذخیره آبیاری المار ولایت فاریاب :

قرارداد پروژه مذکور به مبلغ مجموعی ( 51.34 ) ملیون دالرامریکائی  باکمپنی های حاجی خلیل وشرکت سرمایه گذاری عزیز وکمپنی تد س تاجکستان عقد قرارداد گردید .

مطابق راپورارائه شده با اکمال پروژه مذکور(2638) هکتار زمین زراعتی  تحت آبیاری قرار گرفته و ظرفیت ذخیره آن (12) ملیون متر مکعب تخمین گردیده است کار سروی 5/9 کیلومترسرک از سرک عمومی میمنه هرات الی موقعیت بند تکمیل گردیده و سروی موقعیت کمپ ها، بند و کانال ها مکمل گردیده و دیزاین بعضی ساختمان های کمپ و 5/9 کیلومترسرک به وزارت تسلیم گردیده است.

 1. دیزاین و ساختمان بند ذخیره پاشدان بمنظورآبیاری و تولید برق:

قرارداد پروژه مذکوربه مبلغ مجموعی ( 117.8 ) ملیون دالر امریکائی با کمپنی های مشترک ساختمانی هیواد وال وازیتیک کشورآذربایجان عقد گردید .

طبق مطالعات تخنیکی واقتصادی این پروژه دو میگاوات انرژی برق تولید و 12891 هکتار زمین زراعتی را تحت آبیاری قرار خواهد داد که کار سروی محور بند وآبگردان به اتمام رسیده وهمچنان کارسروی کانال ها 50% تکمیل وکارسروی ذخیره جریان دارد همچنان کارجیوتکنیک درشش نقطه محوربند درحال جریان بوده که ازجمله کاردونقطه به پایان رسیده وقراراست بالای 16 نقطه دیگر نیز حفاری صورت گیرد .

 دیزاین و ساختمان پروژه آبیاری مچلغو ولایت پکتیا :

قرار داد دیزاین و ساختمان این پروژه به کمپنی گلف افغانی و ارگومنو کشور روسیه به مبلغ (30.7) ملیون دالر امریکائی برای مدت سه سال عقد گردیده ، کمپنی بعد ازآغاز کار پروژه انتقالات ابتدائی رابه ساحه شروع نمود که درجریان کار توپوگرافی ومطالعات جیوتکنیل تحت حمله افراد مسلح قرارگرفت وباعث توقف کار درساحه گردید که تاالحال کاربخاطر مشکلات امنیتی متوقف میباشد کمپنی بر اساس وجود نگرانی های امنیتی پروژه را ترک کرده و خواستار استقرار نیروهای امنیتی در ساحه می باشد. کمپنی در حال حاضر پلان های مختلف کاری را ترتیب می نماید و دیزاین برخی از قسمت های پروژه را تکمیل کرده و برای ارائه نظریات تسلیم وزارت نموده است.

 1. مطالعات تخنیکی واقتصادی بند های کوچک و متوسط 111بند:

قرارداد مطالعات تخنیکی واقتصادی 111 بند های کوچک ومتوسط درسراسر کشور باکمپنی هایدروسولت کشورکانادا به مبلغ 10.7 ملیون دالر امریکائی برای مدت سه سال عقد گردیده که مطالعات اولیه42 ساحه درولایات(پکتیا،پکتیکا،پنجشیر،بدخشان،تخار،سرپل،غور، بادغیس، کندهار) انجام شده وازجمله 23 ساحه آن برای مطالعات امکان سنجی ودیزاین تفصیلی تثبیت شده است .

همچنان 14 ساحه دیگرنیز تحت مطالعات سروی مقدماتی قراردارد.

 1. پروژه آبیاری و کنترول سیلاب کمال خان:

قرارداد فیزاول پروژه بند کنترول سیلاب کمال خان که توسط مشاورین وزارت دیزاین و به داوطلبی گذاشته شد باکمپنی تدس کشور تاجکستان به مبلغ (9.843) ملیون دالر امریکائی عقد قراردادگردید.

 درفیز اول پروژه 3.681 کیلومتر دایک طرف راست میباشد که کمپنی قراردادی انتقالات ماشینری و سایر تجهیزات ضروری را به ساحه پروژه انتقال داده و افرادشان بعداز پاککاری ساحه پروژه از مواد و خاک های اضافی و انتقال آن ها به ساحه ای دور از پروژه ، فعالیت های ساختمانی را آغاز نموده وبدون وقفه کار آن جریان دارد که کار پیشرفت پروژه به 52 فیصد رسیده است ، مشکلات امنیتی در ساحه پروژه موجود می باشد اما تا کنون کمپنی مطابق پلان کاری خود، کار پروژه را پیش برده که کارساختمان آن مدت یکسال رادربرخواهد گرفت و  هدف اصلی پروژه عبارت از کنترول سیلاب های مدهش بوده وهدف دومی آن عبارت از آبیاری زمین های خشک ولامزروع میباشد که بااکمال سه مرحله درحدود هشتاد هزار هکتار زمین زراعتی بطور دوامدار تحت آبیاری قرار گرفته و به اندازه (9) میگاوات برق نیزتولید خواهد نمود.

 1. مطالعات تخنیکی واقتصادی بند ذخیره پنجشیر (گلبهار):

  قرار داد مطالعات تخنیکی واقتصادی پروژه با کمپنی یکم کشورایران عقد گردیدبود که کار مطالعات تخنیکی واقتصادی پروژه تکمیل وکمپنی راپورنهائی خویشرا به وزارت تسلیم نموده است.

         هکذا باید خاطر نشان ساخت که با اکمال پروژه مذکور برای (.6) هزارهکتارزمین درساحات کاپیسا وپروان آب مطمین تهیه شده و (120) میگاوات برق تولید خواهد نمود علاوه برآن آب آشامیدنی کابل جدید دردرازمدت ازاین پروژه تامین میگردد.

 1. مطالعات تخنیکی واقتصادی بند آب شاه توت بالای دریای میدان وردک :

مطالعات تخنیکی واقتصادی این پروژه تکمیل گردیده واکنون دایزاین تفصیلی این بند تحت داوطلبی قراردارد. البته باید گفت که بااکمال پروژه مذکور درمیان مدت نه تنها آب موردنیازآشامیدنی نفوس روبه تزائید شهرکابل تامین میگرددبلکه درگواراساختن محیط زیست تغذیه آبهای زیرزمینی وتامین جریان دایمی آب دریای کابل نقش اساسی راخواهد داشت .

 

 

 

 

 

 

 

سکتورانرژی

 

   دربخش تولید :

 

 1. پروژه احیای مجدد دستگاه تولید برق آبی نغلو به ظرفیت 100 میگاوات :

جهت احیای دوباره دستگاه مذکوردراواخرسال 2006 قرارداد پروژه ازمدرک قرضه بانک جهانی برای مدت چهارسال باکمپنی تخنوپروم اکسپورت روسی عقد گردید وخدمات مشورتی پروژه را کمپنی SMEC به عهده دارد که مراحل سروی وکاربازسازی دو پایه توربین آن تکمیل گردیده ومتخصصین کمپنی عملا" درساحه مصروف بازسازی توربین های باقیمانده میباشند .

 1. مطالعات تخنیکی واقتصادی دستگاه برق آبی باغدره :

 مطالعات پروژه باید دردومرحله انجام میگردید که مرحله اول آن تکمیل وفیز دوم مطالعات آن باکمپنی فشنر المان قرارداد گردیده است .

 

 

 1.  پروژه احیا ، اعماروسروی دستگاه های کوچک برق آبی درولایات    ( مایکروهایدل ها ) :

پروژه دستگاه های کوچک برق آبی درپنج ولایت ( پنجشیر، کنر، بامیان ، پروان وپکتیا ) به ظرفیت های مختلف عقد قرارداد گردیده کارپروژه مایکروهایدل بامیان وچهارده غوربند تکمیل گردیده،ودر پروژه های کنر وپکتیا نسبت مشکلات امنیتی ومحلی کارمتوقف ودرپروژه پنجشیر کارجریان دارد.

 1. پروژه احیا وترمیم گازتوربین شمالغرب کابل :

تجهیزات پروژه مکمل رسیده ویک گروپ ازانجنیران غرض فراگیری آموزش تخنیکی جهت مونتاژدستگاه عازم کشور سویزرلیند میگردندتا بعدازسه ماه آموزش درمونتاژوبازسازی دستگاه اجراات کنند.

 1. پروژه احیاء وتوسعه شبکه شهری قندهار :

پروژه متذکره به مبلغ 5 میلیون دالر ازبودجه دولت افغانستان تمویل گردیده وعقد قرارداد آن باکمپنی بیسیک دفنس صورت گرفته است که کمپنی قراردادی درمدت شش ماه تجهیزات راتهیه ودرساحه انتقال میدهد که کار آن درحدود 25 فیصد پیشرفت نموده است ومونتاژآن ازطریق برشنا شرکت صورت میگیرد.

    دربخش انتقال :

 1. پروژه لین انتقال 110 کیلوولت ازشیرخان بند رالی امام صاحب واحداث سب ستیشن ها درامام صاحب ، تالقان ، سرپل ، جلا ل آباد ومهترلام وتمدید لین انتقال 110 کیلوولت ازنغلو الی جلال آباد ومهترلام.

پروژه متذکره ازبودجه  بانک انکشاف آسیائی ودولت افغانستان به مبلغ 53.8 ملیون دالرتمویل شده است کارساختمان سب ستیشن های امام صاحب ، سرپل ، لغمان وجلال آباد تکمیل ونصب تجهیزات درجریان میباشد ،لین110 کیلو ولت شیرخان بندر ،امام صاحب صدفیصد تکمیل گردیده است ، دیزاین شبکه های توزیعی تکمیل وبعد ازرسیدن پایه های کانکریتی درساحه امور تطبیق آن آغاز میگرددکه تولید پایه های کانکریتی شدیدا" ادامه داشته ودرحدود (60)فیصد پایه های مورد نیاز تولید گردیده است .

بخش دوم این پروژه که شامل لین انتقال 110 کیلو ولت ازنغلو به جلال آباد میباشد ،نسبت مشکل امنیتی که  درساحه بادپخ وشیطان گمک موجود است نیرو های ائتلاف درقسمت امنیت همکاری نموده  ولی باآنهم روند پروژه را بطی ساخته است.

 1. پروژه تمدید لین انتقال 110 کیلوولت ازسب ستیشن چمتله الی سب ستیشن های شمال  وشمالغرب وتوسعه سب ستیشن های شمال وشمالغرب کابل هریک به ظرفیت های 80 میگاوات :

     پروژه تمدید لین 110 کیلوولت وتوسعه سب ستیشن هاشامل     قرارداد lat-1500 کریدت  IDAبوده و جمعا" به مبلغ (7.134) ملیون دالرعقد گردیده که کارپروژه تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است. 

 1. پروژه تمدید لین انتقال 220 کیلوولت ازسرحدتاجکستان به کندزوپلخمری :

این پروژه جهت رسانیدن برق بیشترومطمین وایجاد رقابت درقیمـت فروش برق بین سه کشــورهمسایه(ازبکستان، ترکمنستان وتاجکستان ) برای مدت هجده ماه به مبلغ 27.758 ملیون دالر قرارداد گردیده بودکه امورپروژه صدفیصد تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است . 

 1. پروژه تمدید لین انتقال 500 کیلوولت ازتاجکستان به پاکستان (طول لین 650کیلومتردرداخل خاک افغانستان ) واحداث سب ستیشن ها به ظرفیت 300 میگاولت امپیردرولایت کابل وجنوب شرق کشور :

مطالعات تخنیکی واقتصادی لین متذکره توسط کمپنی مشورتی تکمیل گردیده وهم اکنون کشور های شامل این پروژه درمورد چگونگی تطبیق ودریافت وجوه مالی درحال گفتگو میباشند.

    دربخش توزیع :

 1. پروژه احیا وتوسعه شبکه توزیعی برق درشهرکابل  :

این پروژه به مبلغ صد ملیون دالر ازدولت افغانستان ، 27ملیون دالر از بانک جهانی و16ملیون دالر ازARTF تمویل گردیده بود و شامل احیا وبازسازی سیستم  برق رسانی جنگشن دوم در ساحات بی بی مهرو ، قلعه وکیل ،قلعه فتح الله ، چهارقلعه وزیرآباد ونقلیه شیرپور شهرکابل بوده که کارپروژه تکمیل گردیده است.

 1. پروژه توسعه شبکات توزیعی شهر مزارشریف :

پروژه توسعه شبکه برق مزارشریف به مبلغ (20.52) ملیون دالرعقد قرارداد گردیده نسبت مشکلات فی مابین تمویل کننده وکمپنی های مشورتی وساختمانی کاربه تعلیق مواجه شده بود که اکنون حل وکمپنی بزودی برای اکمال پروژه اقدام مینماید.

 1. پروژه احداث سب ستیشن ایبک وتوسعه سب ستیشن مزارشریف :

قرارداد احداث سب ستیشن ایبک به ظرفیت (16) میگاولت امپیروتوسعه سب ستیشن مزارشریـــــف به ظــرفیت ( 50 ) میگاولت امپیرصورت گرفته است که با تست کردن آن تحت بهره برداری قرارمیگیرد.

 1. پروژه برق رسانی ولسوالی های رباط سنگی،گلران وکشک ولایت هرات: قرارداد شبکه برق رسانی ولسوالی های فوق الذکر صورت گرفته تجهیزات کاملا" مواصلت نموده وکاراحیا وتوسعه شبکه جریان دارد.
 2. پروژه تمدید شبکه های  جبل السراج ، گلبهار، چاریکار و پلخمری :

وجوه مالی پروژه جمعاً به مبلغ 22.34 ملیون دالرازصدوق امانتی ARTF تمویل شده وامورساختمان پروژه عقد قرارداد گردیده که سروی ودیزاین پروژه تکمیل وکارساختمان آن جریان  دارد  .

 1. پروژه احداث سب ستیشن های ولایات کندزوبغلان :

پروژه احداث سب ستیشن های کندزبه ظرفیتهای(25و40 ) میگاولت امپیروبغلان به ظرفیت ( 16) میگاولت امپیر به مبلغ مجموعی 12.74 ملیون یورو عقد قرارداد گردیده ، سروی ودیزاین پروژه تکمیل وکارساختمان آن به اساس پلان مطروحه دراواخر ربع سوم سال 1391 به پایه اکمال میرسد.   

 

 1. پروژه احیا وتوسعه شبکه توزیعی برق کابل300/4:

پروژه متــذکره درچهاربخش که بخش اول و چهارم آن شامل ساختمان ومونتاژ مکمل سب ستیشن بتخاک وتهیه تجهیزات برقی برای ولتاژمتوسط وپائین میبــــاشد وبخش دوم وسوم آن شامل تهیه وتجدیدتجهیزات برقی وتوسعه شبکه های توریعی برق ساحات سرکوتل خیرخانه  ، چمتله ، پروژه احمد شاه بابا خواجه بغرا ، حصه اول خیـــــرخانه ساحه برشناکوت ، ساحه شهدای صالحین و قسمت ازپروژه ارزان قیمت میباشد به مبلغ مجموعی 99.1ملیون دالرعـقد قرارداد گردیده است وکارپروژه تکمیل ودرمرحله تسلیمدهی قراردارد.

 1. پروژه برقرسانی دشت برچی :

یک قسمت ساحه دشت برچی به مبلغ 14.7 ملیون دالر باکمپنی انجلیک کشور هندوستان عقد قرارداد گردیده امور سروی ودیزاین پروژه تکمیل و تعداد زیادی تجهیزات مورد نیاز پروژه به ساحه مواصلت ورزیده وامور تطبیق آن عملآ جریان دارد .

 1. توسعه شبکه توزیع برق درولسوالی ده سبز ولایت کابل وتمدید برق ولسوالی المار وقیصاروپشتون کوت ولایت فاریاب :

پروژه برقرسانی ولسوالی ده سبز ولایت کابل که ازطرف وزارت محترم مالیه منظورشده بود ولی درآن بودجه موجود نبود بعد ازبحث ها وتفاهم باوزارت محترم مالیه بالاخره برای این پروژه ازداخل بودجه وزارت ،بودجه تعدیل وقرارداد آن عقد گردید ولی پروژه تمدید برق ولسوالی الماروقیصار ازطرف وزارت محترم مالیه رد گردید.

 1. برقرسانی ولایت بادغیس ازترکمنستان به شمول سبستیشن وشبکه توزیع برق :

قرارداد برقرسانی ولایت بادغیس ازکشور ترکمنستان که شامل تمدید لین 110 کیلو ولت از سرحد ترکمنستان الی شهر قلعه نومرکز ولایت بادغیس ، احداث سب ستیشن 20/110 کیلو ولت به ظرفیت 16 میگاولت امپیر واحداث شبکه ولتاژ متوسط وپائین شهر قلعه نو میباشد امضاء گردیده وبه اساس مواد قرار داد پیش پرداخت به جانب کمپنی صورت گرفته ولیتراف کریدت نیز افتتاح گردیده وعنقریب امور سروی پروژه آغاز میگردد.

 1. مطالعه دیزاین وساختمان بند برق منوگی ولایت کنر:

پروژه متذکره درسال 1390 ازطرف وزارت محترم مالیه منظور که اسناد تخنیکی پروژه تکمیل وغرض طی مراحل تدارکاتی به اداره ARDS ارسال گردیده است .

 

 1. دستآوردهای کلیدی :
 1. قراردادمرحله اول پروژه آبیاری کمال خان ولایت نیمروز صورت گرفت.
 2. تهیه ماستر پلان حوزه دریائی هلمند به تاریخ27/1/1390به مبلغ مجموعی (2.9) ملیون دالر با کمپنی Mott Macdonald  کشور انگلستان عقدقرارداد گردید.
 3. به تعداد(11) پروژه تحکیمات سواحل دریای آمو درولایات جوزجان ،بغلان ،کندز،بدخشان ،هلمند،هرات وکنر تکمیل گردیده است .
 4. تکمیل کار ساختمان (47) پروژه های کوچک وکانال ها در زون های کابل،بامیان،کندز،مزارشریف وهرات.
 5. نصب (11) استیشن های میترولوژی درچهارولایت کشور.
 6. قراردادتجهیزات برای شبکه شهر کندهار باکمپنی بیسیک دفنس عقدقراردادگردیده است.
 7. برقرسانی ساحات قلعه حشمت خان ، موسهی، قلعه خندر،قلعهچه وولایتی درشهرکابل تکمیل گردیده است .
 8. عقدقراردادشبکه توزیع برق درولسوالی ده سبزولایت کابل صورت گرفت.
 9. شبکات توزیعی شهرکابل وسایرمراکزولایات قسما“ احیا وتوسعه یافته است.
 10. تأمین برق درساحات دشت برچی صورت گرفت وکار سروی ودیزاین آن ختم گردیده است وعملا" کار آن جریان دارد  .

 

 1. مسایل مشترک :
 1. واحد تقویت جندر مطابق استراتیژی انکشاف ملی افغانستان دروزارت انرژی وآب ایجاد وپرسونل آن ازطریق ریاست منابع بشری جذب وبه فعالیت آغاز نموده اند.
 2. سهمگیری فعالانه زنان درساحات مختلف کاری  مانند طرح و تنظیم  پالیسی ها ، ،پلان گذاری ها ، سروی و دیزاین پروژه های مختلف  ، نظارت از تطبیق پروژه های مربوط وزارت ، ارزیابی اسناد داوطلبی پروژه های انرژی و آب، حصول اطمینان از کیفیت تجهیزات خریداری شده  ، تطبیق پروسه رتب ومعاشات ، امورمالی واداری وسایربخش ها .
 3. به تعداد (700) نفر ازانجنیران وکارمندان این وزارت جهت آموزش در عرصه های مدیریت، مالی، تداركات، مدیریت پروژه ها ، مسایل تخنیکی انرژی و آب ، کمپیوتر وانگلیسی در كورس ها و پروگرام های كوتاه مدت و دراز مدت اشتراك نموده و از آن مستفید گردیده اند .
 4. برای تمام روسای این وزارت پروگرام آموزشی مدیریت دایر گردید.

 

 1. نتیجه گیری :

باوصف مشکلات متعدد وفراوانیکه موجوداست پلان های انکشافی ماباموجودیت وجوه پیش بینی شده خوب به پیش میرود و تا دوسال آینده به توکل خداوند "ج" مراکزولایات وبعضی ازولسوالی های  ولایات شمال کشوردرمجموع و مراکز ولایا ت پروان، کاپیسا ، ازنوربرق مستفید خواهد شد وبااستفاده ازانرژی جدید ومایکروهایدل ها درقراء، قصبات وولسوالی ها نیزقسما" برق توزیع خواهیم نمود .

 

 1. چالش ها :
 1. مشکلات امنیتی یکی از چالش های فرا راه تطبیق به موقع پروژه ها میباشد.
 2. عدم علاقمندی کمپنی های قوی ومعتبردراجرا پروژه ها.
 3. پروسه تدارکات پروژه ها ((ARDS دراداره خدمات انکشافی بازسازی، بانک جهانی ،وبانک انکشاف آسیائی  طولانی وپیچیده است که ازسه ماه الی یک سال ویاطی دوسال وقت را دربرمیگیرد .
 4. معاشات پرسونل خیلی کم بوده وپرسونل واجد شرایط ازطرف انجوها ، شرکت ها وارگانهای بین المللی جذب میشود.
 5. صلاحیت وزارت درمورد تدارکات خیلی کم بوده ومراجعه به ارگان های مختلف سبب ضیاع وقت بیشترمیگردد .
 6. کمبود وجوه مالی درپروژه های زیربنائی اکثرا" سبب تاخیرکار پروژه ها میگردد .
 7. زمان گیر بودن موضوع استملاک زمین و تمویل آن در پروژه های انرژی وآب.
 8. کمبود کارکنان فنی ومسلکی دربخش های تخنیکی ، حسابی واداری درمرکزوولایات کشور.
 9. کمبودانرژی برق درسطح کشور .

 

 

 

 1. پیشنهادات :
 1. تقویه بخش  تدارکات وزارت توسط پرسونل داخلی و بین المللی و واگذاری صلاحیت بیشتر به وزارت در این رابطه .
 2. به خاطرجلوگیری ازفرارکادرهای مسلکی وفنی به امتیازات مادی شان (معاش ) توجه گردد.
 3.  تامین هزینه لازم برای توزیع برق باشنده گان که درمسیر لین انتقال 220 کیلوولت کابل – حیرتان قرار میگیرند که این امر از لحاظ امنیتی و اجتماعی ضروری است .
 1. به تعداد زیاد پروژه های زیر بنائی آب و انرژی بند های بزرگ ، متوسط و کوچک تحت  مطالعه قرار دارند و برای تطبیق آن ها بودجه زیاد ضرورت است بنابراین مسؤلین کشور به فکر تامین بودجه کافی برای این پروژه هاباشند.
 2. برای تطبیق پلان های ده ساله این وزارت مبلغ (8.5) ملیاردالرنیازاست تابتوان درراستای تامین دید گاه این وزارت حرکت نمود.

 

ختم