آگاهی داوطلبی پروژه باز سازی، حفظ و مراقبت شبکه آب!

تاریخ نشر: Feb 26, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 30, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی :

پروژه باز سازی، حفظ و مراقبت شبکه آب که تضمین آفر پروژه مبلغ (40000) چهل هزار افغانی میباشد، اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل مبلغ500 افغانی پول غیر قابل برگشت از ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان به مدت 27 روز تقویمی، ساعت 01:30 بعد از ظهر به امریت تدارکات امور ساختمانی، منزل چهارم تعمیر ریاست منابع بشری وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالامان ارایه نمایند، در صورت که روز متذکره تعطیل باشد، بعد از تعطیل در اولین روز رسمی افرکشایی پروژه متذکره دایر میگردد.

افرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل قبول نبوده جلسه آفرگشایی طبق مندرجات شرطنامه میباشد.