اطاعیه تصمیم اعطاء قرارداد خریداری 21 قلم مواد اعاشوی ریاست مرکز تربیوی.

تاریخ نشر: Feb 27, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 06, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانید ه میشود که وزارت انرژی و آب در نظر دارد قرارداد خریداری 21 قلم مواد اعاشوی ریاست مرکز تربیوی دارای کود نمبر MOEW/PD/G008/NCB را به شرکت سیر ولی زاده دارنده جواز نمبر (D-46339) واقع تهیه مسکن مارکیت میوه کابل به قیمت مجموعی (4205524.00) چهار میلیون ودوصد هزار و پنج صدو بیست و چهار افغانی  اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالامان ایستگاه سناتوریم وفق احکام ماده پنحاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

پول حق الشاعه را از نزد آرنده نقداً اخذ بل و کتنگ آنرا جهت حفظ دوسیه ارسال نمایند