آگاهی داوطلبی پروژه اعمار تعمیر دفتر PMO !

تاریخ نشر: Mar 03, 2019

تاريخ خاتمه: Apr 02, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

مساعدت بلاعوض G-0167-AFG (SF) پروگرام سرمایه گذاری برای انکشاف منابع آب WRDIP-P1

اسم پروژه فرعی : اعمار تعمیر دفتر PMO   

نمبر ارتباطی پروژه : MEW/WRDIP-P1/NCB/Addtl 04

تمویل کننده : بانک انکشاف آسیائی (ADB)

کود بودجه :  410391

1.  وزارت انرژی و آب در نظر دارد قسمت از وجوه تخصیص داده شده بودجه انکشافی خویش برای پروژه  اعمار تعمیر دفتر PMO به مصرف برساند.

2 . داو طلبان میتوانند اسناد داوطلبی را از آدرس ذیل و یا به ارتباط با ایمیل آدرس fardeen.azimi.b@gmail.com   و waisuddin.rahimi@gmail.com بدست آورند.

پروگرام سرمایه گذاری برای انکشاف منابع آب  

منزل اول تعمیر معینیت آب  

وزارت انرژی و آب

سرک دارالمان، مقابل سناتوریم

شماره تماس: 0793 85 77 77, 0799 43 53 43

3.  داوطلبی بر اساس میتود رقابت باز داخلی با استفاده از قانون تدارکات بانک انکشاف آسیائی صورت میگیرد.

4.  ریاست تهیه و تدارکات وزارت انرژی و آب از کمپنی های واجد شرایط دعوت بعمل میآورد تا آفر خویش را طور سر بسته برای داوطلبی تسلیم نمائید..

5.  جلسه قبل از داوطلبی به تاریخ 17-Mar-2019 ساعت ده قبل از ظهر درآدرس که در بالا ذکر گردیده دایر میگردد داو طلبان میتواند اشتراک نماید.

6.  آفر ها به آدرس که در بالا ذکر گردید تسلیم داده شود. قابل یاد آوری است که آفر ذریعه ایمیل پذیرفته نمیشود و همچنان آفر ها بعد از وقت معینه قابل پذیرش نمی باشد. آفر ها در حضور داوطلبان و یا نماینده های شان به تاریخ 2-April-2019  ساعت 10.00 قبل از ظهر باز میگردد.

7.  تمام آفر ها باید با تضمین آفر که معادل 280,000 افغانی باشد تسلیم داده شود. ضمانت بانکی تضمین آفر باید در نسخه اصلی تسلیم داده شود.  تضمین آفر ها باید برای مدت 28 روز بیشتر از مدت اعتبار آفر مدار اعتبار باشد. الی مدت  118)روز بعد از تاریخ تسلیمی آفر ها.)

8.  واجد شرایط بودن موارد ذیل را در بر میگیرد.

  • تجربه مشابه حداقل یک پروژه در پنج سال گذشته که معادل 11.84 میلیون افغانی و یا بیشتر از آن باشد.
  • حداقل قیمت اوسط پروژه های انجام شده ساختمانی در سه سال گذشته مبلغ 22.2 میلیون افغانی باشد.
  • حداقل منابع مالی قابل دسترس به مبلغ 4.44 میلیون افغانی باشد.