پروژه دیزاین تفصیلی بند برق وآبیاری کامه ولایت ننگرهار

تاریخ نشر: Mar 02, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 30, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

لطف نموده فایل های پروژه مربوطه را از لینک های ذیل بدست بیآورید.

Annex A_Mechanical Technical Requirements

Annex B-Electrical  Technical Requirements_2

Consultancy Services for detail design for KAMA (1)DG .MARKET

Detail Design TOR_KAMA